eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › wykonanie wydruków przewodnika i albumu fotograficznego oraz projektu graficznego i wydruku mapy wraz z dostawąOgłoszenie z dnia 2022-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
wykonanie wydruków przewodnika i albumu fotograficznego oraz projektu graficznego i wydruku mapy wraz z dostawą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330052240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymanowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmigdp@parseta.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.parseta.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Związek komunalny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie wydruków przewodnika i albumu fotograficznego oraz projektu graficznego i wydruku mapy wraz z dostawą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-609e6e3a-cc78-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017426/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie wydruków w ramach projektu "Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr STHB.02.0200-DE-0140/17-00 pn. „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area” „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149010/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDPII.271.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 925105,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 77105,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, wykonanie wydruków przewodników w ilości 650 szt., map w ilości 650 szt., albumów w ilości 2500 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52165,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87591,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52165,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Wydawnicza ARGI s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990200190

7.3.3) Ulica: ul. Żegiestowska 11

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-542

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52165,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.