eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › "Wykonanie w formie leasingu operacyjnego prac budowlano - montażowych dot. dostawy i montażu pomp ciepła, centrali wentylacyjnej, pieca gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie w formie leasingu operacyjnego prac budowlano – montażowych dot. dostawy i montażu pomp ciepła, centrali wentylacyjnej, pieca gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301298601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkszamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkszamotuly.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie w formie leasingu operacyjnego prac budowlano – montażowych dot. dostawy i montażu pomp ciepła, centrali wentylacyjnej, pieca gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42c1e825-fbc0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42c1e825-fbc0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej „Platformy e-zamówienia” udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający zapewnia pełny,
bezpłatny, nieograniczony i bezpośredni dostęp do SWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, nie krócej niż do dnia
udzielenia zamówienia na Platformie e-zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” w Systemie.
3. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@zgkszamotuly.pl (nie dotyczy
składania ofert).
4. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (z
wyjątkiem złożenia oferty) na Platformie e-zamówienia. System umożliwia dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości poprzez
użycie przycisku „dodaj załącznik”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 150 MB ( rozmiar ten dotyczy plików przesyłanych
jako załączniki do formularza).
6. W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Korzystanie z funkcjonalności Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz
zalogowania się na Platformie e-zamówienia.
8. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do składania wniosków dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania, w zakładce „Komunikacja”.
10. W przypadku występowania problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-zamówienia
użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczna
przez formularz udostępniony na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoś problem” https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
11. Dopuszczalne są formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt,
.ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie w formie leasingu operacyjnego prac budowlano – montażowych dot. dostawy i montażu pomp ciepła, centrali
wentylacyjnej, pieca gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej”
Szczegóły znajdują się w projekcie budowlanym, przedmiarach robót.
Termin wykonania robót budowlanych wynosić będzie do 8 tygodni, natomiast umowa leasingowa trwać będzie 60 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

42511110-5 - Pompy grzewcze

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Polisa powinna być opłacona.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł każda oraz wykaże, że przynajmniej najważniejsze dwie
z tych robót zostały wykonane należycie (dostawa pomp ciepła, instalacja fotowoltaiczna, dostawa pieca gazowego,
wymiana centrali wentylacyjnej),
b) dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
- na stanowisko kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia w zakresie kierowania robotami
budowlano – konstrukcyjnymi oraz kierownika robót w specjalności w zakresie robót wod.-kan .i c.o w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia
równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w
art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 3 wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4 ppkt a) wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót
budowlanych, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4 ppkt b) wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, zdolnych
do wykonania zamówienia, posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez w/w osoby odpowiednich kwalifikacji,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności technicznej i zawodowej- załącznik nr 5 do SWZ
3) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty - zał. nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
UWAGA
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umów zawarto w projekcie umowy, stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszej SWZ.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie - na pisemny wniosek zamawiającego lub wykonawcy w
postaci pisemnej zgody,
2/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek
zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
3/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek wykonawcy w postaci
pisemnej zgody zamawiającego,
4/ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek wykonawcy w
postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/ zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a/ z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b/ z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających
termin realizacji zamówienia,
c/ pojawienie się na rynku technologii wykonania robót, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości
robót,
d/ konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e/ odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki
geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych,
f/ odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
g/ zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentacje
projektową,
h/ konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa i konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub
sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia
innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,
i/ kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 2 termin wykonania umowy może ulec
odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak
niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania.
4. Ciężar udowodnienia, że zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 spoczywa na wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.