eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miko堯w › Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-07-04

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4
w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000726760

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 122

1.5.2.) Miejscowo嗆: Miko堯w

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sp4mikolow.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Miko這wie - Gmina Miko堯w

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351839530

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Miarki 9

1.11.4.) Miejscowo嗆: Miko堯w

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-190

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.9.) Numer telefonu: 322262054

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.mikolow.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuw.mikolow.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4
w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ba4f1bf9-fb73-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00236922

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00013292/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w
j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow. Zamawiaj帷y wymaga aby wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane by造 za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do Zamawiaj帷ego”. Za
dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl
poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do Zamawiaj帷ego” po kt鏎ym pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na
do Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa Wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiaj帷y, zgodnie z
11 ust. 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu
sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotycz帷e specyfikacji
po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl, tj.: a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przegl康arka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) w陰czona obs逝ga JavaScript, e) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, f) Platformazakupowa.pl dzia豉
wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform
zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
G堯wnego Urz璠u Miar. Ofert, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz przedmiotowe 鈔odki dowodowe (je郵i by造
wymagane) sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie sk豉dania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty Wykonawca sk豉da bezpo鈔ednio na dokumencie (pliku), kt鏎y nast瘼nie przesy豉 do systemu. Wykonawca sk豉da
ofert wraz z za陰cznikami przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem platformy zakupowej.
Zamawiaj帷y dopuszcza wykorzystanie format闚: .xml (tylko dla dokument闚 podpisanych profilem zaufanym), .pdf, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf. W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerze: .zip, .7Z. W鈔鏚 rozszerze powszechnych a niewyst瘼uj帷ych w Rozporz康zeniu KRI
wyst瘼uj: .rar .gif .bmp. .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty
wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB. Szczeg馧owy opis wymaga znajduje si w
SWZ w Rozdziale XII i XV.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: 1. Administratorem danych osobowych jest: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122, 43-190 Miko堯w. 2. z Inspektorem Ochrony Danych, mo積a kontaktowa si - pisemnie na adres siedziby
Zamawiaj帷ego, - poprzez poczt elektroniczn pod adresem e-mail: iod@cuw.mikolow.eu, 3. Dane osobowe, o kt鏎ych mowa w pkt
1 przetwarzane s na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego i wykonania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 4.Odbiorcami danych osobowych, o kt鏎ych mowa w pkt 1
b璠: - osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania, -
Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Miko這wie, - osoby upowa積ione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, -podmioty
b璠帷e dostawcami system闚 teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora. 5. Dane osobowe zawarte w
dokumentacji post瘼owania nie b璠 stanowi造 podstawy do podejmowania wzgl璠em os鏏, kt鏎ych te dane dotycz decyzji w
spos鏏 zautomatyzowany ani ich profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b璠
zgodnie z ustaw Pzp przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. 6. Obowi您ek podania danych
osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikaj z ustawy Pzp. 7. Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 15
RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO z zastrze瞠niem art. 19 ust.3 ustawy Pzp prawo 膨dania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, 瞠 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Nie przys逝guje Pani/Panu: -w
zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o
kt鏎ych mowa w art. 20 RODO, - na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdy podstaw
prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Jednocze郾ie przypominam o ci捫帷ym na Pani/Panu
obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan
Zamawiaj帷emu i kt鏎ych danych nie pozyska bezpo鈔ednio od tych os鏏 lecz z innych 廝鏚e, chyba 瞠 ma zastosowanie co
najmniej jedno z wy陰cze tego obowi您ku, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/1/2022/SP4

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 10

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 1: MI邘O WIEPRZOWE, WOΜWE, W犵LINY. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wo這wina

15131130-5 - W璠liny

15131135-0 - W璠liny drobiowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 2: MI邘O DROBIOWE. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Dr鏏

15112100-7 - 安ie篡 dr鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 3 : NABIA. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15530000-2 - Mas這

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 4: WARZYWA I OWOCE. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03100000-2 - Produkty rolnictwa iogrodnictwa

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce iorzechy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 5: MRO烙NKI. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mro穎ne

15300000-1 - Owoce, warzywa ipodobne produkty

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 6

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 6: R荅NE PRODUKTY SPO玆WCZE. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122, 43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - R騜ne produkty spo篡wcze

15830000-5 - Cukier iprodukty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada iwyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty zciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy iprzyprawy korzenne

15890000-3 - R騜ne produkty spo篡wcze iprodukty suszone

15600000-4 - Produkty przemia逝 ziarna, skrobi iprodukt闚 skrobiowych

15400000-2 - Oleje it逝szcze zwierz璚e lub ro郵inne

15330000-0 - Przetworzone owoce iwarzywa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 7

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 7: JAJA *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 8

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 8: PIECZYWO *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, 鈍ie瞠 wyroby piekarskie iciastkarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI
ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto –
60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy
ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2
Ocena kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas
realizacji poszczeg鏊nego zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin
wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ.
Punkty zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 30 minut, 0 pkt. – powy瞠j 30 minut maksymalnie do 45 minut.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub
uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠
osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem
koniecznym na wymian lub uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena
oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 9

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 9: RYBY. *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03310000-5 - Ryby, skorupiaki iprodukty wodne

15200000-0 - Ryby przetworzone ikonserwowane

15220000-6 - Ryby mro穎ne, filety rybne ipozosta貫 mi瘰o ryb

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 10

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa 篡wno軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 4 w Miko這wie w roku szkolnym 2022/2023.
2. Zam闚ienie zosta這 podzielone na 10 cz窷ci*:
Cz窷 10: DANIA GOTOWE (鈍ie瞠). *Dla ka盥ej cz窷ci zostanie zawarta odr瑿na umowa.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Szko豉 Podstawowa nr 4 w Miko這wie, ul. Katowicka 122,
43-190 Miko堯w.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: PUNKTACJA B犵ZIE ZASTOSOWANA DO KA浴EJ CZ呇CI ZAM紟IENIA ODDZIELNIE.
Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie oferty, kt鏎e nie zostan odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag: ㄠczna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny
na wymian lub uzupe軟ienie towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wz鏎: cena
najni窺za z wa積ych ofert/ cena badanej
oferty x 60. Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” tj. czas na wymian wadliwego
lub o obni穎nej jako軼i towaru lub uzupe軟ienia brak闚 liczony od momentu zg這szenia oraz czas realizacji poszczeg鏊nego
zam闚ienia przy ewentualnym op騧nieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczeg鏊nionych w za陰czniku nr 5 do SWZ. Punkty
zostan przyznane w nast瘼uj帷y spos鏏:
40 pkt. – do 1 godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powy瞠j 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymian lub uzupe軟ienie towaru, b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
b璠 punktowo. Maksymaln ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom
przyznawane b璠 punkty wed逝g nast瘼uj帷ej zasady: CN / CO x 60 + ilo嗆 pkt. zwi您ana z czasem koniecznym na wymian lub
uzupe軟ienie towaru. Wyja郾ienia: CN - cena oferty najta雟zej, CO - cena oferty badanej. 4.Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lanie
wynik闚 do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymian lub uzupe軟ienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.
2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika podzia zada wykonywanych przez poszczeg鏊nych Wykonawc闚.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4. W przypadku sp馧ki cywilnej wszystkie dokumenty winny by podpisane przez wszystkich wsp鏊nik闚 lub winien by ustanowiony pe軟omocnik.
5. Je瞠li sp馧ka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wsp鏊nik闚 lub zakres reprezentacji wynika z umowy sp馧ki, wystarczaj帷ym jest do陰czenie do oferty kopii umowy sp馧ki.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 09:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). (Rozdzia IX pkt. 3 SWZ).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.