eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemodlin › "Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - 2 zadania częściowe"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
– 2 zadania częściowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532203808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 / 403 34 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@zol.niemodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zol.niemodlin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
– 2 zadania częściowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-632c0bca-f964-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138647/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – 2 zadania częściowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin
11.2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: SZOZ/ZP/1/2023
11.3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Łukasz Litwinowicz,
e-mail: info@zol.niemodlin.pl
11.4. Wszelkie wnioski składane poza godzinami urzędowania Zamawiającego traktowane będą jako wniesione w następnym dniu roboczym.
11.5. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania wniosków w trybie art. 284 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną.
11.6. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: info@zol.niemodlin.pl
11.7. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie. Do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 Pzp, wskazane jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego (np.: .docx).
11.8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.9. Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe zapisy zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie ul. Zamkowa 4 49-100 Niemodlininformuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Do kontaktu służy następujący adres email: info@zol.niemodlin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w NiemodliniePani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
c) prawnie usprawiedliwiony interes Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie(zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodliniepodmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przesłał dane do innego administratora. Jednakże Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: info@zol.niemodlin.pl lub adres siedziby.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach w realizacjiPrawo kreślonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o Ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOPrawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZOZ/ ZP / 1 /2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa pieluchomajtek dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Powtórzenie postepowania przed zakończeniem umowy zawartej w niniejszym przetargu.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja w niniejszym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Powtórzenie postepowania przed zakończeniem umowy zawartej w niniejszym przetargu.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja w niniejszym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne)
8.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
8.9. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.11. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8.12. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.13. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8.14. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) konieczności wprowadzenia zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych Stron, w szczególności połączenia jednej ze Stron z innym podmiotem lub podziałem jednej ze Stron na dwa lub więcej podmiotów lub wydzielenia części przedsiębiorstwa jednej ze Stron;
3) z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy, których skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.),
4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
6) zmiany terminu realizacji umowy o dalszy okres do 6 miesięcy lub do czasu wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia brutto (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej), jeżeli Maksymalne wynagrodzenie nie zostanie wyczerpanew pierwotnym terminie, na jaki umowa ta została zawarta;
2. Ponadto strony mogą dokonać zmiany wartości umowy w przypadku:
1) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczeni społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę wynikającego z zawartej umowy,
5) czasowego bądź stałego obniżenia ceny przez Wykonawcę.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Wobec zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem
o wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia. Strona składając wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:
1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;
2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), ... .
Pozostałe zapisy dot. zamiany umowy w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zol.niemodlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.