eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › DOSTAWA W RAMACH DEPOZYTU STENTÓW I BALONÓW DO PRACOWNI HEMODYNAMIKI SP ZOZ W GARWOLINIEOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA W RAMACH DEPOZYTU STENTÓW I BALONÓW
DO PRACOWNI HEMODYNAMIKI SP ZOZ W GARWOLINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ w Garwolinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 712353954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 50

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 256844632

1.5.8.) Numer faksu: 256844619

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@spzozgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozgarwolin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA W RAMACH DEPOZYTU STENTÓW I BALONÓW
DO PRACOWNI HEMODYNAMIKI SP ZOZ W GARWOLINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4709798-fb9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010329/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa w ramach depozytu stentów i balonów do pracowni Hemodynamiki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozgarwolin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzozgarwolin.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie
prowadzone jest w języku polskim komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących
środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://spzozgarwolin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto w portalu. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca posiadający konto w portalu ma możliwość kierowania do Zamawiającego korespondencji, złożenia oferty, jej zmiany
lub wycofania.
4. Brak konta w portalu umożliwia jedynie przeglądanie opublikowanych postępowań oraz pobranie opublikowanej dokumentacji
postępowania.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja
jest udostępniona na platformie Marketplanet One Place.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
portalu oraz zobowiązuje się korzystając z portalu przestrzegać postanowień, o którym mowa w punkcie 5 i 9.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
8. Za datę złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przyjmuje się datę zaimportowania tych
dokumentów przez system.
9. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie (SP ZOZ),
adres: 08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50, adres strony internetowej: www.spzozgarwolin.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
inspektor.od@spzozgarwolin.pl, telefon: (+ 48 25) 684 48 92;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pan i/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 749100,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne – szt. 120

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie Tak
2 Budowa stentu - otwartokomórkowa Tak
3 Biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku Zotarolimus Tak
4 Dostępne średnice stentu min: 2.0 – 4.0 mm Tak, podać
5 Dostępne długości stentu min: 8 - 38 mm dla wszystkich średnic Tak, podać
6 Profil przejścia < 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm Tak, podać
7 Ciśnienie nominalne 12 atm Tak
8 Ciśnienie RBP 18 atm Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną ze stałym polimerem – rapamycyna lub pochodne – szt. 120

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego Tak
2 Stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) Tak
3 Grubość ściany stentu max. 0,0032” dla wszystkich rozmiarów Tak, podać
4 Wymagane długości dla średnicy 3,0 min: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38,48 (minimalny wymagany zakres długości dla wszystkich oferowanych rozmiarów 8-28mm) Tak, podać
5 Przedział średnic min: 2,0–4,0mm dla długości stentu 38mm Tak, podać
6 Ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0, 2.5mm i 12 atm dla wszystkich oferowanych średnic Tak
7 RBP: minimum 16 atm dla wszystkich rozmiarów do długości stentu 38mm. Tak
8 Długość systemu doprowadzającego ≥143 cm Tak, podać
9 Możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25mm do średnicy 3.75mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5mm dla długości stentu do 38mm. Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne - szt. 120

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Platforma: stent platynowo-chromowy, fabrycznie montowany na balonie o zawartości platyny min 33% wagi Tak
2 Stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (Everolimus) Tak
3 Ciśnienie nominalne 11 atm Tak
4 Ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm Tak
5 Minimalny wymagany zakres średnic: 2,25 - 4,0 mm Tak, podać
6 Minimalny wymagany zakres długości 8 -38 mm Tak, podać
7 Dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem Tak
8 Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) Tak, podać
9 Możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury 2.25 do 2.75; 2.50-2.75 do 3.50;3.00-3.50 do 4.25;4.00 do 5.75;
Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne – szt. 120

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Konstrukcja hybrydowa- stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniające sirolimus. Tak2 Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) Tak
3 Dostępne długości: minimum 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40mm Tak, podać
4 Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Tak,podać
5 Różne grubości przęseł stentu dla średnic: 2,25-3,0mm - 0,06mm; dla 3,5-4,0mm - 0,08 mm Tak, podać
6 Możliwość doprężenia: dla średnic 2.25 – 3.0 mm do min 3,5 mm; dla średnic 3.5 – 4.0 mm do min 4,50 mm. Tak, podać
7 Ciśnienie nominalne minimum 10 atm Tak, podać
8 Ciśnienie RBP 16 atm Tak, podać
9 Czas biodegradacji polimeru ok.24 miesiące Tak, podać

