eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2022-07-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5ed9d71-e1cc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00187715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 305 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (znak sprawy: ZPIZ/TP/U/4/2022) nie złożono żadnej, ważnej oferty, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZPIZ/TP/U/4/2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/U/4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2022 r. do godz. 10:00 nie została złożona żadna, ważna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.