eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji CCTV, KD, domofonowych, bram garażowych i szlabanów oraz systemów oddymiania klatek schodowych i kontroli tlenku węgla w (...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji CCTV, KD, domofonowych, bram garażowych i szlabanów oraz systemów oddymiania klatek schodowych i kontroli tlenku węgla w (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGN w Dzielnicy Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10858838000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grębałowska 23/25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-808

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgn-bielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-bielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji CCTV, KD, domofonowych, bram garażowych i szlabanów oraz systemów oddymiania klatek schodowych i kontroli tlenku węgla w (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb0d69db-fdf0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006995/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 usługi w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany w zakresie konserwacji kontroli dostępu (monitoring ,domofony, bramy wjazdowe), usługi w zakresie konserwacji systemów (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb0d69db-fdf0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/ocds-148610-bb0d69db-fdf0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zgn-bielany.waw.pl. lub joanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) dalej jako „Rozporządzenie” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25,01-808 Warszawa, NIP: 118176 5177, REGON:010858838 email: iod@zgn-bielany.waw.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25,01-808 Warszawa; e-mail: iod@zgn-bielany.waw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/KT/2023/W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 :
Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, napraw oraz usuwaniu awarii instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, systemów kontroli dostępu KD oraz domofonowych zainstalowanych w budynkach będących 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w tym:
 Zamierzenie nr 1 : Wykonanie usług w zakresie konserwacji ,napraw instalacji CCTV, systemu Kontroli Dostępu oraz systemu domofonowego zainstalowanych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. J.Conrada 3A i 3B, Wrzeciono 30, Nocznickiego 13A, Szegedyńskiej 13A, na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wykonanie usług w zakresie konserwacji, napraw instalacji systemu Kontroli Dostępu oraz systemu domofonowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Przybyszewskiego 28.
 Zamierzenie nr 2 : Wykonanie usług w zakresie konserwacji ,napraw instalacji CCTV, systemu Kontroli Dostępu zainstalowanych w budynku użytkowym – siedzibie własnej ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zlokalizowanym przy ul. Grębałowskiej 23/25 .

4.2.5.) Wartość części: 193315,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Za ofertę najkorzystniejszą dla Części 1 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:
1. „Kwota za miesięczną konserwację systemów CCTV, KD, domofony”– C
2. „Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji
(łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT”: SR
3. „Deklarowany okres gwarancji na wykonane naprawy –G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji (łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na wykonane naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 :
Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, napraw oraz usuwania awarii bram garażowych oraz szlabanów samochodowych, zainstalowanych w budynkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany w tym:
 Zamierzenie nr 1 : Konserwacja, naprawy bram garażowych w podziemnych garażach samochodowych w Warszawie przy ul. Nocznickiego 13A , J.Conrada 3, bramy wjazdowej na teren nieruchomości gruntowej przy ul. J.Conrada 3A,3B oraz szlabanów samochodowych zainstalowanych w Warszawie przy ulicy Wrzeciono 41 (parking wewnętrzny budynku użytkowego) wraz z usługą pogotowia technicznego usuwającego awarie w/w systemów po godzinach pracy Urzędu.
 Zamierzenie nr 2 : Konserwacja, naprawy szlabanów samochodowych zainstalowanych w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25 ( parking służbowy ZGN Bielany ) wraz z usługą pogotowia technicznego usuwającego awarie w/w systemów po godzinach pracy Urzędu.

4.2.5.) Wartość części: 40650,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Za ofertę najkorzystniejszą dla Części 2 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:
1. „Kwota za miesięczną konserwację systemów bram garażowych i szlabanów”– C
2. „Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji
(łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT”: SR
3. „ Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia –G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji (łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 :
Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych oraz systemów kontroli tlenku węgla w garażach samochodowych w tym:
 Zamierzenie nr 1 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. J. Conrada 3A i 3B w Warszawie.
 Zamierzenie nr 2 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych w budynkach mieszkalnych „A” i „B” przy ul. Szegedyńskiej 13A.
 Zamierzenie nr 3 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu oddymiania klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nocznickiego 13A w Warszawie.
 Zamierzenie nr 4 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu oddymiania szybów windowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 30 w Warszawie.
 Zamierzenie nr 5 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu kontroli tlenku węgla w pomieszczeniu podziemnego garażu samochodowego przy ul. Nocznickiego 13A.
 Zamierzenie nr 6 : Konserwacja, obsługa serwisowa i naprawy systemu kontroli tlenku węgla w pomieszczeniu podziemnego garażu samochodowego przy ul. Conrada 3A/3B

4.2.5.) Wartość części: 108852,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4) Za ofertę najkorzystniejszą dla Części 3 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:
1. „Kwota za miesięczną konserwację systemów oddymiania i tlenku węgla”– C
2. „Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji
(łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT”: SR
3. „Deklarowany okres gwarancji na wykonane naprawy –G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny do kosztorysowania robót wykraczających poza zakres konserwacji (łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk – bez VAT)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na wykonane naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
i. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ii. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
iii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:
a) Część I – 150 000 zł
b) Część II – 40 000 zł
c) Część III – 90 000 zł
iv. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Część 1 Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w wykonał/wykonuje usługi zgodne z przedmiotem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Część 2 Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w wykonał/wykonuje usługi zgodne z przedmiotem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Część 3 Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w wykonał/wykonuje usługi zgodne z przedmiotem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
4. Część 3 Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące zamówienie, posiadała/y min. uprawnienia energetyczne do eksploatacji lub dozoru instalacji elektrycznych do 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1.1 i .1.2. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
6. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie - Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usług były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.
3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie warunków określonych w rozdziale VI SWZ – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik
nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439 i 454-455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 2
do SWZ.
3. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.