eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-05-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385438809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lawendowe Wzgórze 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-175

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp6.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp6.edu.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae4fec19-cee1-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4fec19-cee1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158672

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP6/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk w: Szkole Podstawowej nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5 w Gdańsku (szacowana ilość roboczogodzin w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosi: 6600) oraz w Przedszkolu Nr 6, ul. Dulin’a 8 w Gdańsku (szacowana ilość roboczogodzin w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosi: 3608) w dni pracujące w godz. 22.00 – 6.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta, polegających na:
1) bezpośredniej ochronie fizycznej:
obiektów wraz z bezpośrednio przyległym terenem, tj.
• Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5 w Gdańsku,
• Przedszkola Nr 6 ul. Dulin’a 8 w Gdańsku,
• zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią,
• placów zabaw na terenie placówek,
osób uprawnionych do przebywania na terenie ochranianych obiektów,
mienia Zamawiającego oraz mienia osób trzecich, za które Zamawiający jest odpowiedzialny, a które znajduje się na terenie ochranianych Obiektów.
2) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego
3) monitorowanie obrazów z lokalnych systemów telewizji obiektowej (CCTV)
4) ochronie doraźnej przez samochodowe Grupy Interwencyjne Wykonawcy
5) realizacji usług portierskich
6) stałym nadzorze i obsłudze systemu SSP oraz SSWiN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347796,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435938,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 373410,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Agencja Ochrony Osób i Mienia „GRUPA GROM” Mariusz Gaura sp. k. – LIDER

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner 1 Agencja Ochrony Osób i Mienia „GRUPA GROM” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6040220550

7.3.3) Ulica: Magnacka 15

7.3.4) Miejscowość: Kowale k. Gdańska

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 373410,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.