eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syrynia › "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie
w formule zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276286413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 3

1.5.2.) Miejscowość: Syrynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-361

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324517607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/zapytania_email,120308,7beb4ce79c7d7dc86f2512f42e855dbe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie
w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12106612-b109-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524948/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122767

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2521.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj”

w zakresie


1) opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów do złożenia przez wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę, zwanego w dalszej części „PnB”, oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji PnB.

2) wykonania robót budowlanych na długości ok. 2390 mb na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i odpowiednich przepisów prawa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tożsamy z opisem Inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie, zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej zwany: PFU), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22663949,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22663949,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22663949,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- prace projektowe - Promost- Wisła Sp. z o.o.
- prace ziemne, kanalizacyjne, brukarskie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22663949,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji projektu wstępnego, zgodnie z zapisami w PFU, w terminie
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (termin pośredni).
3. Termin wykonania robót budowlanych: do 38 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2026 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.