eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Narewka › Modernizacja oczyszczalni ścieków w NarewceOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Narewka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659562

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białowieska 1

1.5.2.) Miejscowość: Narewka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-220

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/narewka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f790be2f-fb7b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001040/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/narewka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/narewka oraz poczty elektronicznej marcin.szymaniuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, sekretariat@ug.narewka.wrotrapodlasia.pl w języku polskim.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w Dziale III Rozdział 1 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w w Dziale III Rozdział 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka;
2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się w Urzędzie Gminy Narewka osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną i elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 682 98 80; w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Narewka danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie podstawowym, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę pzp;
5. wszelkie dane powierzone przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.), oraz zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
9. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Narewce” w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy Nr 01/2021/9576/PolskiLad dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Narewce” (oznaczonej w dalszej części również jako Inwestycja), na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
2. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Narewce w następującym zakresie:
1) zbiornik magazynowy ścieków i osadów
a) wymiana kraty koszowej na automatyczne sito spiralne z praską skratek o prześwicie 6 mm w wersji umożliwiającej pracę w warunkach zimowych
b) instalacja zasuwy nożowej z napędem elektrycznym wraz z sondą hydrostatyczna mierzącą poziom ścieków przed zasuwą
c) montaż sondy radarowej do pomiaru poziomu ścieków oczyszczonych mechanicznie
d) montaż mieszadeł zatapialnych wraz z zabudową – 2 szt.
e) wymiana pomp ścieków surowych – 2 szt.
f) likwidacja strumienicy
g) usunięcie z dna zbiorników buforowych złogów piasku oraz zawiesin nierozpuszczalnych
h) wymiana pompy zatapialnej osadu nadmiernego wraz z zabudową w magazynie osadów
i) wymiana układu do odprowadzania wód nadosadowych
j) instalacja sondy radarowej do pomiaru poziomu osadu wraz z zabudową w magazynie osadu
k) wymiana istniejących pokryw na zbiorniku buforowym wraz z barierkami na wykonane ze stali nie gorszej jak 1.4301
l) wykonanie niezbędnych przyłączy światłowodowych i zasilających pomiędzy zbiornikiem buforowym a dyspozytornią
m) wymiana istniejących wywietrzaków na tworzywowe
n) zabezpieczenie zewnętrznej strony stropu powłokami hydroizolacyjnymi
o) dostawa lokalnej szafy sterowniczej zasilającej i monitorującej pracę: zasuwy nożowej z napędem elektrycznym, sita pionowego, sondy poziomu ścieków przed sitem, sondy poziomu ścieków w zbiorniku buforowym, pomp ścieków surowych, mieszadeł zatapialnych.
2) reaktor SBR
a) wymiana istniejącej kraty schodkowej z praską na sitopiaskownik ze zintegrowaną płuczką piasku w wersji zapobiegającej zamarzaniu w warunkach zimowych
b) dostawa i montaż ogrzewanych rynien zrzutowych skratek i piasku na poziom „0” zakończonych fartuchem elastycznym
c) wykonanie doprowadzenia wody wodociągowej do sitopiaskownika, podłączenie sitopiaskownika do rurociągu ścieków surowych, odprowadzenia ścieków surowych oczyszczonych mechanicznie na sicie gęstym do reaktora SBR, rurociągi odprowadzające ścieki oczyszczone mechanicznie wykonać ze stali nie gorszej jak 1.4301
d) wymiana napędu turbiny napowietrzającej na identyczny – 1 szt.
e) wymiana pompy osadu nadmiernego – 1 szt.
f) wymiana pomp dekantacyjnych ścieków oczyszczonych – 2 szt.
g) montaż optycznej sondy pomiaru tlenu wraz z zabudową – 1 szt.
h) montaż radarowej sondy do pomiaru poziomu ścieków w reaktorze wraz z zabudową – 1 szt.
i) usunięcie z dna zbiornika SBR złogów piasku oraz zawiesin nierozpuszczalnych
j) zabezpieczenie zewnętrznej strony stropu zbiornika przed wpływem warunków atmosferycznych powłokami hydroizolacyjnymi
k) wymiana orynnowania na zbiorniku SBR
l) wykonanie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych reaktora SBR metodą lekką mokrą
m) wyczyszczenie z rdzy i pomalowanie istniejących balustrad, klatki schodowej farbami antykorozyjnymi odpornymi na warunki atmosferyczne (typ np. Elastometal)
n) dostosowanie dachu wiaty na piasek i skratki do wymiarów nowych zamontowanych ogrzewanych rynien zrzutowych, szczelność ma zabezpieczać przed wtórnym zawilgoceniem skratek i piasku
o) dostawa 6 kontenerów 240l wykonanych z tworzywa oraz taczki paszowej z tworzywową skrzynią załadowczą na piasek
p) zainstalowanie w studzience ścieków oczyszczonych mętnościomierza oraz wpięcie go w układ sterowniczy reaktora SBR
q) wykonanie niezbędnych przyłączy światłowodowych i zasilających pomiędzy reaktorem a dyspozytornią
r) dostawa lokalnej szafy sterowniczej sterującej procesem biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze SBR, sitopiaskownikiem z płuczką piasku, mętnościomierzem, pompami i sondami.
3) budynek techniczny
a) wymiana workownicy na instalację do odwadniania osadów nadmiernych w oparciu o prasę ślimakową, zbiornik retencyjny, automatyczną stację roztwarzania polielektrolitów z proszku i emulsji z ramą poziomującą, ciągniony transporter wałowy osadu odwodnionego, pompy wyporowe: nadawy osadu, nadawy roztworu polielektrolitu, mieszacz statyczny, flokulator dynamiczny.
b) wyposażenie istniejącego sterowania agregatem prądotwórczym w układ sterowniczy posiadający funkcję automatycznego rozruchu (automatyczny rozruch po zaniku zasilania, automatyczne zatrzymanie pracy agregatu po powrocie zasilania),
c) demontaż istniejącego układu sterowania w dyspozytorni
d) dostawa jednostki komputerowej wraz z układem wizualizacyjnym SCADA do zarządzania wszystkimi szafami i obiektami oczyszczalni
e) dostawa instalacji do powiadamiania operatora oczyszczalni komunikatami SMS o zaistniałych awariach z podziałem na awarie „krytyczne” oraz typu „zakłócenia pracy”.
f) wymiana armatury sanitarnej oraz glazury w części sanitarnej budynku, wymiana przepływowych podgrzewaczy wody
g) malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku
h) wymiana drzwi zewnętrznych na typowe z ciepłego aluminium częściowo przeszklone i pełne – 3 szt.
i) wymiana okien na tworzywowe – 5 szt.
j) wykonanie docieplenia ścian i wykonanie elewacji metodą lekką mokrą
k) odtworzenie obróbek blacharskich
l) docieplenie stropu w pomieszczeniu magazynowym budynku wełną gr. min 100 mm i płytą OSB gr. min 10 mm
m) wymiana elektrycznych grzejników – 3 szt.
4) dostawa lokalnej szafy zasilająco-sterowniczej instalacji do odwadniania wraz ze sterowaniem zatapialną pompą osadu zagęszczonego grawitacyjnie, sondą poziomu osadu
5) wiata magazynowa osadu
a) budowa wiaty o wymiarach w planie 3,5 x 9 m o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, ściany i dach wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej (dach min 150 mm, ściany min 100 mm), okno min 140 x 140 mm, drzwi unoszone, segmentowe, panelowe, ocieplane o wymiarach min 2,5 x 3 m z napędem ręcznym
b) elektryczne źródło ciepła gwarantujące zimą temperatury dodatnie wewnątrz wiaty
c) wykonanie utwardzenia powierzchni wewnętrznej wiaty kostką brukową ze spadkami w kierunku centralnego deszczowego wpustu ulicznego
d) wykonanie wpustu deszczowego ze studnią żelbetową pod posadzką wiaty z odprowadzeniem cieczy do magazynu osadu
6) place i drogi dojazdowe
a) reprofilacja spadków istniejących nawierzchni do nowych obiektów
b) wykonanie zasieku do składowania wypłukanego piasku o powierzchni min 4 m2 i żelbetowych ścian oporowych o wymiarach min 0,5 ponad poziom terenu
c) ciśnieniowe oczyszczenie istniejących utwardzeń
7) ogrodzenie
a) demontaż istniejącego ogrodzenia oczyszczalni (3 strony)
b) wykonanie systemowego ogrodzenia oczyszczalni z trzech stron o łącznej długości min 105 m raz furtką szer. min 0,9 m i suwaną bramą z napędem elektrycznym o szerokości min 6 m.
c) panele, słupki, brama, furtka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk, wysokość panela min 1230 mm
d) słupki betonowane w gruncie z systemową podmurówką betonową pod przęsłami.
3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

