eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis."Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Kondratowicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-983

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 87 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: targowek.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ce5bd91-f92a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338469/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zapewnienie prawidłowego i wym. dział. sprzętu drukującego A3/A4 znajdującego się w Urz. Dz. poprzez dostarczania wszelkich mat. eksploat. z wyj. papieru wraz ze świad. kompleks. usług serwisowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-25/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 199186,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A4 i A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek wyszczególnionego w załączniku nr 1a i 1b poprzez dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych (naprawy, konserwacje, regulacje).

2. Przedmiot zamówienia, obejmuje:
a) Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i odbieranie zużytych,
b) Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 2a i nr 2b
b) Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakoś materiałów eksploatacyjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawcę, który :

Wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień którego przedmiotem była dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych urządzeń drukujących o wartości minimalnej 100 000.00 (słownie: sto tysięcy) zł brutto każde. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) zł brutto każde.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;

2) dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część dostawy już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

1) Wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty,
2) Wypełniony formularz cenowy zgodny ze wzorcem zamieszczonym w załączniku nr 1do SWZ , stanowiący integralną część oferty
3) Wypełniony formularz do oceny kryterium „jakości materiałów eksploatacyjnych” / opis przedmiotu zamówienia, zgodny ze wzorcem zamieszczonym w załącznikach nr 2a i 2b do SWZ, stanowiących integralną część oferty ,
4) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ;
5) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 dotyczy każdego podmiotu
7) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 4) i 5) dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki ro-dzaj zasobu jest udostępniony),
b) sposób wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia,
8) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
9) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o którym mowa w ust. 6;
10) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy)
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do repre-zentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umo-wy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być załączany do oferty, w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocni-kiem, który w imieniu wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę w systemie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl, zgodnie z kolejnością opisaną w dziale VIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.