eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria PrzyszłościOgłoszenie z dnia 2022-07-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Handlowe 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-935

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 126442475

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zsos1.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp91krakow.pl/sp91/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08b23ec2-d0e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08b23ec2-d0e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154339/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271-1/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 166414 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 163153,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa maszyny tnąco-wytłaczającej.2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2A, do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 487,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli szkolnych. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2B do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 48780,48 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia pracowni kulinarnej. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2C do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.5.5.) Wartość części: 4959,35 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli do pracowni kulinarnej.2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2D do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39151000-5 - Meble różne

4.5.5.) Wartość części: 13048,78 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia pracowni plastyczno-graficznej. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2E do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 3699,19 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia pracowni robotyki i zabaw konstrukcyjnych. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2F do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 5780,49 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia klas IV-VIII. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2G do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

30213100-6 - Komputery przenośne

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38634000-8 - Mikroskopy optyczne

4.5.5.) Wartość części: 81382,11 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia pracowni krawiectwa. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2H do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42715000-1 - Maszyny do szycia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19435100-5 - Nici do szycia

39227110-3 - Igły krawieckie

4.5.5.) Wartość części: 4487,80 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pozostałych pomocy dydaktycznych. 2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2I do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 3252,03 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pozostałych materiałów. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 2J do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31224810-3 - Przedłużacze

4.5.5.) Wartość części: 536,58 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13591,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471014170

7.3.3) Ulica: ul. POW 25

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-248

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.