eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) IIOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-504100db-fac2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026318/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Modernizacja boiska przy ul. Kubicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej
(https://tychy.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html) oraz poczty elektronicznej (zamowienia@umtychy.pl).
2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3 Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6 Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
b. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej zamowienia@umtychy.pl.
7 We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: PZP.271.27.2023.JM.
8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości49,
43-100 Tychy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl; 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba udostępniająca dane posiada: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych jej dotyczących; b. na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.10.
Osobie udostępniającej dane nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych ,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 11. Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO(załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.27.2023.JM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, polegających na budowie boiska
o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego w Tychach przy ul. Kubicy 11-23 (działka 4960/50) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych.
W zakres zadania wchodzi m.in.:
a) wykonanie dokumentacji projektowej,
b) roboty rozbiórkowe,
c) wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży,
d) wykonanie chodnika z kostki brukowej,
e) zakup i montaż elementów wyposażenia boiska tj. bramek do gry w piłkę nożną, koszy do gry w koszykówkę, piłkochwytów, tablicy informacyjnej,
f) sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami zawartymi w opracowaniu pn.: „System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla Miasta Tychy” z 2019 r. https://umtychy.pl/upload/pdf/folders/138/system-zarzadzania-terenami-zieleni.pdf ze zmianami z 2021 r. https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&d=1&id=495067

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262210-6 - Fundamentowanie

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY
4) zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

• Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (będącej przedmiotem jednej umowy), o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu o nawierzchni poliuretanowej. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy robota ta została wykonana należycie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w punkcie 6.2 4) a) SWZ, dotyczy robót, usług, dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej,
b) 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, w przypadku posiadania przez tą osobę kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

• Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (będącej przedmiotem jednej umowy), o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu o nawierzchni poliuretanowej. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy robota ta została wykonana należycie.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej,
b) 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, w przypadku posiadania przez tą osobę kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

C.D. SEKCJA VII 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
j) w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy.

1. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa powyżej będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
2. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wpływ tych okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy, tj.:
a) w odniesieniu do okoliczności określonych w § 15 ust. 1 lit. a – d oraz lit. h i lit. i termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w robotach budowlanych spowodowanego tymi okolicznościami,
b) w odniesieniu do okoliczności określonych w § 15 ust. 1 ust. 1 lit. e termin może zostać zmieniony o ilość dni, w których wykonywanie całości lub części robót mających wpływ na termin realizacji, było niemożliwe lub znacznie utrudnione w skutek działań organów administracji publicznej,
c) w odniesieniu do okoliczności określonych w § 15 ust. 1 ust. 1 lit. f i g termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., lub w uzyskaniu zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,
d) w odniesieniu do okoliczności określonych w § 15 ust. 1 ust. 1 lit j termin może zostać zmieniony o ilość dni wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w stosunku do normalnego, przewidywalnego lub wynikającego z przepisów prawa czasu trwania tych postępowań.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
2. Zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 1a do SWZ),
3. Oświadczenia (załącznik nr 2/2a do SWZ),
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr NIP).
5. JEŚLI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ),
6. JEŚLI DOTYCZY - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy (PPU) w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) § 3 ust. 4 PPU W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, sporządzony zostanie aneks do umowy uwzględniający zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
2) § 7 ust. 3 PPU W przypadku zmiany w trakcie realizacji zadania Kierownika Budowy lub osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie projektowania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana tej osoby nie wpłynęłaby na ocenę oferty Wykonawcy.
3) § 15 PPU Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 PPU w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne ponadnormatywne warunki atmosferyczne np. deszczu, śniegu, gradu, huragan, temperatura powietrza, a także strajk, wojna, epidemia), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się także skutki zdarzeń ją powodujących,
b) wystąpienia w terminie realizacji umowy warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłową realizację robót zgodnie z przepisami prawa, przyjętymi normami, wskazaniami producentów materiałów i urządzeń, procesem technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, temperatura uniemożliwiająca wiązanie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych),
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, epidemią, stanem klęski żywiołowej, a skutkujący brakiem lub istotnym utrudnieniem dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
d) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
e) niezawinionych przez wykonawcę działań organów administracji publicznej, w szczególności służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego, służb ochrony przeciwpożarowej, służb sanitarnych, mających wpływ bezpośredni lub pośredni na termin realizacji robót w szczególności wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), zmiany w dokumentacji projektowej i związane z tym roboty budowlane,
f) niezawinionym przez wykonawcę opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa,
g) w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy a skutkujących wydłużoną procedurą uzyskiwania zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,
h) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego,
i) jeżeli dokumentacja projektowa w oparciu o którą realizowany jest przedmiot umowy zawiera niezawinione przez wykonawcę błędy, braki lub wady albo została zmieniona z innych przyczyn takich jak ulepszenie funkcjonalności obiektu,
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
1.5.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
2. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 4 miesiące od dnia podpisania umowy (wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 129 z późniejszymi zmianami).
4. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy, byli zatrudnieni przez wykonawcę i/lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
5. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.