eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą i konfiguracją w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą i konfiguracją w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą i konfiguracją w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95e60e3b-f929-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026193/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa laptopów, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@sulejow.pl. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca w Formularzu Ofertowym podał adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zgodnie z SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB
każda (INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW).
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar pliku podpisywany za pomocą podpisu zaufanego na stronie https://moj.gov.pl wynosi 10 MB (UWAGA: wielkość pliku liczona jest wraz z podpisem).
Maksymalny rozmiar pliku podpisywanego w aplikacji „eDoApp” wynosi 5 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80 MB.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów;
20.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Aleksandra Stańczyk. Kontakt: inspektor@sulejow.pl;
20.3 Dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZ.ZP.271.15.2022 Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą i konfiguracją w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
20.4 Odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;
20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
20.7 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.8 Każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
20.9 Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Gminy Sulejów, w szczególności firma Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO (obowiązek informacyjny) 20.10 Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
20.11 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
20.12 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawa 16 laptopów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym, 10 pakietów biurowych, 12 monitorów, 17 skanerów z podajnikiem ADF, 2 sztuk Serwera plików NAS. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem na okres 12 miesięcy. Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert dla każdej Części:
Cena - 60 % (60 pkt)
Termin wykonania dostawy - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Termin wykonania dostawy
Zamawiający przyzna punkty w kryterium Termin wykonania dostawy zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 20 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 0 punktów,
Deklaracja złożona na Formularzu Oferta jest wiążąca dla Wykonawcy i zostanie
wpisana jako obowiązek umowny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty terminu wykonania
dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmie wykonanie zamówienia w
terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, a Wykonawca otrzyma – 0 punktów w tym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat) dotyczące terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy z zaznaczanych terminów dostawy, co jest równoznaczne z przyznaniem wyższej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu dostawy w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + T
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
T – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Termin wykonania dostawy
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – dostawa, montaż i konfiguracja systemu bezpieczeństwa Firewall sprzętowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem na okres 12 miesięcy. Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert dla każdej Części:
Cena - 60 % (60 pkt)
Termin wykonania dostawy - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Termin wykonania dostawy
Zamawiający przyzna punkty w kryterium Termin wykonania dostawy zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 20 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 0 punktów,
Deklaracja złożona na Formularzu Oferta jest wiążąca dla Wykonawcy i zostanie
wpisana jako obowiązek umowny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty terminu wykonania
dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmie wykonanie zamówienia w
terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, a Wykonawca otrzyma – 0 punktów w tym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat) dotyczące terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy z zaznaczanych terminów dostawy, co jest równoznaczne z przyznaniem wyższej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu dostawy w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + T
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
T – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Termin wykonania dostawy
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – dostawa, montaż i konfiguracja 4 systemów wideokonferencyjnych, 3 jednostek centralnych z systemem operacyjnym i pakietem biurowym, 2 sztuki UPS Online do szafy rackowej wraz z montażem, 5 sztuk UPS Online dla stacji roboczych 3000VA, 41 sztuk UPS Online dla stacji roboczych 1000VA.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem na okres 12 miesięcy. Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30213000-5 - Komputery osobiste

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert dla każdej Części:
Cena - 60 % (60 pkt)
Termin wykonania dostawy - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Termin wykonania dostawy
Zamawiający przyzna punkty w kryterium Termin wykonania dostawy zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 20 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 0 punktów,
Deklaracja złożona na Formularzu Oferta jest wiążąca dla Wykonawcy i zostanie
wpisana jako obowiązek umowny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty terminu wykonania
dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmie wykonanie zamówienia w
terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, a Wykonawca otrzyma – 0 punktów w tym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat) dotyczące terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy z zaznaczanych terminów dostawy, co jest równoznaczne z przyznaniem wyższej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu dostawy w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + T
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
T – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Termin wykonania dostawy
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem na okres 12 miesięcy. Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert dla każdej Części:
Cena - 60 % (60 pkt)
Termin wykonania dostawy - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Termin wykonania dostawy
Zamawiający przyzna punkty w kryterium Termin wykonania dostawy zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 20 punktów,
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy otrzyma 0 punktów,
Deklaracja złożona na Formularzu Oferta jest wiążąca dla Wykonawcy i zostanie
wpisana jako obowiązek umowny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty terminu wykonania
dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmie wykonanie zamówienia w
terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, a Wykonawca otrzyma – 0 punktów w tym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat) dotyczące terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy z zaznaczanych terminów dostawy, co jest równoznaczne z przyznaniem wyższej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu dostawy w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + T
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
T – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Termin wykonania dostawy
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań technicznych proponowanego sprzętu odpowiednio do danej Części (Załącznik nr 2a do 2d do SWZ),
• wydruki wskazanej strony (PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie PassMark Software - CPU Benchmark Charts z zaznaczeniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów (test wykonany w okresie 14 dni do daty złożenia ofert włącznie) – dotyczy tylko laptopów (Część 1) i stacji roboczych PC (Część 3);
Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań technicznych proponowanego sprzętu odpowiednio do danej Części (Załącznik nr 2a do 2d do SWZ),
• wydruki wskazanej strony (PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie PassMark Software - CPU Benchmark Charts z zaznaczeniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów (test wykonany w okresie 14 dni do daty złożenia ofert włącznie) – dotyczy tylko laptopów (Część 1) i stacji roboczych PC (Część 3);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. że nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian znajdują się w Projektowanych
postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej
dalej „ustawą Ukraina” -Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:1) wykonawcę oraz uczestnika
konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1) – 3). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na
podstawie pkt 1) – 3), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia (dotyczy każdej Części): 4 miesiące od daty zawarcia umowy (lub w terminie krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Oferty) - Zamawiający informuje, że jest to jedno z kryterium oceny ofert.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie kosztowe, na kwotę ogólną zgodną z ofertą, dostarczonego sprzętu/oprogramowania odpowiednio do danej Części zawierające poszczególne nazwy przedmiotu zamówienia, ilości, ceny jednostkowe brutto, wartości brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.