eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego terenuOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów
SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531163515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 44

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-075

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@spzozmswia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów
SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeea412e-fe11-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022357/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług ochrony mienia, osób oraz monitorowania obiektów SP ZOZ MSWiA w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_opole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_opole

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_opole

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada usprawnienia do świadczenia usług ochrony mienia i osób, w tym Wykonawca posiada aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł). Polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi ochrony w budynkach użyteczności publicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 z późn. zm.) na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł każdą. Wykonawca potwierdzi prawidłowość wykonania usług odpowiednimi referencjami.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami do wykonywania zamówienia tj.
• minimum 5 osobami, które będą wykonywać zamówienie na posterunku stałym
1-stanowiskowym wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1995 z późn.zm.)
• minimum 5 osobami na uzbrojonym stanowisku interwencyjnym prowadzącym stałą obserwację obiektów za pomocą CCTV wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1995 z późn.zm.) wyposażonymi i uzbrojonymi w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 2022 poz. 2516)
• minimum 4 osobami z serwisu technicznego wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.)
• minimum 16 osobami w grupie interwencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1995 z późn.zm.) wyposażonymi i uzbrojonymi w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 2022 poz. 2516). Wymagane jest przez Zamawiającego posiadanie przez Oferenta dwóch grup interwencyjnych na terenie miasta Opola.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.