eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zakup myjni- dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup myjni- dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup myjni- dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c173f98c-fe08-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „pytania i odpowiedzi”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj: 5.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje;
5.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2., najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.4 włączona obsługa JavaScript;
5.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mssw.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) - w odniesieniu do postępowań poniżej progów unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w odniesieniu do postępowań powyżej progów unijnych;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-17/P/23’

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego w jego siedzibie, kompletnej, nowej fabrycznie myjni- dezynfektora w zgodnej konfiguracji wykazanej w Załączniku nr 3 stanowiącym integralną część SWZ.
b) Nie dopuszcza się dostaw częściowych poszczególnych elementów sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje, w odpowiednich opakowaniach zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego sprzętu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp.
c) Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia minimalnych podanych parametrów, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
d) Jeżeli specyfikacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych sprzętów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy P.z.p., dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty równoważne” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania „produktów równoważnych”, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających ten sprzęt. Dokumenty te będą podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji Zamawiającego o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia napraw

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Ad. 2.1.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawca wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Spełnienie warunku posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający będzie oceniał:
- posiada wpis do właściwego rejestru – spełnia
- nie posiada wpisu do właściwego rejestru – nie spełnia.

Ad. 2.4.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania zdolności technicznej
i zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie oceniał:
- minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia – spełnia
- mniej niż 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. nie jest obowiązany do złożenia powyższego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, (adres internetowy należy wskazać w oświadczeniu, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1.3).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych).
1.4. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej.
1.5. Etykiety - szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem elementów: prospekty, foldery, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające parametry określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych).
1.4. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej.
1.5. Etykiety - szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem elementów: prospekty, foldery, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające parametry określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Wypełniony Formularz ogólny oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.
1.6. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
1.7. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne spełnienie tego warunku dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym przepisie oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron.
2. Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym;
b) zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane;
c) zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT);
d) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.