UWAGA!
Z uwagi na brak możliwości oczyszczania ścieków w czasie prowadzenia prac wewnątrz zbiorników technologicznych wymaga się zapewnienia odbioru i oczyszczania napływających ścieków surowych na czas modernizacji.

4. Szczegółowy opis zamówienia określa:
1) Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych zwanej dokumentacją projektową lub WWiORB
2) Przedmiar robót
który stanowi załącznik do SWZ

3) Projektowane istotne postanowienia umowy,
które stanowią załącznik do SWZ

5. Zamawiający żąda udzielenia, ca najmniej 60-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
6. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na ten fakt, Zamawiający związany jest datą zakończenia finansowego realizacji zadania. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający utraci pozyskane środki z dofinansowania. W takim przypadku Zamawiający dochodzić będzie od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmujące utratę tego właśnie dofinansowania
7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje własne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 - Zbrojenie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262520-2 - Roboty murowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej: 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (dwa miliony złotych) każda, polegające na budowie przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków.

Uwaga:
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania postawionego warunku. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku zdolności technicznej lub zawodowej.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

- Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania określonych w Dziale II Rozdział 7 SWZ warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia stanową dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie dotyczącym każdego z wykonawców;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

3) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót.

4) Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia wadium,

5) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo:
b) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy w przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Brańsk/o Narewka nr rachunku 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania lub znak postępowania.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne):
1) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Dziale II Rozdział 9 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w Dziale II Rozdział 7 ust. 1 pkt. 4 lit. A tiret drugi SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dziale II Rozdział 9 ust. 7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w Dziale II Rozdział 9 ust. 7 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
3) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w istotnych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie prowadzonego
postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/narewka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w 2) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 UOBN.
3) Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 2) następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy
lub uczestnika wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4) Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt. 2) na podstawie:
a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o
których mowa w art. 1 UOBN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.