eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż oraz terenów przyplażowych w Łebie 01/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż oraz terenów przyplażowych w Łebie 01/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "PORT JACHTOWY W ŁEBIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771251311

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jachtowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Łeba

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-360

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: port@leba.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.leba.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Port Jachtowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203998

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00194735

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż oraz terenów przyplażowych w Łebie 01/TP/2023

Po zmianie:
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż i terenów przyplażowych oraz bieżące utrzymanie czystości plaż w Łebie 01/TP/2023

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż A, B, C oraz terenów przyplażowych w Łebie odpowiednio do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z:
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Świadczenie usługi polega na ustawieniu pojemników na odpady komunalne niesegregowane
w niżej wskazanych miejscach oraz odbiorze i wywozie odpadów komunalnych niesegregowanych
z ustawionych pojemników nie rzadziej niż 2 razy dziennie
1) Plaża strzeżona „A” w Łebie (przy Hotelu Neptun na odcinku plaży od nr 5 do nr 6 oraz
nr 7 do nr 8) – 48 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
2) Plaża strzeżona „B” w Łebie (na końcu ulicy Turystycznej na odcinku plaży nr 2 do nr 3)
– 12 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
3) Plaża strzeżona „C” w Łebie za Hotelem Łeba na odcinku plaży od nr 9 do nr 10 – 20 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
4) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 1 do nr 2 – 4 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
5) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 3 do nr 4 – 11 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
6) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7 – 3 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
7) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 8 do nr 9 – 7 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
8) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 10 do nr 11 – 4 szt. pojemników, częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
9) Dojście do plaży po prawej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 40 m – 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
10) Dojście do plaży po lewej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 100 m – 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
11) Dojście do plaży przy Hotelu Łeba odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników
(poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
12) Dojście do plaży przy ul. Leśnej w Łebie odcinek o długości ok. 140 m – 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie
(godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
13) Dojście do plaży przy ulicy Turystycznej w Łebie, odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
14) Dojście do plaży przy Porcie Jachtowym w Łebie, odcinek o długości ok. 220 m – 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
15) Dojście do ruin starego kościoła Św. Mikołaja w Łebie odcinek o długości ok. 160 m - 2 szt. pojemników (poj. kosza ok. 0,11m³), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00).
3. Na plażach A, B, C strzeżonych kosze na odpady komunalne zmieszane o poj. 0,08 m³ należy ustawić pojedynczo w dwóch rzędach co ok. 25 m każdy rząd.
4. Na plażach niestrzeżonych kosze na odpady komunalne zmieszane o poj. 0,06 m³ należy ustawić pojedynczo w rzędzie co ok. 100 m jeden kosz – wyjątek stanowi plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7, gdzie kosze na odpady komunalne zmieszane o poj. 0,08 m³ należy ustawić pojedynczo w jednym rzędzie co ok. 25 m jeden kosz.
5. Warunki realizacji zamówienia określa również wzór umowy (Część II SWZ).

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości plaż oraz wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż A, B, C oraz terenów przyplażowych w Łebie odpowiednio do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z:
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Świadczenie usługi polega na ustawieniu pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l) na odpady komunalne niesegregowane w niżej wskazanych miejscach oraz odbiorze i wywozie odpadów komunalnych niesegregowanych z ustawionych pojemników nie rzadziej niż 2 razy dziennie:
1) Plaża strzeżona „A” w Łebie (przy Hotelu Neptun na odcinku plaży od nr 5 do nr 6 oraz
nr 7 do nr 8) – 48 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
2) Plaża strzeżona „B” w Łebie (na końcu ulicy Turystycznej na odcinku plaży nr 2 do nr 3)
– 12 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
3) Plaża strzeżona „C” w Łebie za Hotelem Łeba na odcinku plaży od nr 9 do nr 10 – 20 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
4) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 1 do nr 2 – 4 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
5) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 3 do nr 4 – 11 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
6) Plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7 – 3 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
7) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 8 do nr 9 – 7 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
8) Plaża niestrzeżona w Łebie na odcinku od nr 10 do nr 11 – 4 szt. pojemników (beczki o pojemności minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
9) Dojście do plaży po prawej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 40 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
10) Dojście do plaży po lewej stronie Hotelu Neptun odcinek o długości ok. 100 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
11) Dojście do plaży przy Hotelu Łeba odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników
(poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
12) Dojście do plaży przy ul. Leśnej w Łebie odcinek o długości ok. 140 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum 2 x dziennie
(godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
13) Dojście do plaży przy ulicy Turystycznej w Łebie, odcinek o długości ok. 230 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
14) Dojście do plaży przy Porcie Jachtowym w Łebie, odcinek o długości ok. 220 m – 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00),
15) Dojście do ruin starego kościoła Św. Mikołaja w Łebie odcinek o długości ok. 160 m - 2 szt. pojemników (poj. beczek minimum 200 l), częstotliwość wywożenia odpadów – minimum
2 x dziennie (godz. 6.00-8.00 i po godz. 18.00).
3. Na plażach A, B, C strzeżonych pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. minimum 200 l należy ustawić pojedynczo w dwóch rzędach co ok. 25 m każdy rząd.
4. Na plażach niestrzeżonych pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. min. 200 l należy ustawić pojedynczo w rzędzie co ok. 100 m jedna beczka – wyjątek stanowi plaża niestrzeżona na odcinku od nr 6 do nr 7, gdzie pojemniki (beczki) na odpady komunalne zmieszane o poj. minimum 200 l należy ustawić pojedynczo w jednym rzędzie co ok. 25 m jeden pojemnik (beczka).
5. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) bieżące utrzymanie czystości na plaży A, B, C w Łebie,
2) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych mechanicznie przez Zamawiającego z miejsc przez niego wskazanych,
3) sprzątanie wejścia na plaże od ul. Turystycznej, Leśnej i za hotelem Łeba,
4) przed sezonem letnim odpiaszczanie pomostów minimum 1 raz,
5) odpiaszczanie ok. 180 mb gumowego zejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo minimum
1 raz w tygodniu,
6) sprzątanie terenów plażowych ok. 69 ha. Przez sprzątanie terenu plaż i wejść na plaże należy rozumieć zbieranie wszelkich odpadów komunalnych porzuconych lub wyrzuconych na brzeg morski i teren plaż,
7) w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac po ich ustąpieniu,
6. Ogólne wymagania dotyczące pracowników i sprzętu Wykonawcy:
1) Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania,
2) operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie,
3) zatrudnieni do wykonania usługi pracownicy mają posiadać estetyczną odzież roboczą z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi,
4) w trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia powierzchni oczyszczanych oraz obiektów na niej posadowionych,
6) sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
7) liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować świadczenie usług, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w terminie przewidzianym umową, sprzęt używany do realizacji przedmiotu zamówienia musi być sprawny techniczne oraz utrzymany w gotowości do pracy,
8) użyte urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
7. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa
z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych,
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac,
8. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, za jakość ich wykonania oraz zastosowanych materiałów.
9. Warunki realizacji zamówienia określa również wzór umowy (Część II SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-09 09:00

Po zmianie:
2023-05-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-09 11:00

Po zmianie:
2023-05-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-07

Po zmianie:
2023-06-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.