eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I/LUB W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28 I/LUB W OBIEKCIE SR W PRZASNYSZU PRZY UL. ŚWIERKOWA 7Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I/LUB W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28 I/LUB W OBIEKCIE SR W PRZASNYSZU PRZY UL. ŚWIERKOWA 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gomulickiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297444161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@ostroleka.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I/LUB W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28 I/LUB W OBIEKCIE SR W PRZASNYSZU PRZY UL. ŚWIERKOWA 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97aecff3-fdfe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112571/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I/LUB W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28 I/LUB W OBIEKCIE SR W PRZASNYSZU PRZY UL. ŚWIERKOWA 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97aecff3-fdfe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymóg użycia podpisu elektronicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział III. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział III. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy
ul. Gomulickiego 5, oraz na terenie elementów zagospodarowania
– teren zlokalizowany przy/wokół obiektu

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2026-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Kryterium Cena (C): w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------- x100 x 60 %
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.

17.2.2. Kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z) rozpatrywane będzie na podstawie następujących zasad:
• 2 (dwa) obiekty użyteczności publicznej – 16 pkt
• 3 (trzy) obiekty użyteczności publicznej – 24 pkt;
• 4 (cztery) obiekty użyteczności publicznej – 32 pkt;
• 5 (pięć) obiektów użyteczności publicznej – 40 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa” otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że wykonywał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę Ochrony w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki).
17.3. Oferty oceniane będą według wzoru:
L = C + Z
gdzie:
L = całkowitej liczbie punktów przyznanych ofercie badanej
C = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
Z = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa”.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Sądu Okręgowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy
ul. Kościuszki 28, oraz na terenie elementów zagospodarowania
– teren zlokalizowany przy/wokół budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2026-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Kryterium Cena (C): w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------- x100 x 60 %
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.

17.2.2. Kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z) rozpatrywane będzie na podstawie następujących zasad:
• 2 (dwa) obiekty użyteczności publicznej – 16 pkt
• 3 (trzy) obiekty użyteczności publicznej – 24 pkt;
• 4 (cztery) obiekty użyteczności publicznej – 32 pkt;
• 5 (pięć) obiektów użyteczności publicznej – 40 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa” otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że wykonywał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę Ochrony w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki).
17.3. Oferty oceniane będą według wzoru:
L = C + Z
gdzie:
L = całkowitej liczbie punktów przyznanych ofercie badanej
C = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
Z = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa”.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Przasnyszu zlokalizowanego w Przasnyszu przy
ul. Świerkowej 7, oraz na terenie elementów zagospodarowania
– teren zlokalizowany przy/wokół obiektu

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2026-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Kryterium Cena (C): w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------- x100 x 60 %
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.

17.2.2. Kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z) rozpatrywane będzie na podstawie następujących zasad:
• 2 (dwa) obiekty użyteczności publicznej – 16 pkt
• 3 (trzy) obiekty użyteczności publicznej – 24 pkt;
• 4 (cztery) obiekty użyteczności publicznej – 32 pkt;
• 5 (pięć) obiektów użyteczności publicznej – 40 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa” otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że wykonywał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę Ochrony w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki).
17.3. Oferty oceniane będą według wzoru:
L = C + Z
gdzie:
L = całkowitej liczbie punktów przyznanych ofercie badanej
C = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
Z = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Zdolność techniczna lub zawodowa”.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność techniczna lub zawodowa (Z)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
11.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
• CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia – posiadał aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia,
o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: z dnia 21 kwietnia 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 756
z późniejszymi zmianami);

• CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia i/lub CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia i/lub CZĘŚĆ TRZECIA Zamówienia – posiadał aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonania Zamówienia,
o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: z dnia 01 października 2021 r. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1995 z późniejszymi zmianami).
11.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłacone/ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż określona rozporządzeniem z dnia 09 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U z 2013 r., poz. 1550). Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy/Usługi.
11.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów
– wykazu usług:
CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia i/lub CZĘŚĆ TRZECIA Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Ochrony w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimum w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum 12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej: 200 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą
w skali 12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej:
2 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Ochrony w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimum w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum 12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej: 150 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą
w skali 12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej:
1 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
Uwagi:
• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia: (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał
na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się
do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
• Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
• Przez „budynek użyteczności publicznej” rozumie się budynki zgodnie z definicją zawartą w § 3. pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami).
11.2.5. Zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami/pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował pracownikami:
• CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia:
 co najmniej 3 (trzech) pracowników na Posterunek PS w/na Terenie Ochrony;
 1 (jednego) pracownika – Koordynator spośród w/w pracowników Posterunek PS;
 co najmniej 2 (dwóch) pracowników Załogi ZPI,
• CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia i/lub CZĘŚĆ TRZECIA Zamówienia:
 co najmniej 2 (dwóch) pracowników na Posterunek PS w/na Terenie Ochrony;

 1 (jednego) pracownika – Koordynator spośród w/w pracowników Posterunek PS;
 co najmniej 2 (dwóch) pracowników Załogi ZPI,
i spełniającymi wymagania określone w ust. 6.6. SWZ powyżej, strona 33. i 34. SWZ powyżej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w terminie i w trybie określonym
w ust. 12.1. SWZ poniżej, strona: 46. ÷ 50. SWZ poniżej przekaże Zamawiającemu oświadczenia i/lub dokumenty ważne/aktualne na dzień ich złożenia.
Uwagi:
• składając ofertę na CZĘŚĆ PIERWSZĄ Zamówienia i/lub CZĘŚĆ DRUGĄ Zamówienia i/lub CZĘŚĆ TRZECIĄ Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał opłaconego/ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż określona rozporządzeniem z dnia 09 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U z 2013 r., poz. 1550). Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy;

• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109. ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109. ust. 1. pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109. ust. 1. pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnej Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108. ust. 1. pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed jej złożeniem;
Rozdział XII. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108. ust. 1. pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz. U.
z 2021 r. poz. 275 z późniejszymi zmianami), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SWZ;
• CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia – kopię poświadczoną
„za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: z dnia 21 kwietnia 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późniejszymi zmianami);
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonania Zamówienia,
o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: z dnia 01 października 2021 r. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1995 z późniejszymi zmianami);
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał opłaconego/ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż określona rozporządzeniem z dnia 09 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U z 2013 r., poz. 1550). Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy;
• oświadczenie Wykonawcy, że każdy z pracowników wyszczególniony w/na Liście ILP:
o zatrudniony jest u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę
w wymiarze godzin/czasu pracy zgodnym z ustaleniami SWZ
– ust. 6.1.1. SWZ powyżej, strona 8. SWZ powyżej i/lub ust. 6.2.1. SWZ powyżej, strona 17. SWZ powyżej i/lub ust. 6.3.1. SWZ powyżej, strona 26. SWZ powyżej, przez cały okres realizowania Umowy/Usługi;
o posiada min. 6 (sześcio) – miesięczne doświadczenie (staż pracy) w sprawowaniu Ochrony w obiektach użyteczności publicznej;
o posiada pełną zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań Ochrony;
o posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem Ochrony;
Rozdział XII. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdział XIII. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

23.1.1. CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy);
23.1.2. CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy);
23.1.3. CZĘŚĆ TRZECIA Zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy)
w sytuacji składania oferty na dwie części Usługi: należy zsumować powyższe kwoty.
23.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
23.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
23.3.1. pieniądzu;
23.3.2. gwarancjach bankowych;
23.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
23.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: z dnia 14 września 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami).
23.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK numer rachunku: 42 1130 1017 0021 1002 0290 0004 z dopiskiem „Wadium
– ZP/4/2023”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział XI. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ - Umowa Wykonawcza

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.