eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Realizacja modernizacji ewidencji gruntów i budynków woj. dolnośląskie, powiat polkowicki, w jednostce ewidencyjnej 021603_2 Grębocice, obręb ewidencyjny: 021603_2.0002 Czerńczyce"Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja modernizacji ewidencji gruntów i budynków woj. dolnośląskie, powiat polkowicki,
w jednostce ewidencyjnej 021603_2 Grębocice,
obręb ewidencyjny: 021603_2.0002 Czerńczyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 7461500

1.5.8.) Numer faksu: 76 7461501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 692 21 24 216

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 76 7461500

1.11.10.) Numer faksu: 76 7461501

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja modernizacji ewidencji gruntów i budynków woj. dolnośląskie, powiat polkowicki,
w jednostce ewidencyjnej 021603_2 Grębocice,
obręb ewidencyjny: 021603_2.0002 Czerńczyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af4b1dba-f909-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://www.bip.powiatpolkowicki.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post. o udzielenie zamów., w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środ. komunik. elektronicz., tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap); b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT); c) poczty elektronicznej (korespondencja oprócz Ofert): agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub agnieszka.wieliczko@powiatpolkowicki.pl jak również przy użyciu:
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu). Przez środ. komunik. elektronicz. rozumie się środ. komunik. elektronicz. zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp. o udziel. zamów. publicz., musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3.Wymagania technicz. i organizac. wysyłania i odbierania dokum. elektronicz., elektronicz. kopii dokum. i oświadczeń oraz infor. przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulam. korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
4. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na serwer poczty Zamawiającego.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. W celu skrócenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający zaleca, aby korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała się za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub agnieszka.wieliczko@powiatpolkowicki.pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20MB.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i załączonymi do niej oświadczeniami, dokumentami itd.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem /a445t5dwsw/SkrytkaESP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgod. z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlam. Europej. i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr. os. fiz. w zw. z przetw. danych osob. i w spr. swobod. przepływu takich danych oraz uchyl. dyrektywy 95/46/WE (ogól. rozporz. o dan.) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administr. Pani/Pana danych osob. jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2) administr. wyznaczył Insp. Dan. Osob., z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 3) P. dane osob. przetwarz. będą na podst.: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ. z przedmiot. postępow. o udziel. zam. publicz., prowadz. w trybie podstaw. bez negocjacji,
4) odbiorcami P. dan. osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokum. postęp. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy p.z.p. P. dane udostęp. będą podmiot. świadcz. Administr. usługi, które dla realizacji celów są niezb., w tym w szczegól. podmiot. świadcz. usługi informat., wsparcia technicz. i organizac.,
5) P. dane osob. będą przechowyw. przez okres wynik. z Rozporz. w spr. instr. kancelar., jednolit. rzeczow. wykazów akt oraz instr. w spr. organ. i zakresu działania archiwów zakład.; 6) obow. podania przez P. danych osobow. jest wymogiem ustawowym określ. w przepis. ustawy pzp., związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zamów. publicz., 7) w odniesieniu do P. danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stos. do art. 22 RODO, 8) posiada P.: a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. P. dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administr. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać P. zobowiąz. do wskazania dodatk. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publicz. lub konkursu albo sprecyzow. nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zamów.),
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob. (skorzystanie z prawa do sprostow. nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zamów. publicz. ani zmianą post. umowy w zakr. niezgodnym z ustawą pzp. oraz nie może naruszać integralności prot. oraz jego załącz.),
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od admini. ograniczenia przetwa. danych osob. z zastrzeżeniem okresu trwania postęp. o udziel. zamów. publicz. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pr. do ograniczenia przetwarz. nie ma zastosow. w odniesieniu do przechowyw., w celu zapewnienia korzystania ze środ. ochr. prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycz. lub praw., lub z uwagi na ważne względy interesu publi. UE lub państwa członkow.), d) pr. do wniesienia skargi do Prezesa U. O. D. O. , gdy uzna P., że przetw. danych osob. P. dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje P.:
a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pr. do usunięcia danych osob.,
b) pr. do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osob., gdyż podst. pr przetwarz. P. danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje P. prawo wniesienia skargi do organu nadz. na niezgodne z RODO przetw. P. danych osob. przez administr. Organem właściwym dla przedmiot. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 2. Jednocześnie Zamaw. informuje, że Wykon. jest zobow. wypełnić obow. informac. przewidz. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporz. Parlam. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarz. danych osobowych i w spr. swob. przepł. takich dan. oraz uchyl. dyre. 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os. fizycz., od których dane os. bezpośr. lub pośr. pozyskał w celu ubieg. się o udz. zamów. publicz. w nin. postęp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.GiK.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w oparciu o art. 24 a ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zmianami), w tym:
a) weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie,
b) sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych
ewidencyjnych,
c) opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego,
d) uczestniczenie w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu i
rozpatrzeniem zastrzeżeń.
2) harmonizacja prowadzonych przez Starostę baz danych BDOT500, GESUT dla obszarów
objętych modernizacją z danymi EGiB, w szczególności zmodyfikowanymi lub pozyskanymi w
ramach modernizacji,
3) przekazanie Zamawiającemu utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB,
BDOT500 i GESUT, powstałych w toku realizacji niniejszego zamówienia, przygotowanych w
sposób umożliwiający automatyczne wprowadzenie ich do systemu teleinformatycznego
Starosty.
2. Czynności, o których mowa w ust.1, należy wykonać w jednostce ewidencyjnej 021603_2 Grębocice, dla obrębu ewidencyjnego 021603_2.0002 Czerńczyce
3. Raporty obrazujące dane ewidencyjne zawarte w bazie EGiB (na dzień 11.04.2022) dla
obrębu ewidencyjnego 021603_2.0002 Czerńczyce;
4. Szczegóły zamówienia według załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ oraz załącznik nr 11- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0002 Czerńczyce, jednostka ewidencyjna 02163_2 Grębocice wraz z załącznikami nr 1 i 2 do projektu).
5. Przedmiot zamówienia został również opisany w Załączniku nr 12 – wzorze umowy do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43, pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada w swojej dyspozycji, jeżeli Wykonawca wskaże te środki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - Załącznik nr 9 do SWZ.
2. W sytuacji dobrowolnego złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i jednoczesnym braku oświadczenia o aktualności dokumentów, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zostanie wezwany do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku złożenia oświadczenia o aktualności dokumentów
i jednoczesnym złożeniu do oferty dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
Etap 1 – 2 miesiące od daty podpisania umowy,
Etap 2 – 5 miesięcy od daty podpisania umowy,

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.