eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-SkarbowegoOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Damrota 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-022

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4020cc0-fb99-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130619/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa likwidacji (utylizacji) dowodów rzeczowych, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa wraz z kosztem transportu ww towarów do siedziby firmy realizującej usługę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4020cc0-fb99-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) - zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, służących do zadawania pytań, dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie na Platformie e-Zamówienia tzw. konta uproszczonego.
5. Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne, dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia, oraz informacje, dotyczące specyfikacji połączenia, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. Szczegółowy opis sposobu korespondencji zawierają Rozdziały 11 oraz 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2401-ILZ[1].260.113.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W części 1 likwidacją objęte są towary z grupy 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty dla części 1-5
Załącznik nr 2/1 do SWZ – Formularz cenowy dla części 1
Załącznik nr 3 do SWZ – Ogólny Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5
Załącznik nr 3/1 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 - 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
1. Cena oferty brutto – waga 95%
2. Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy – waga 5%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + T
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W części 2 likwidacją objęte są towary z grupy 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty dla części 1-5
Załącznik nr 2/2 do SWZ – Formularz cenowy dla części 2
Załącznik nr 3 do SWZ – Ogólny Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5
Załącznik nr 3/2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 - 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
1. Cena oferty brutto – waga 95%
2. Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy – waga 5%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + T
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W części 3 likwidacją objęte są towary z grupy z grupy 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty dla części 1-5
Załącznik nr 2/3 do SWZ – Formularz cenowy dla części 3
Załącznik nr 3 do SWZ – Ogólny Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5
Załącznik nr 3/3 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 3
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 - 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
1. Cena oferty brutto – waga 95%
2. Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy – waga 5%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + T
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W części 4 likwidacją objęte są towary z grupy 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty dla części 1-5
Załącznik nr 2/4 do SWZ – Formularz cenowy dla części 4
Załącznik nr 3 do SWZ – Ogólny Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5
Załącznik nr 3/4 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 4
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 - 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
1. Cena oferty brutto – waga 95%
2. Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy – waga 5%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + T
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynach depozytowo-likwidacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W części 5 likwidacją objęte są towary z grupy 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty dla części 1-5
Załącznik nr 2/5 do SWZ – Formularz cenowy dla części 5
Załącznik nr 3 do SWZ – Ogólny Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5
Załącznik nr 3/5 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 5
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 - 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia osobno:
1. Cena oferty brutto – waga 95%
2. Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy – waga 5%
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + T
gdzie:
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena oferty brutto” i „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za kilometr transportu środkiem transportu Wykonawcy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) posiada aktualne uprawnienie w formie zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwy dla Wykonawcy organ na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
2) jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
1) posiada urządzenia i technologie stosowane w procesie niszczenia, zapewniające w szczególności nieodwracalną utratę pierwotnych wartości użytkowych przedmiotów podlegających zniszczeniu, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd (Dz.U. z 2016 r. poz. 943),
2) posiada odpowiednie zezwolenia właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących Wykonawcy w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca w pkt. I ppkt 4 Oświadczenia dot. podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 7 do SWZ) wpisał adres strony internetowej umożliwiającej Zamawiającemu bezpłatne pozyskanie ww. dokumentów, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia;
6. oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 9 do SWZ);
7. oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dot. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający zażąda:
1) aktualnego uprawnienia w formie zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwy dla Wykonawcy organ na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2) ważnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dowód wpisu do rejestru tzw. BDO lub oświadczenie na Formularzu Oferty o posiadaniu ważnego wpisu do ww. rejestru wraz z podaniem nadanego numeru BDO (w przypadku braku dokumentu potwierdzającego wpis),
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:
1) zezwolenia właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju (w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w pkt. 10.1.1 zawiera to zezwolenie, Zamawiający uzna złożenie ww. dokumentu za potwierdzenie spełniania warunków 10.1.1. oraz 10.2.1.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo, z którego treści musi wynikać, do której czynności powołano pełnomocnika – lidera (np. reprezentowanie w postępowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postępowania dotyczy.
2. Spełnienie podstaw wykluczenia z postępowania oraz warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
- warunki określone w pkt 6.1. i 6.5. SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.