eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zad..: Dostawa i montaż klimatyzatorów na korytarzach i w wybranych gabinetach w bud. WZOZ z siedzibą w Częstochowie (..)Ogłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w ramach zad..:
Dostawa i montaż klimatyzatorów na korytarzach i w wybranych gabinetach w bud. WZOZ z siedzibą w Częstochowie (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151536730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3606135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmach@matkadziecko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matkadziecko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot leczniczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w ramach zad..:
Dostawa i montaż klimatyzatorów na korytarzach i w wybranych gabinetach w bud. WZOZ z siedzibą w Częstochowie (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8c38567-fb3a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040491/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż klimatyzacji na korytarzach i w gabinetach Przychodni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.matkadziecko.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Grażyna Mach, tel. 34 360 61 26
e-mail: gmach@matkadziecko.com.pl
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcja użytkownika systemu miniPortal stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Ze względu
na ograniczona ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Pani Małgorzata Lemańska z siedzibą Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
Ul. Sobieskiego 7a, 42-200 Częstochowa.
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Dominik Spałek, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: e-mail: iod@informatyka-serwis.pl pisemnie na adres siedziby Administratora,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW NA KORYTARZACH I W WYBRANYCH GABINETACH W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ, DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 7A.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDZ.262.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:Dostawa i montaż klimatyzatorów na korytarzach i w wybranych gabinetach w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Prace projektowe, tj:
1) Projekt techniczny wykonania montażu klimatyzacji wraz z projektowaną instalacją elektryczną i odprowadzania skroplin (zgodnie z wybranym sposobem ich odprowadzania) (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
2) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
3) BIOZ (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
Wykonana dokumentacja projektowa, która jest wymagana ustawą Prawo Budowlane, zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Należy ją wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów:
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. nr nr 2351, poz.1623, z późn. zm.),
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.2021, poz. 2454).

2. Roboty budowlane tj.:
1) Stan istniejący budynku:
Budynek mający cztery kondygnacje naziemne oraz piwnicę użytkową. Budynek odremontowany posiadający system wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla pomieszczeń. Wentylacja mechaniczna zapewniona jest tylko dla pomieszczeń sanitarnych i części pomieszczeń. Budynek funkcjonuje jako obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, zdrowia psychicznego, pracownie, rehabilitację, laboratorium, rejestrację oraz pomieszczenia biurowe. Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

2) Dane charakterystyczne:
Powierzchnia zabudowy 784,00 m²;
Powierzchnia całkowita 3334,00 m², w tym powierzchnia użytkowa 2.986,81 m2;
Powierzchnia dachu 770 m² ;
Długość budynku 55,64 m;
Szerokość budynku 14,50 m;
Wysokość budynku 17,40 m.

3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje:
Roboty instalacyjne:
a) Roboty związane z instalacją klimatyzacji:
 dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji (z możliwością sterylizacji lampą UVC, możliwość podgrzewania wymiennika klimatyzatora wewnętrznego do temp. min. 55o C przez okres co najmniej 25 minut, możliwość schładzania pomieszczeń do temperatury 24o C w okresie letnim) z przypisanymi agregatami zewnętrznymi,
 agregaty zewnętrzne umieścić na dachu i ścianie zachodniej budynku oraz ścianie przewiązki od strony południowej,
 wykonanie orurowania (z rur miedzianych typu chłodniczego łączonych przez lut twardy) i przewodów do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji),
 dostawa i montaż sterowników. Należy przewidzieć rozwiązania, które umożliwią korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych – sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota.
 dostawa i montaż systemu rozdzielania energii wraz z wykonaniem okablowania,
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów,
 przedmuchanie azotem instalacji i urządzeń oraz wykonanie próby szczelności,
 napełnienie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodniczym,
 uruchomienie instalacji.
b) Roboty związane z instalacją odprowadzania skroplin:
 wykonanie rurociągów odprowadzenia skroplin z klimatyzacji zapewniające niezaleganie skroplin w rurach odpływowych na skropliny w jeden ze sposobów:
- grawitacyjne wyprowadzone na zewnątrz budynku (na ścianie zachodniej budynku), skropliny nie powinny spadać na drogi komunikacyjne i powodować zachlapania ścian budynku, niepodłączone do kanalizacji,
- zastosowanie pompek skroplin zapewniających wysysanie skroplin z rurek odpływowych skroplin klimatyzatora,
- ze względu na medyczny charakter Zakładu skropliny nie mogą zalegać w instalacji,
 wykonanie izolacji rurociągów,
 przygotowanie powierzchni objętych pracami i zabezpieczenie folią,
 wykonanie otworów dla przewodów instalacji klimatyzacji w ścianie wewnętrznej,
 wykonanie otworów dla przewodów instalacji klimatyzacji w ścianie wewnętrznej oporności ogniowej REI 160 wraz z zabezpieczeniem p.poż.,
 wykonanie otworów dla przewodów instalacji skroplin w ścianie wewnętrznej dylatacyjnej,
 uzupełnienie tynków przy wykonanych otworach dla instalacji klimatyzacji.
c) Roboty elektryczne:
 wykonanie okablowania elektrycznego niezbędnego do poprawnego działania instalacji klimatyzacji (każdy klimatyzator zewnętrzny winien posiadać osobne zasilanie z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz niezależnym bezpiecznikiem),
 wykonanie tablic rozdzielczych na potrzeby nowych instalacji (jeśli są konieczne),
 wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy.

2) Tam, gdzie w SWZ , w tym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm europejskich , ocen technicznych, wspólnych specyfikacji tech. lub innych odniesień , o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów tech. nie gorszych od założonych w dok. oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
oraz pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę zgodnie z art. 101 ust. 5 lub 6 ustawy Pzp.
(…)

3) Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

4) Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

5) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie robót budowlanych) tj. roboty związane z instalacją klimatyzacji, roboty związane z instalacją odprowadzania skroplin, wykonanie izolacji rurociągów, roboty elektryczne były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. nr 2351 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: projektanta/ów, kierujących robotami budowlanymi, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarzą. lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Z. bądź W.

20. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp., przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (dla osób ze szczególnymi potrzebami).
PFU przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne – sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota.

21. Zadanie finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2022 rok.

Ze wzgl. na ogr. Ilość znaków pozostałe informacje w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w formule dostawa z montażem lub robota budowlana) co najmniej 1 instalację klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 100 tyś złotych brutto.

Uwaga nr 1:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Uwaga nr 2:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/ dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną/dostawę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).
1.2. Formularz asortymentowy stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ, który należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
1.5. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na Formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa wart.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane/usługi/dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ (ze wzgl. na ogr. ilość znaków w ogłoszeniu.)

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Zamawiający wykluczy z post. Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
5. Pełna nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania pn.:
Dostawa i montaż klimatyzatorów na korytarzach i w wybranych gabinetach w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a.”
6. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o
zamówieniu, pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.