eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcjiOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ogrodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmilon@pzolgrojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzolgrojec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-620175b1-fdee-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystkości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-620175b1-fdee-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-620175b1-fdee-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W SWZ w rozdziale XIII ust. 12 Zamawiający podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: doc, docx, PDF, xls, xlsx, zip, 7zip.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale IX i w rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne RODO znajdują się w rozdziale III ust. 15 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOL.LPP.262a.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu” w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zakupuje na własny koszt środki czystości, dezynfekcyjne, higieniczne, worki foliowe, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz narzędzia, sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do wykonania zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: świadczenie usług kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości powierzchni poziomych i pionowych, sprzętu w określonych godzinach w pomieszczeniach budynku głównego i budynku terapii zajęciowej (świetlicy) obejmujących sprzątanie i:
• inne prace nie związane z bieżącym wykonywaniem usług np. sprzątanie po awariach, remontach, w trakcie wprowadzonego reżimu sanitarno-epidemiologicznego (zwiększona częstotliwość sprzątania);
• usuwanie odpadów medycznych z miejsca ich wytwarzania, transport do punktu zbiorczego, przygotowanie odpadów do odbioru;
• usuwanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z miejsca ich wytwarzania i transport do punktu zbiorczego;
• prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami;
• wynoszenie brudnej pościeli i przynoszenie czystej;
• przygotowanie wózków do wydawania posiłków;
• mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków;
• wysyłanie posiłków do kuchni oddziałowych;
• zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych;
• usuwanie odpadów kuchennych po posiłkach;
• zsyłanie windą do mycia brudnych naczyń, a odsyłanie czystych naczyń;
• mycie i wyparzanie naczyń kuchennych;
• po odbiorze czystych naczyń ze zmywalni ułożenie ich w szafkach kuchennych;
• prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń;
• dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych;
• bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach;
• obsługa urządzeń ich mycie i dezynfekcja;
• bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów;
• wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych;
• kontrola temperatury składowania odpadów medycznych w soboty, niedziele oraz święta;
• monitorowanie ilości środków;
• dokumentowanie zużycia środków;
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu odpadów medycznych;
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do sprzątania i dezynfekcji powierzchni;
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej;
• inne prace zlecone przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia.
2. Szczegółowy zakres usług zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 2 do SWZ:
- Załącznik nr 1 do umowy – powierzchnia objęta sprzątaniem i dezynfekcją;
- Załącznik nr 2 do umowy – zakres usług w PZOL w Grojcu.
3. W celu prawidłowej realizacji pełnego zakresu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią ilość personelu, sprzętu i środków.
4. Zamawiający wymaga stałej obecności pracowników w obiekcie w godzinach od 7.00 do 19.00:
1) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 Zamawiający wymaga obsady minimum 3 pracowników sprzątających;
2) W sobotę, niedzielę i święta Zamawiający wymaga minimum 3 pracowników, w tym:
• minimum 2 pracowników sprzątających w godzinach od 7.00 do 19.00,
• 1 pracownika sprzątającego w godzinach od 9.00 do 17.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33761000-2 - Papier toaletowy

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin płatności 15 %
3 Koncepcja realizacji zamówienia 25 %
tj.:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (60 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium 2 Termin płatności
Termin płatności – do 60 dni włącznie, jednak nie mniej niż 31. 15 pkt.
Termin płatności – do 30 dni, jednak nie mniej niż 22 dni. 10 pkt.
Termin płatności – do 21 dni, jednak nie mniej niż 14 dni. 0 pkt.
Kryterium 3 Koncepcja realizacji zamówienia Liczba punktów za kryterium
„koncepcja realizacji zamówienia” = (suma otrzymanych punktów / liczba członków komisji)
Szczegółowy sposób oceny ofert opisany jest w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale VII SWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o:
1. doświadczenie zawodowe:
• wykaz wykonania co najmniej trzech usług a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na utrzymaniu w czystości i należytym stanie sanitarnym obiektu użyteczności publicznej, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 190 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z nich winien wykazać co najmniej 3 usługi wykonane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. zdolności techniczne:
• wykaz potwierdzający wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Wykaz zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu" stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz wykonania co najmniej trzech usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na utrzymaniu w czystości i należytym stanie sanitarnym obiektu użyteczności publicznej , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 190 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VIII ust. 5 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie w wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisane są w rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w stosunku do każdego z Wykonawców z osobna.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przewidywanych zmian określa § 14 Umowy oraz § 15 Umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.