eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcelińska 90

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-324

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 628 40 00

1.5.8.) Numer faksu: 61 628 40 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan.pip.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58de344f-fae7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117364/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa tonerów, kartridży atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla OIP w Poznaniu oraz podległych oddziałów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58de344f-fae7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji jest:
Platforma eZamówienia, dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (strona internetowa prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58de344f-fae7-11ed-9355-06954b8c6cb9)
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Dopuszcza się kierowanie przez Wykonawcę pytań, składanie wniosków, zawiadomień na pocztę elektroniczną Zamawiającego adres e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
Dopuszcza się kierowanie przez Wykonawcę pytań, składanie wniosków, zawiadomień na pocztę elektroniczną Zamawiającego adres e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
Maksymalny rozmiar maila (razem z załącznikiem) kierowanego na wskazany wyżej adres mailowy nie może przekroczyć 50 MB., w takiej sytuacji za datę złożenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań,
• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy jest następujący: iod@poznan.pip.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
PZ-POR-A.213.3.2.2023, którego wartość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie umowy.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) inne jednostki organizacyjne PIP,
c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
d) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ-POR-A.213.3.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 123090,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu i podległych oddziałów w Koninie, Lesznie, Pile i Ostrowie Wielkopolskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192320-0 - Taśmy do drukarek

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się tylko jednym kryterium wyboru – cena brutto oferty. (Cena brutto oferty – 100%)
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 6 miesięcy, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każde zamówienie (wartość umowy).
Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wartość części zrealizowanej umowy wyniesie co najmniej 100 000 zł brutto, a okres realizacji zamówienia obejmował min. 6 m-cy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1)wykazu zamówień wykonanych (co najmniej dwa), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
2)dowodów określających czy zamówienia – zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu oraz w celu umożliwienia Zamawiającemu stwierdzenia, czy zaproponowany produkt równoważny posiada wymagane cechy nie gorsze niż produkt zamawiany (referencyjny), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, w odniesieniu do każdego oferowanego materiału eksploatacyjnego równoważnego następujących przedmiotowych środków dowodowych: (dot. wyłącznie Wykonawców oferujących produkty równoważne)
1.1 Raporty z testów wydajności potwierdzających wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (nie gorszą niż materiałów oryginalnych producenta sprzętu), mierzoną zgodnie z normą:
a) ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych;
b) ISO/IEC 24711 oraz ISO /IEC 24712 (lub równoważnej) dla wkładów atramentowych
c) ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych
Wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. Raporty potwierdzające wymaganą wydajność materiału mają być złożone przez Wykonawcę dla każdego z oferowanych produktów równoważnych osobno. Podmiotem wystawiającym stosowne dokumenty ma być niezależna od producenta jednostka posiadająca stosowną akredytację, z uwzględnieniem zapisów art. 105 ustawy PZP. Raporty muszą być aktualne na dzień złożenia oferty
1.2 Aktualny certyfikat niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych poświadczający zgodność zaoferowanych produktów równoważnych z normami:
a) ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych;
b) ISO/IEC 24711 oraz ISO /IEC 24712 (lub równoważnej) dla wkładów atramentowych;
c) ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych
Certyfikat musi potwierdzać zgodność zaoferowanych materiałów równoważnych z ww. odpowiednimi normami oraz zawierać informację jakiego dotyczy produktu. Złożone certyfikaty muszą być aktualne na dzień złożenia oferty.
1.3 Ważny certyfikat potwierdzający, że dostarczany asortyment został wytworzony w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną, aktualny w terminie składania ofert;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający stosownie do art. 107 ust. 2 ustawy PZP wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki będą niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć również:
1.jeśli dotyczy - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 , wraz z ofertą, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
2.jeśli dotyczy -Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ofertą, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Podmiot (podmioty) udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przekazuje w oryginale.
3.jeśli dotyczy - pełnomocnictwo. W przypadku podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, formularza ofertowego przez osobę nie będącą umocowanym przedstawicielem wykonawcy do wykonywania czynności prawnych – wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia ofert powinno posiadać taką samą formę jak oferta, tj. składa się je w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. jeśli dotyczy -w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo (w formie jak wyżej). Jeżeli oferta podmiotu wspólnego zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według załącznika nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo (składa się je w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.). Jeżeli oferta podmiotu wspólnego zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa,
2) konieczności zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez podmiot trzeci kontroli jakości sposobu realizacji umowy
3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności lub na skutek działania osób trzecich/podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, o ile działania te mają wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy,
4) przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) zmiany oferowanego materiału eksploatacyjnego ze względu na zakończenie produkcji lub wycofanie produktu z obrotu,
6) zmiany producenta, nazwy handlowej lub numeru katalogowego materiału eksploatacyjnego, z zachowaniem jego parametrów nie gorszych niż zaoferowane,
7) zmiany nazwy lub formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
8) zmiany terminu wykonania umowy i/ lub sposobu jej wykonania, z uwagi na wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 13 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych,
9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy/podwykonawców,
10) zmiany lokalizacji siedziby Zamawiającego i/lub jego oddziałów na inną, w graniach administracyjnych miejscowości wskazanych w § 3 ust. 4 umowy
11) niewykorzystania wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, w terminie określonym w § 2 umowy – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy o czas określony do 6 miesięcy (jednak nie dłużej niż do wykorzystania wartości umowy).
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmian w przepisach w zakresie stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn.zm.);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Niezależnie od ww.postanowień, na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w czasie realizacji umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów przedmiotu umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, przy czym przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny materiałów lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja
Szczegółowa regulacja zawarta jest w § 9 wzoru umowy (zał. nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.