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne – szt. 120

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL Tak
2 Grubość ściany stentu 80µm Tak
3 Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm Tak, podać
4 Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm Tak, podać
5 Ciśnienie nominalne ≥9 atm Tak, podać
6 RBP ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm Tak, podać
7 Możliwość przeprężenia małej platformy 2,25-3,00 do 4,5mm oraz dużej 3,50-4,00 do 5,8mm. Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) Tak podać
8 Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne – szt. 50

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL Tak
2 Grubość ściany stentu 80µm Tak
3 Średnice od 2.00 mm do 4.5 mm (2.0-2.25-2.50-2.75-3.0-3.50-4.0-4.5) Tak, podać
4 Długości od 9.0 mm do 50 mm (9-12-15-18-21-24-28-33-38-44-50) Tak, podać
5 Ciśnienie nominalne ≥11 atm Tak, podać
6 Ciśnienie RBP ≥ 16 atm. Tak, podać
7 Możliwość bezpiecznego przeprężenia platform, z informacją w instrukcji obsługi i na opakowaniu:Ø 2.0 – 2.5 do 3,5mm; Ø 2,75 – 3,0 do 4,5mm Tak podać
8 Szerokość przęsła stentu ≥80µm ≤120µm Tak
9 Całkowity czas degradacji polimeru z lekiem 3-4 miesięcy Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7: Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne – szt. 50

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Konstrukcja hybrydowa- stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniające sirolimus.
Tak

2 Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) Tak
3 Dostępne długości: minimum 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40mm Tak, podać
4 Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Tak, podać
5 Różne grubości przęseł stentu dla średnic: 2,25-3,0mm - 0,06mm; dla 3,5-4,0mm - 0,08 mm Tak, podać
6 Możliwość doprężenia: dla średnic 2.25 – 3.0 mm do min 3,5 mm; dla średnic 3.5 – 4.0 mm do min 4,50 mm. Tak, podać
7 Ciśnienie nominalne minimum 10 atm Tak
8 Ciśnienie RBP 16 atm Tak
9 Różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):
60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem)
80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem) Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8: Cewniki balonowe do predylatacji i udrożnień - szt. 500

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Dostępne dwa typy balonów Monorail i OTW dla wszystkich oferowanych średnic Tak
2 Zakres średnic od 1.2 mm do 4.0 mm, gwarantowana możliwość min 10 kolejnych inflacji do RBP Tak, podać
3 Zakres długości 8-20 mm Tak, podać
4 Hydrofilne pokrycie shaft’u Tak
5 Profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów Tak, podać
6 Długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm Tak, podać
7 Ciśnienie nominalne 6atm Tak, podać
8 Ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 Tak, podać
9 Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 9: Cewniki balonowe do doprężeń – szt. 300

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Długości min 6 - 30 mm Tak, podać
2 Średnice 2.0 -6.0 mm Tak, podać
3 Ciśnienie nominalne 12 atm. dla wszystkich rozmiarów Tak
4 Ciśnienie RBP mininum 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) Tak
5 Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F Tak
6 Dwusegmentowa budowa wewnętrznej części szaftu Tak
7 Materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP Tak, podać
8 Typ balonu “non-compliant” Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 10: Stent Graft – szt. 10

1 Łatwe, bezpieczne i dokładne wprowadzanie systemu Tak
2 Dostępne co najmniej trzy długości Tak, podać
3 Ciśnienie NBP 7atm, 8atm w zależności od średnicy Tak, podać
4 Ciśnienie RBP 14atm, 16 atm w zależności od średnicy Tak, podać
5 Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F Tak
6 Średnice stentu 2,5 mm – 5,0mm. Tak, podać
7 Możliwość doprężenia stentu:
do 3,5 mm (ø 2,5 – 3,0 mm)
do 4,65 mm (ø 3,5 – 4,0 mm)
do 5,63 mm (ø 4,5 – 5,0 mm) Tak, podać

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 11: Cewnik balonowy uwalniający Paklitaksel do leczenia restenozy w stencie – szt. 40

