eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) IIOgłoszenie z dnia 2023-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska przy ul. Kubicy (BO) II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-504100db-fac2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026318/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Modernizacja boiska przy ul. Kubicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236393

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.27.2023.JM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, polegających na budowie boiska
o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego w Tychach przy ul. Kubicy 11-23 (działka 4960/50) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych.
W zakres zadania wchodzi m.in.:
a) wykonanie dokumentacji projektowej,
b) roboty rozbiórkowe,
c) wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży,
d) wykonanie chodnika z kostki brukowej,
e) zakup i montaż elementów wyposażenia boiska tj. bramek do gry w piłkę nożną, koszy do gry w koszykówkę, piłkochwytów, tablicy informacyjnej,
f) sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami zawartymi w opracowaniu pn.: „System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla Miasta Tychy” z 2019 r. https://umtychy.pl/upload/pdf/folders/138/system-zarzadzania-terenami-zieleni.pdf ze zmianami z 2021 r. https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&d=1&id=495067

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262210-6 - Fundamentowanie

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246792,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246792,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KW LUPUS sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6463001364

7.3.3) Ulica: Harcerska 60

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

COLOR-SPORT Adam Wilk ul. Warszawska 299 43-155 Bieruń- dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej oraz urządzeń sportowych


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246792,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.