eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i akcesoriówOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i akcesoriów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i akcesoriów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0743d90-faf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054497/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup komputerów, sprzętu komputerowego i drukarek

1.2.55 Zakup sprzętu komputerowego w ramach PT.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, projekt „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,129223,46d8d5286b709e909dadbac8c852ef5f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie
podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub
w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.
2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt. 4 i 5, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt. 4 i 5 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy.
11. Oferty w tym, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1, Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu komputerowego.
2. Zakres ilościowy zamówienia:
A. Komputer Mini PC z monitorem (wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, klawiaturą, myszą) – 44 zestawy,
B. Monitor 24 LED” – 78 szt.,
C. Notebook 15,6” wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 7 szt.,
D. Mysz komputerowa laserowa przewodowa – 50 szt.,
E. Stacja robocza z monitorem (wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, klawiaturą, myszą) – 1 zestaw,
F. Mobilna stacja robocza z monitorem, stacją dokującą (wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, klawiaturą, myszą) – 1 zestaw.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla I części zamówienia zawarty został w Załączniku 1A do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt były fabrycznie nowy, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu drukującego.
2. Zakres ilościowy zamówienia:
A. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 10 sztuk (dodatkowo do każdego urządzenia po 2 komplety mat. eksploatacyjnych (tonerów) o max. wydajności – 20 kpl).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla II części zamówienia zawarty został w Załączniku 1B do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt były fabrycznie nowy, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, składane wraz z ofertą
1) Zamawiający żąda na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, złożenia wraz z ofertą:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
a) dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w „Formularzu cenowym” - Dodatek nr 2A do SWZ (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów lub dystrybutorów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.
UWAGA:
1. W przypadku gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, o której mowa powyżej, nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji/specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów danego oferowanego sprzętu (rzeczywistych), potwierdzających spełnianie postawionych w SWZ wymagań.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne zobowiązany będzie dostarczyć także dokumenty pochodzące od producenta zaoferowanego rozwiązania potwierdzające, że zaoferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ.
b) dla procesorów zaoferowanych w komputerze, stacji roboczej oraz mobilnej stacji roboczej z poz. A, E i F „Formularza cenowego” (Dodatek nr 2A do SWZ):
- Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc kwiecień 2023 r. testu PassMark CPU Performance Test, zawierające wyniki punktowe wydajności procesorów, opublikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
c) dla procesora zaoferowanego w notebooku z poz. C „Formularza cenowego” (Dodatek nr 2A do SWZ):
- Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc kwiecień 2023 r. testu PassMark CPU Performance Test, zawierające wyniki punktowe wydajności procesorów, opublikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
lub
- Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc kwiecień 2023 r. testu Mobile Mark 2014 dla oferowanych konfiguracji sprzętowych, zawierające wyniki punktowe zawarte w kolumnie office productivity, opublikowane na stronie: https://results.bapco.com/results/benchmark/MobileMark_2014
d) dla kart grafiki zaoferowanych w notebooku, stacji roboczej oraz mobilnej stacji roboczej z poz. C, E i F „Formularza cenowego” (Dodatek nr 2A do SWZ):
- Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc kwiecień 2023 r. testu PassMark – G3D Mark, zawierającego wyniki punktowe opublikowane na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
a) dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń wielofunkcyjnych) - poz. A „Formularza cenowego” (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów lub dystrybutorów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.
UWAGA:
1. W przypadku gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, o której mowa powyżej, nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji/specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów danego oferowanego sprzętu (rzeczywistych), potwierdzających spełnianie postawionych w SWZ wymagań.
Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZNAKÓW C.D. ZNAJDUJE SIĘ W POZOSTAŁYCH INFORMACJACH

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 5.8) oraz w Sekcji IX pkt. III podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy dla każdej z części, na którą jest składana oferta – wg wzoru określonego odpowiednio w Dodatku nr 2A i/lub 2B do SWZ, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać producent, pełny symbol, model i nazwę zaoferowanego przedmiotu zamówienia (sprzętu, oprogramowania) w odpowiednich pozycjach ww. formularzy. Wskazanie to musi umożliwiać jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. W oznaczonych pozycjach wykonawca zobowiązany jest także do podania wymaganych parametrów lub informacji.
3) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy dot. I i II części zamówienia zawarty został odpowiednio w Dodatku nr 4A i 4B do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,129223,46d8d5286b709e909dadbac8c852ef5f.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Zgodnie z pkt. 3.14) językiem, w jakim mogą być składane dokumenty w postępowaniu jest język polski. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 5.8) składane były w języku angielskim.
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz. 835).
III. C.D. PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH O KTÓRYCH MOWA W PKT 5.8)
2. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje dla urządzenia wielofunkcyjnego dodatkowe materiały eksploatacyjne równoważne, wyprodukowane przez producenta nie będącego producentem urządzenia zaoferowanego w poz. A „Formularza cenowego” (Dodatek nr 2B do SWZ), zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację świadczącą o ich równoważności, tj. potwierdzającą, że materiały te są kompatybilne ze sprzętem wskazanym w poz. A (Dodatek nr 2B do SWZ) ww. dokumentu oraz zapewniają jakość wydruku przynajmniej równą materiałom oryginalnym (wyprodukowanym przez producenta urządzenia zaoferowanego w ww. pozycji), są fabrycznie nowe, że spełniają wymogi co do wymaganej jakości oraz pojemności/wydajności, a także że ich użycie nie spowoduje utraty gwarancji sprzętu – wystawionej przez producenta albo odpowiednie niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości produktów.
2) Zamawiający wymaga, aby wskazane dokumenty sporządzone w języku innym niż angielski, złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.