eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894)Ogłoszenie z dnia 2022-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000053835

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowiecka, 36

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-532

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@ibprs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibprs.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badawczo/naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3281cb9-d236-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostawa komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156835/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.22.24.2022.DA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12399,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 3 laptopów z oprogramowaniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 9388,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 1 laptopa z oprogramowaniem oraz drukarką

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 5864,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w części nr 1 jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zamawiający wymagał aby wykonawca zaoferował sprzęt wyposażony w 16 GB pamięci ram i dysk SSD o pojemości 512 GB. Wykonawca zaoferował sprzęt wyposażony w 8 GB pamięci ram i dysk SSD o pojemości 256 GB. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę w części nr 1 jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz unieważnia część 1 postępowania na podstawie art. 255 ust 2 ustawy ponieważ wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5983,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5983,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5983,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 929 185 78 84

7.3.3) Ulica: Fabryczna 13 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-410

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5983,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.