eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3655801

1.5.8.) Numer faksu: 48 3655807

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e4d338-fb91-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056564/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181, e-mail: bkubik@spradom.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710z póżn. zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;
2) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póżn. zm.),
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710z póżn. zm.),
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*) Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ON.272.81.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części 1
Część 1 zamówienia jest:
1. Monitor LED 55” - 3szt.
2. Uchwyt ścienny do montowania monitora 55” - 3 szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ I DOSTAW
ZAWIERA PARAMETRY MINIMALNE:

• Monitor – typ 1
• Typ matrycy – E-LED BLU
• Typ podświetlenia – LED
• Przekątna - min. 55”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)
• Jasność – min. 500 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Kąt oglądalności – min. 178/178 (H/V)
• Czas reakcji matrycy – maks. 8ms
• Minimalny zestaw złącz:
• Wejścia Video: min. 1x DP 1.2, 3x HDMI 2.0
• Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack
• Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB
• Wymiary maks.: 1236 x 708 x 464 mm
• Waga maks.: 18.4 kg
• Zużycie energii: maks. 145 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By.
• Możliwość pracy w trybie 24/7 (godzin/dni)
• Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 16GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.
• Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w sieci (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika.
• Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN.
• Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, ochrona na poziomie IP5x
• Wbudowany moduł WiFi oraz BT
• Gwarancja producenta – min. 3 lata.
• Certyfikat CE

Uchwyty ścienne muszą być w pełni kompatybilne z dostarczonymi monitorami i zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez Zamawiającego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.
2. Wykonawca dostarczy towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Mazowieckiego 7.
3. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
4. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
5. Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru towaru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia materiału zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
2.1. Dla części 1 zamówienia:
Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] 60 pkt.
2. Gwarancja [G] 20 pkt.
3. Termin dostawy 20 pkt.

2.2. Za najkorzystniejszą dla części 1, uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
2.3. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.4. Cena [C]
Ocena dla 1 części zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.5. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” (dotyczy 1 części zamówienia (tylko dla pozycji określonej w Rozdziale V ust. 3, pozycja 1 w tabeli tj. MONITOR LED 55”) będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).

- Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

3 lata – otrzyma 0 punktów
4 lata – otrzyma 10 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 20 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.6. Termin dostawy [T]
Ocena dla części 1 zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 pkt.)

-Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
Dla części 1 zamówienia:
28 dni – otrzyma 0 pkt.
20 dni – otrzyma 10 pkt.
10 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium termin dostawy zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia 2 części jest:

Część 2 zamówienia – Akcesoria komputerowe

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość sztuk
1. ADAPTER z USB TYP A na USB -TYP C 20
2. PENDRIVE 64 GB 150
3. DYSK WYMIENNY RDX 2 TB 10
4. DYSK ZEWNĘTRZNY 1 TB 10
5. DYSK ZEWNĘTRZNY 10 TB 10
6. MIKROTIK RB 4011 (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN) 1
7. KLAWIATURA KOMPUTEROWA Z CZYTNIKIEM KART 10
8. MYSZ KOMPUTEROWA 20
9. PENDRIVE 64 GB USB TYP-C 50
10. MIKROTIK Access point CAP AC XL (RBCAPGi-5ACD2ND-XL) 8
11. ADAPTER M.2 NVME PCIE SSD DO USB 10 GBPS 3
12. Przewód HDMI 10m w oplocie 3
13. DYSK WYMIENNY RDX 5 TB 5
14. ADAPTER z USB TYP C na USB -TYP A 50
15. ZEWNĘTRZNY NAPĘD RDX 1

*Przedstawione powyżej zastrzeżone znaki handlowe służą jedynie do celów identyfikacyjnych i do określenia kompatybilności.


