eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż i terenów przyplażowych oraz bieżące utrzymanie czystości plaż w Łebie 01/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż i terenów przyplażowych oraz bieżące utrzymanie czystości plaż w Łebie 01/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PORT JACHTOWY W ŁEBIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771251311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jachtowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-360

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: port@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.leba.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01592b7f-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Port Jachtowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż i terenów przyplażowych oraz bieżące utrzymanie czystości plaż w Łebie 01/TP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01592b7f-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00176634/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż oraz terenów przyplażowych w Łebie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194735

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości plaż oraz wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż A, B, C oraz terenów przyplażowych w Łebie odpowiednio do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z:
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Świadczenie usługi polega na ustawieniu pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l) na odpady komunalne niesegregowane w niżej wskazanych miejscach oraz odbiorze i wywozie odpadów komunalnych niesegregowanych z ustawionych pojemników nie rzadziej niż 2 razy dziennie:
1) Plaża strzeżona „A” w Łebie (przy Hotelu Neptun na odcinku plaży od nr 5 do nr 6 oraz
nr 7 do nr 8) – 48 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
2) Plaża strzeżona „B” w Łebie (na końcu ulicy Turystycznej na odcinku plaży nr 2 do nr 3)
– 12 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
3) Plaża strzeżona „C” w Łebie za Hotelem Łeba na odcinku plaży od nr 9 do nr 10 – 20 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
4) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 1 do nr 2 – 4 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
5) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 3 do nr 4 – 11 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
6) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7 – 3 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
7) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 8 do nr 9 – 7 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
8) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 10 do nr 11 – 4 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
9) Dojście do plaży po prawej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 40 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
10) Dojście do plaży po lewej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 100 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
11) Dojście do plaży przy Hotelu Łeba odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników
(poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
12) Dojście do plaży przy ul. Leśnej w Łebie odcinek o długości ok. 140 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie
(godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
13) Dojście do plaży przy ulicy Turystycznej w Łebie, odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
14) Dojście do plaży przy Porcie Jachtowym w Łebie, odcinek o długości ok. 220 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
15) Dojście do ruin starego kościoła Św. Mikołaja w Łebie odcinek o długości ok. 160 m - 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00).
3. Na plażach A, B, C strzeżonych pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. minimum 200 l należy ustawić pojedynczo w dwóch rzędach co ok. 25 m każdy rząd.
4. Na plażach niestrzeżonych pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. min. 200 l należy ustawić pojedynczo w rzędzie co ok. 100 m jedna beczka – wyjątek stanowi plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7, gdzie pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. minimum 200 l należy ustawić pojedynczo w jednym rzędzie co ok. 25 m jeden pojemnik (beczka).
5. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) bieżące utrzymanie czystości na plaży A, B, C w Łebie,
2) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych mechanicznie przez Zamawiającego z miejsc przez niego wskazanych,
3) sprzątanie wejścia na plaże od ul. Turystycznej, Leśnej i za hotelem Łeba,
4) przed sezonem letnim odpiaszczanie pomostów minimum 1 raz,
5) odpiaszczanie ok. 180 mb gumowego zejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo minimum
1 raz w tygodniu,
6) sprzątanie terenów plażowych ok. 69 ha. Przez sprzątanie terenu plaż i wejść na plaże należy rozumieć zbieranie wszelkich odpadów komunalnych porzuconych lub wyrzuconych na brzeg morski i teren plaż,
7) w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac po ich ustąpieniu,
6. Ogólne wymagania dotyczące pracowników i sprzętu Wykonawcy:
1) Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania,
2) operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie,
3) zatrudnieni do wykonania usługi pracownicy mają posiadać estetyczną odzież roboczą z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi,
4) w trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia powierzchni oczyszczanych oraz obiektów na niej posadowionych,
6) sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
7) liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować świadczenie usług, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w terminie przewidzianym umową, sprzęt używany do realizacji przedmiotu zamówienia musi być sprawny techniczne oraz utrzymany w gotowości do pracy,
8) użyte urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
7. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa
z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych,
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac,
8. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, za jakość ich wykonania oraz zastosowanych materiałów.
9. Warunki realizacji zamówienia określa również wzór umowy (Część II SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 442800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 650000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 442800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LUKAS” Łukasz Gniedziejko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 841-151-74-47

7.3.3) Ulica: ul. Zwycięstwa 7

7.3.4) Miejscowość: Lębork

7.3.5) Kod pocztowy: 84-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 442800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.