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE (określić)
Parametry oferowane (opisać)
1 Dawka paklitakselu - 3 µg/mm2 Tak
2 Wymagane średnice 2.0mm-4.0mm Tak, podać
3 Długości balonu minim: od 10 do min. 30mm (min. 5 długości) Tak, podać
4 RBP – 12atm-14 atm Tak, podać
5 Ciśnienie nominalne – 6-7atm, RBP – 16atm Tak, podać
6 shaft proxymalny ≤ 1,9F Tak, podać
7 shaft dystalny ≤2,5 F Tak, podać
8 Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi z minimum 2 letnim okresem kontrolnym Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60%
termin na uzupełnienie depozytu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą
lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 PZP. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
3) warunek określony w ust. 3 pkt 4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
Dla wyrobów medycznych należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) tj.:
• certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacja lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, (jeśli dotyczy wyrobu)
lub
• deklaracja zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
oraz
• dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) bądź dokument potwierdzający dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru/druk zgłoszenia, powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych prowadzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów medycznych nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974).
• materiały informacyjne – pełne aktualne katalogi producenta tłumaczone na język polski, foldery, specyfikacje techniczne, informacje od producenta, ulotki reklamowe, itp. potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
• materiały informacyjne - materiały informacyjne producenta aparatu oraz instrukcje obsługi producenta aparatu dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry w języku polskim - dotyczy zadania nr 20 na dzierżawę konsoli.

Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Przepisu pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi –
załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowania stanowi – załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII SWZ;
5) specyfikacja techniczna sprzętu (parametry techniczne) - załącznik nr 9 do niniejszej SWZ;
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dotyczy
ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oferta, oświadczenia składane są w oryginale w formie elektronicznej.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą być złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej
składana jest oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do postanowień art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192, z późn.
zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
umocowanego.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
6. Ofertę, w tym oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub
filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy, w tym zmiana nazwy, zmiana formy prawnej, zmiana siedziby, Regon, NIP, zmiana osób reprezentujących strony = Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o ich zaistnieniu oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę;
2) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie produkcji, strony dopuszczają możliwość zmiany asortymentu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej tej samej lub wyższej jakości i parametry oraz zakresu działania w cenie nie wyższej niż w ofercie.
3) strony dopuszczają zmianę sposobu konfekcjonowania - wielkości opakowania, wtedy nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu – przy niezmienionym produkcie i cenie nie wyższej niż w ofercie.
4) niewyczerpania przez okres trwania umowy ilości asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym. W tym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy poprzez przedłużenie czasu jej trwania na dalszy czas oznaczony;
5) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
6) Zmiana podwykonawcy, o której mowa w § 9 umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takich zmian. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występująca z propozycją zmiany umowy.


KLAUZULA WALORYZACYJNA znajdująca się w treści projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://spzozgarwolin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach depozytu stentów i balonów do Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 w okresie 12 miesięcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach wymienionych części. Każdą wyspecyfikowaną w SWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie zapisy znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza to, że dotyczy wszystkich części.
3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań (pakietów):

 Zadanie nr 1 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 2 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną ze stałym polimerem –rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 3 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 4 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 5 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 6 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 7 – Stenty uwalniające substancję antyproliferacyjną – rapamycyna lub pochodne
 Zadanie nr 8 – Cewniki balonowe do predylatacji i udrożnień
 Zadanie nr 9 – Cewniki balonowe do doprężęń
 Zadanie nr 10 – Stent Graft
 Zadanie nr 11 – Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel do leczenia restenozy w stencie

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
 33.11.17.30 Wyroby do angioplastyki
 33.14.00.00-3 Materiały medyczne
 33.14.12.00-2 Cewniki
5. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję oferta dla swojej ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje.
6. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach:
 Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ;
 Specyfikacja techniczna sprzętu (parametry techniczne) – załącznik nr 8 do SWZ.
9. Wszystkie parametry i wymogi określone w specyfikacji technicznej są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
10. Zamawiający wymaga właściwe opakowanie i oznakowanie na opakowaniu w języku polskim.

Pozostałe istotne informacje zawarte są Specyfikacji Warunków Zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.