eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Policzna › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rokOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 11

1.5.2.) Miejscowość: Policzna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-720

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486770039

1.5.8.) Numer faksu: 486770051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@policzna.ugm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policzna.ugm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad64b41e-fbaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072498/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwpoliczna.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: sekretariat@policzna.ugm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1) R Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
2) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
3) Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
4) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Urzędu Gminy w Policznie.
6) W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
8) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Policzna - Urząd Gminy Policzna z siedzibą przy ul. B.Prusa 11, 26-720 Policzna
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Policzna: tel. 486770039, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.OCD.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rok”.
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
09100000-0 Paliwa;
09132100-4 Benzyna bezołowiowa;
09134100-8 Olej napędowy.
09120000-6 Paliwa gazowe
3. Przedmiotowe zadanie składa się ::
1) Sukcesywny zakup oleju napędowego w ilości ok.12 000litrów ,zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości ok.2000litrów, gazu LPG w ilości ok.1000litrów dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 r.;
4. Zakup paliw będzie się odbywał zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 6 do SWZ).
5. W okresie trwania umowy szacunkowe ilości paliw mogą ulec zmianie, na co Zamawiający nie ma wpływu, a wynika to głównie z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliw, z zastrzeżeniem minimalnych ilości paliw podanych w niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej na poszczególne części zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena – 60 %
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanej przez wykonawcę ceny w następujący sposób:
najniższa cena ofertowa
C= ------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

2) termin płatności faktur VAT – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu płatności faktur VAT w następujący sposób:

T = [(To - Tmin) : (Tm - Tmin)] x 100 pkt x 40 %

gdzie:
T - wartość punktowa jaką uzyskała oferta w kryterium termin płatności faktur VAT;
Tmin - minimalny termin płatności faktur - 7 dni;
To - termin płatności faktur w ofercie badanej;
Tm - najdłuższy termin płatności faktur spośród złożonych ofert.

Termin płatności faktur VAT powinien być podany przez Wykonawcę w sposób określony w niniejszej SWZ.

Termin płatności faktur VAT należy podać w dniach od 7 do 30 dni, tak więc termin nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. Podanie wyższej liczby dni niż 30 zostanie przyjęte jako maksymalny poziom 30 dni.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury VAT krótszy niż 7 dni, wówczas oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami SWZ.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.

2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów dla poszczególnych części przedmiotowego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do dystrybucji i obrotu paliwami w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).dotyczy przedmiotowego postępowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie wymagane powyżej uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj.: jeżeli posiada co najmniej jedną stację paliw z możliwością tankowania oferowanego rodzaju paliwa objętego przedmiotem zamówienia, która nie może być oddalona o więcej niż 8 km od siedziby Zamawiającego. Dotyczy przedmiotowego zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według zapisów ujętych w załączniku nr 1 do SWZ.
Uwaga! Oświadczenie w wyżej wymienionym zakresie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnienia niezbędne do dystrybucji i obrotu paliwami w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.);
2) wykaz stacji paliwowych, na których Zamawiający będzie dokonywał tankowania pojazdów i sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) uprawnienia niezbędne do dystrybucji i obrotu paliwami w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.);
2) wykaz stacji paliwowych, na których Zamawiający będzie dokonywał tankowania pojazdów i sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w zawartej umowie w przypadku gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy przed upływem terminu określonego w § 4 umowy, Zamawiający może zwiększyć wynagrodzenie umowne wykonawcy zabezpieczając realizację dostaw do dnia 31.12.2023 r. lub do czasu wyboru nowego wykonawcy.
4. Dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia umownego w przypadku niewykorzystania środków finansowych w pełnej wysokości,
5. Dopuszcza się rozszerzenie przedmiotu umowy w przypadku zmian pojazdów Zamawiającego powodujących konieczność zakupu innych rodzajów paliw niż pierwotnie przewidziane.
6. Dopuszcza się zmiany umowy, w tym zakresu, sposobu realizacji umowy, wynagrodzenia umownego, rozliczeń i innych postanowień umowy, wynikające ze zdarzeń epidemiologicznych lub innych wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością zmian umowy, w tym przedłużenia się stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
7. Zmiany o których mowa w ust. 1 -6 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
8. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
9. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć osobom trzecim wykonania całości lub części usług stanowiących przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej :poprzez system E-ZP.Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.