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ I DOSTAW
ZAWIERA PARAMETRY MINIMALNE:
Część 2 zamówienia – Akcesoria komputerowe

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
1 2 3
1. 1. ADAPTER z USB TYP A na USB -TYP C: zintegrowany w obudowie bez przewodu łączącego oba typy gniazd;
2. PENDRIVE 64 GB: min. 64 GB pojemności, USB 3.0, min. prędkość odczytu 150MB/s, szyfrowany, gwarancja min. 2 lata, dołączone oprogramowanie do szyfrowania i odzyskiwania danych;
3.
DYSK WYMIENNY RDX 2 TB: pojemności min. 2TB, obsługiwane systemy plików: NTFS, FAT32, exFAT, ex2, ex3, ex4, gwarancja: min. 2 lata;

4. DYSK ZEWNĘTRZNY 1 TB: min. 1 TB pojemności, interfejs USB 3.0, min. prędkość odczytu 400 MB/s, gwarancja min. 2 lata;

5. DYSK ZEWNĘTRZNY 10 TB: min. 10 TB pojemności, interfejs USB 3.0, min. prędkość odczytu 400 MB/s, gwarancja min. 2 lata;

6. Koncentrator WiFi + 8 access point CAP AC XL: MIKROTIK RB40114 (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN);

7. KLAWIATURA KOMPUTEROWA Z CZYTNIKIEM KART: klawiatura przewodowa z przewodem min. 1,8m, QWERTY z czytnikiem kart, USB;

8. MYSZ KOMPUTEROWA: mysz optyczna przewodowa o długości min. 10 cm i szerokości min. 5 cm u podstawy; pokrętło przewijania, minimum trzy przyciski, USB; przewodem min. 1,8m;

9. PENDRIVE 64 GB USB TYP-C: min. 64 GB pojemności, USB TYP-C, min prędkość odczytu 400 MB/s, szyfrowany, gwarancja min. 2 lata, dołączone oprogramowanie do szyfrowania i odzyskiwania danych;

10. MIKROTIK Access point CAP AC XL (RBCAPGi-5ACD2ND-XL) gwarancja min. 2 lata;
11. ADAPTER M.2 NVME PCIE SSD DO USB 10 GBPS
gwarancja min. 2 lata;

12. Przewód HDMI 10m w oplocie
13. DYSK WYMIENNY RDX 5 TB pojemności min. 5TB, obsługiwane systemy plików: NTFS, FAT32, exFAT, ex2, ex3, ex4, gwarancja: min. 2 lata;
14. ADAPTER z USB TYP C na USB -TYP A zintegrowany w obudowie bez przewodu łączącego oba typy gniazd;
15. Zewnętrzny napęd RDX ilość kieszeni 1 szt. Gwarancja 2 lata.INFORMACJE DODATKOWE:
1. Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.
2. Wykonawca dostarczy towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Mazowieckiego 7.
3. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
4. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
5. Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru towaru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia materiału zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
3. Dla części 2 zamówienia:

Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
4. Cena [C] 60 pkt.
5. Termin dostawy [T] 40 pkt.

3.1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
3.2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

3.3. Cena [C]
Ocena dla części 2 zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana
na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

3.4. Termin dostawy [T]
Ocena dla części 2 zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt.)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:


Dla wszystkich części zamówienia:
28 dni – otrzyma 0 punktów
20 dni – otrzyma 20 punktów
10 dni – otrzyma 40 punktów

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”


4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów dla części 2, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:


- dla części 2 zmówienia: P = C + T
gdzie: P - ilość punktów
C – ilość punktów za kryterium „Cena”
T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (aktualnego na dzień złożenia) - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp -Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, w zależności od tego, na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę (wzór - załącznik Nr 2a i Nr 2b do SWZ), przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3a, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej przez niego części umowy.
2. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie
z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta lub dystrybutora, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikająca z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta lub dystrybutora o niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinii o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody Zamawiającego.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z treścią art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
Zamawiający wprowadza dodatkową przesłankę wykluczenia, która została dodana do załącznika nr 3 do SWZ, tj. do Oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.