eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - dostawa komputerów przenośnychOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - dostawa komputerów przenośnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651421766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166487574

1.5.8.) Numer faksu: 166487406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszprzeworsk@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz.przeworsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,128890,82df49101e34428723ab34995146143a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - dostawa komputerów przenośnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e49b2bc-f632-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028697/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSZ-KA.26.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni samochodowej.
W skład wyposażenia pracowni samochodowej wchodzi:
1) Specjalistyczny komputer przenośny do obsługi oprogramowania serwisowego – 2 szt.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmować będzie swoim zakresem:
- dostawę nowych, nieużywanych komputerów przenośnych typu laptop wraz z akcesoriami tj. torbą i myszką,
- laptopy wraz z akcesoriami przewidzianymi w postępowaniu winny być dostarczone do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk, ul. Krasickiego 9, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.