eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Objęcie serwisem oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA/AMMS firmy Asseco Poland S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Objęcie serwisem oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA/AMMS firmy Asseco Poland S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240872286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edukacji 102

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalmegrez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez https://www.szpitalmegrez.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Objęcie serwisem oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA/AMMS firmy Asseco Poland S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3395d293-fde8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez https://www.szpitalmegrez.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z dokumentacją SWZ pkt XI.
Sposób komunikacji oraz wyjaśnień treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentacją SWZ pkt XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentacją SWZ pkt XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/23/ZP/TPbN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 238800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Pakiet nr 1: wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej pięć (5)osób posiadających wiedzę i doświadczenie w administrowaniu oprogramowaniem InfoMedica/AMMS oraz w administrowaniu i optymalizowaniu serwera bazy danych Oracle, z co najmniej dwuletnim stażem pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. W wykazie należy wykazać osoby skierowane do realizacji zadania, o których mowa w pkt VI.2.4)a) specyfikacji.
2) Oświadczenie o aktualności danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy
2) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ
3) wypełniony formularz asortymentowo – cenowy i inne wymagane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ załączniki.
4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy ( jeżeli dotyczy).
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, na pisemny wniosek Strony, z zachowaniem poniższych warunków:
a) nastąpiła zmiana cen poszczególnych materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji umowy na poziomie większym niż 30%, która wpłynęła na zmianę całości niezbędnych kosztów, które zostały do poniesienia przez Wykonawcę przy realizacji umowy o wartość co najmniej 15%, licząc pomiędzy udokumentowanymi przez Wykonawcę cenami dla kwartału, w którym zawarta była umowa, a kwartałem poprzedzającym złożenie wniosku. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować cenę danego materiału lub kosztu na dzień zawarcia umowy i na dzień złożenia wniosku. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować cenę danego materiału lub kosztu na dzień zawarcia umowy i na dzień złożenia wniosku, przy uwzględnieniu wskaźnika zmiany ceny tychże materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
b) strona może drugiej stronie złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie częściej niż co 6 miesięcy. Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP. Do wniosku należy załączyć dowody zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy pozostałego do wykonania.
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę po dniu zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z niniejszym ustępem.
e) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w terminie 30 dni od zawarcia z Zamawiającym aneksu wprowadzającego zmianę wynagrodzenia stosownie do niniejszego ustępu, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- przedmiotem umowy są usługi lub dostawy;
- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.