eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e5c2710-fad7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035732/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Roboty brukarskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego (dalej zwanej także „Systemem”) pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:
a) Niezbędne wymagania sprzętowe:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
b) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
c) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar;
• Czas przeprocesowania transakcji może być różny w zależności od obciążenia serwera, co należy uwzględnić przy składaniu oferty.
d) Informacje dodatkowe:
• Osoba składająca (podpisująca) ofertę musi posiadać kwalifikowany podpis osobisty lub e-dowód osobisty lub profil zaufany. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się przez Wykonawcę z wymaganiami podmiotów autoryzujących tożsamość w zakresie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do posługiwania się danym sposobem podpisu.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik
z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest
Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także o przysługujące prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy - iod@um.warszawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podpisania umowy. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy Pzp, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
•osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
art. 18 i art. 74 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00198098/01 z dnia 2023-04-28
2023-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, tj. przez okres wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o zasadach ochrony danych osobowych została zamieszczona w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 219512,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni granitowych, betonowych z kostki brukowej i płyt chodnikowych oraz płyt sześciokątnych (naprawa ubytków i zapadnięć), naprawa (przestawianie) krawężników i obrzeży, regulacja studzienek, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych oraz zabezpieczanie
i usuwanie awarii.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt ilości robót i materiałów, wynikających
z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nie znanych w chwili jej zawarcia, w stosunku do ilości podanych w kosztorysach ofertowych. Zmiany w ilości jednostek obmiarowych nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy i nie będą stanowiły zmian warunków umowy. Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 80 % wartości zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
koryta wykonywane mechanicznie;
• wywóz ziemi;
• roboty rozbiórkowe: krawężniki, obrzeża, chodniki;
• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni z tłucznia;
• warstwa podbudowy z kruszyw łamanych i z kruszywa naturalnego;
• warstwy pospółki;
• naprawy (przestawienia) krawężników betonowych;
• naprawy (przestawienia) betonowych obrzeży chodnikowych;
• remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
• remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych chodnikowych;
• remontu cząstkowego ścieku ulicznego z kostki brukowej;
• remontu cząstkowego nawierzchni z kostki granitowej;
• ułożenie płyt ażurowych typu EKO;
• remontu cząstkowego nawierzchni z trylinki;
• wycięcie wystających prętów metalowych;
• regulacja pionowa studzienek;
• zabezpieczenie miejsca awarii;
3. Szczegółowy opis, sposób wykonania i zakres prac budowlanych został określony w:
• Projekcie postanowień umownych (dalej także „PPU”) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
• Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia mogą być prace o wartości do 109 756,10 zł netto, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych ujętych w zamówieniu podstawowym, w zakresie określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.
Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z uwzględnieniem wagi każdego z kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się niepodlegający wykluczeniu Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa, bądź remont drogi o nawierzchni betonowej lub brukowej o wartości co najmniej 125.000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunek lub spełniają go łącznie.
b) Dysponują na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, bądź też posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uprawnienia nie mogą być wyłącznie do dróg wewnętrznych.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy
z Wykonawców składa odrębne oświadczenie;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu wykonanych robót budowlanych wskazanych punkcie 8.1. a). Wykaz należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, to wykaz może obejmować tyko te roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Do wykazu wykonanych robót budowlanych należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, to dowodem jest oświadczenie wykonawcy.
W przypadku gdy wartość wykonanych robót budowlanych będzie podana w walucie innej niż PLN, wartość ta zostanie przeliczona na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień ogłoszenia postępowania.
b) Wykaz osób wskazanych punkcie 8.1. b). Wykaz należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1. Dokumenty składane na platformie zakupowej wraz z Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
• Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy
z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
• Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
• Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wskazujące na zakres udostępnianych zasobów oraz okres ich udostępnienia. Zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
• Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa.
• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.4. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie.
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
• jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
• precyzować zakres umocowania;
• wskazywać pełnomocnika;
• wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
c) Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
d) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
e) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
f) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ tj. w Projektowanych postanowieniach umowy w § 13.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.