eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radymno › Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.Ogłoszenie z dnia 2022-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia
mu funkcji edukacyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radymno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 20

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 628 24 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radymno@radymno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radymno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia
mu funkcji edukacyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57b2ab5a-bfdc-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040161/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia funkcji edukacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126219/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.I.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5189604,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych
z przebudową i remontem Szkoły Podstawowej w Radymnie (obiekt obecnie nie użytkowany), zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej 20A, 37-550 Radymno, dz. nr 1986/4 wraz z wyposażeniem, oraz remoncie urządzeń kotłowni gazowej w budynku przy ul. Lwowskiej 20d wraz z węzłami cieplnymi - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:
• wyburzenia niektórych ścianek wewnętrznych wraz z kominami,
• zamurowania i przemurowania części otworów,
• częściowe skucie ścian wewnętrznych w celu poszerzenia klatki schodowej
i korytarzy,
• wykonanie podciągów i nadproży,
• wykonanie ścianek działowych z pustaków i z płyt hpl,
• remont elewacji - skucie tynków 100 % i naprawa ubytków,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie nowych posadzek,
• skucie wszystkich tynków w piwnicy i wykonanie tynków renowacyjnych,
• wykonanie nowych schodów betonowych na gruncie do piwnic,
• malowanie ścian i sufitów,
• wykonanie warstw podłogowych w części poddasza z ociepleniem,
• wykonanie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych,
• wymiana pokrycia dachowego,
• budowa nowych kominów wentylacyjnych,
• wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji i izolacji pionowej,
wykonanie w pomieszczeniach objętych przebudową instalacji:
• c.o. i c.t., wod.-kan. i wentylacji,
• elektrycznych, niskoprądowych (w tym instalacji elektryczna wewnętrzna, odgromowej, sterowania klap wentylacji pożarowej, instalacji sap, instalacji lan, zasilania awaryjnego, oświetleniowej - oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji, nagłośnienia, dzwonkowej),
• remont urządzeń kotłowni gazowej i węzłów cieplnych,
• dostawa i montaż wyposażenia kuchni oraz mebli w wybranych pomieszczeniach,

Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostawą i montażem wynikającego z opracowanej instrukcji wyposażenia w sprzęt gaśniczy i oznakowania.
Odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z robót prowadzonych w ramach niniejszej umowy, w tym z pochodzące z robót rozbiórkowych, np. drewno, złom metali, itp., zagospodaruje Wykonawca.

Uwaga:
Prace związane z instalacją centralnego ogrzewania Wykonawca winien rozpocząć
po zakończeniu okresu grzewczego i zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w roku szkolnym 2022/2023.

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ oraz załączniku nr 8A do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7240664,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7874243,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7240664,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK-Budowy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7922309910

7.3.3) Ulica: Tyniowice 66

7.3.4) Miejscowość: Roźwienica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-565

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

BIPV System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, NIP 813 371 31 86.
Podwykonawca zrealizuje: całość zakres prac branży elektrycznej, zakres branży budowlanej w około 60 % całej wartości robót tej branży obejmujący prace elewacyjne i część prac dachowych oraz wykończeniowych, zakres branży sanitarnej w około 30 % całej wartości robót tej branży sanitarnej obejmujący automatykę i sterowanie systemów wentylacji.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7240664,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 540 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.