eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej KowaryOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9027ee51-fde4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109226/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Dostępny samorząd - granty" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9027ee51-fde4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłu danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator, dane kontaktowe: Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary: • na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl, • telefonicznie: +48 75 64 39 222, • pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony Danych: W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
• za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługujące prawa:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** **Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.271.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku.
2. Adres inwestycji: miejscowość Kowary, działka nr 186/11, obręb Kowary AM-1
3. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca:
a) Projekt Techniczny – projekt zagospodarowania terenu
b) Przedmiar
c) Ogólną Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana
d) Ogólną Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna
e) Decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Jeleniej Górze nr 2514/2022 z dnia 12.01.2023 r.
f) załączniki graficzne
g) dokumentację fotograficzną;
stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich rozpoczęciu wszystkich właścicieli sieci zlokalizowanych na odcinku objętym przedmiotem zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej.
8. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112500-0 - Usuwanie gleby

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria –
dla wszystkich części zamówienia:

1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(ano : ank x 60)=Pc
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty.

2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia – 40%

2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W ramach kryterium - „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:
Zaoferowany okres gwarancji
brak dodatkowego okresu gwarancji (wymagany okres gwarancji wynosi min. 24 miesięcy) - 0 punktów
12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 36 miesięcy)- 20 punktów
24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji (tj. 48 miesięcy i więcej)- 40 punktów

2.2. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i nie jest punktowany. Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, otrzyma dodatkowe punkty wg wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji powyżej 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 40 punktów.

3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G

P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji"

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Oznaczenia oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
a) Kontrastowe oznaczenia stopni na schodach – MOPS 4 szt., UM 6 szt.
b) Kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów – MOPS 4 szt.
c) Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami – MOPS 36 mb, UM 64 mb
d) Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego – MOPS 1 szt., UM 2 szt.
e) Tablice informacyjno – nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych – MOPS 1 szt., UM 2 szt.
f) Ramki do podpisów – UM 2 szt.
g) Pętla indukcyjna stanowiskowa – MOPS 1 szt.
h) Lupa optyczna z podświetleniem LED o następujących parametrach – MOPS 10 szt., UM 10 szt.
i) Krzesło do wypoczynku – MOPS 10 szt., UM 20 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria –
dla wszystkich części zamówienia:

1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(ano : ank x 60)=Pc
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty.

2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia – 40%

2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W ramach kryterium - „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:
Zaoferowany okres gwarancji
brak dodatkowego okresu gwarancji (wymagany okres gwarancji wynosi min. 24 miesięcy) - 0 punktów
12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 36 miesięcy)- 20 punktów
24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji (tj. 48 miesięcy i więcej)- 40 punktów

2.2. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i nie jest punktowany. Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, otrzyma dodatkowe punkty wg wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji powyżej 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 40 punktów.

3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G

P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji"

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Dla części I zamówienia:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu: remontu/budowy/przebudowy pochylni dla niepełnosprawnych, o wartości tego zadania minimum 20.000,00 zł brutto z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
- w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował:

min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Uwaga:
1) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn.zm.),
2) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Dla części II zamówienia:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,
d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

Uwaga:
1) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp – dla wszystkich części zamówienia:

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 poz. 275 z późn.zm.), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie

2.1 Dla części I zamówienia:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ.
„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty”. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 8 do SWZ.
2.2 Dla części II zamówienia:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu:
a) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XXIII SWZ,
b) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
c) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej formie organizacyjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Informacje ogólne:
1.1 Dla części II zamówienia Zamawiający nie wymaga wadium.

1.2 Dla części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 1.500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Miejsce wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
PKO BP S.A.
konto depozytowe 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z adnotacją:

"Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary"- część I zamówienia

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części I zamówienia:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
b) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem,
c) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie,
d) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
f) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.
1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz ust. 2, u.p.z.p.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów powyższych podlega unieważnieniu.
Dla części II zamówienia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.