eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa społeczna dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa społeczna dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Radomiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa społeczna dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Radomiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f7c580e-fa24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020611/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.50 Lp. 56_Świadczenie usług pocztowych wykonywanych na terenie kraju i zagranicą (BOM)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766504

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/766504

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postęp.
prowadzone jest w j. polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/766504
2.W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. 3.Zamawiający dopuszcza również komunikację w powyższym zakresie
przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. bzp@umradom.pl. 4.Za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w
szczególności: a) np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed
otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na
wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5.Zamawiający będzie
przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer, d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, f) szyfrowanie na
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw.
powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa RM z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej
kompresji
danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7 Z
8.Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis
bezpośrednio na
dokumentach, które następnie przesyła do systemu. Szczegół. info. w przedmiotowym
zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz
na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; f) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO
prawo do ich sprostowania*- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); h) nie przysługuje Pani/Panu:w
związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.234.2023.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 955089,12 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 469089,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w zakresie wysyłania i doręczania przesyłek obejmujący obszar doręczeń w kraju i poza granicami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska
najwyższą ocenę punktową.

Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2. Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym
i zagranicznym oraz paczek [MŚ]
Ocena w zakresie kryterium „Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek” będzie dokonywana wg następującej zasady (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40):

MŚPK:
38 pkt – za oferowaną możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych
0 pkt – za brak możliwości śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych

MŚPZ:
1pkt – za oferowaną możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek zagranicznych
0 pkt – za brak możliwości śledzenia rejestrowanych przesyłek zagranicznych

MŚP:
1 pkt – za oferowaną możliwość śledzenia paczek
0 pkt – za brak możliwości śledzenia paczek

MŚ= MŚPK+ MŚPZ +MŚP
gdzie:
MŚ - ilość punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek
MŚPK - ilość punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek
krajowych
MŚPZ - ilość punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek
zagranicznych
MŚP - ilość punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet paczek

3. Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:
P = C + MŚ
gdzie: P - liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej obszarem, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
896 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 70) – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do
rejestru działalności regulowanej (…), tj. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania
działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej obszarem, na podstawie
wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2022 r.
poz. 896 z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru (składane wraz z ofertą w przypadku osoby działającej w imieniu
Wykonawcy).

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio
z załączonych dokumentów.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2 Rozdział VII SWZ, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.

4) W przypadku, o których mowa w pkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

5) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a) w pkt 4.2. Rozdział IX SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
b) w pkt 4.1. Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy - w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest zmianą:

1.1. stawki podatku od towarów i usług oraz akcyzowego;

1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian najpóźniej do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2., przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1.3., przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub ejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1.4., przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, wynikających
z konieczności zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wobec osób zatrudnionych przy realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/766504

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia (tj. w zakresie odbioru, segregacji, doręczania, awizowania, wydawania
przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym).

2) Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.