eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 65

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umchelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umchelm.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f620171-c700-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022449/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.5.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.Zamawiający dzieli przedmiot umowy na dwa etapy:ETAP 11) Dostawa:a) skonfigurowanych aparatów telefonicznych w ilości 177 sztuki, w tym: ­ 169 sztuk aparatów telefonicznych bezprzewodowych VoIP - typ standard,
­ 5 sztuk aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski I,
­ 3 sztuki aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski II,
b) bramek fax (w ilości 6 szt.).2) Usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP:a) wdrożenie nowych numerów stacjonarnych (w ilości 47 szt.),b) przeniesienie obecnie działających numerów stacjonarnych Zamawiającego (w ilości 130 szt.),c) uruchomienie systemu telefonicznego VoIP, w tym uruchomienie wirtualnej centrali VoIP umieszczonej w infrastrukturze Wykonawcy (Wirtualna centrala PBX musi być dostępna według koncepcji wysokiej dostępności z pełną redundancją i automatyczną detekcją błędów oraz bezprzerwowym przejęciem 100% obciążenia przez jedną z dwóch równoległych instancji), d) uruchomienie usługi telekomunikacyjnej.3) Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego dla 4 administratorów i 300 użytkowników.ETAP 21) Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP dla minimum 177 szt. numerów abonenckich w tym dla Zamawiającego 134 szt. (130 szt. obecnie działających numerów stacjonarnych oraz 4 szt. nowych numerów stacjonarnych) oraz dla jednostek podległych Zamawiającemu 43 szt. (nowych numerów stacjonarnych). Dodatkowo na 6 numerach Zamawiającego świadczenie usługi transmisji danych – fax.
Termin wykonania zamówienia ustala się na:ETAP 1 - Dostawa, usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP i instruktarz stanowiskowy – wykonanie etapu maksymalnie do 35 dni od dnia podpisania umowy. Etap zakończy się protokołem końcowym, podpisanym bez uwag przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

ETAP 2 Świadczenie usługi telekomunikacyjnej – wykonanie etapu rozpocznie się w terminie 1 dnia kalendarzowego od daty podpisania protokołu końcowego Etapu 1 przez kolejne 24 miesiące w rozliczeniu miesięcznym

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

32552100-8 - Zestawy do aparatów telefonicznych

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111890,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 440168,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111890,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multimedia Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190007345

7.3.3) Ulica: Tadeusza Wendy

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-341

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111890,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 763 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.