eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.piotrowska@umed.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c56cda47-fbae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający oświadcza, że posiada kody źródłowe oraz autorskie, prawa majątkowe do aplikacji procesowych i udostępni je Wykonawcy w celu realizacji umowy. Zamawiający umożliwi wgląd do posiadanego systemu oraz przedmiotowych aplikacji procesowych Wykonawcom, na ich wniosek z tym, że nie może on wpłynąć później niż do końca 2 dnia roboczego od daty publikacji ogłoszenia. Termin wglądu
zostanie ustalony pomiędzy stronami, a wgląd musi nastąpić nie później niż do 2 dnia roboczego po terminie na złożenie wniosku (pod warunkiem podpisania umowy o zachowaniu poufności informacji). Wgląd do posiadanego przez zamawiającego systemu nastąpi jedynie pod nadzorem zamawiającego oraz w jego siedzibie.
Wykonawcy, którzy złożą wniosek o wgląd do systemu informatycznego będą zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności informacji.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularzy znajdujących się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. W celu zadania pytania, zmiany lub wycofania oferty, przesłania dokumentów związanych z postępowaniem, Wykonawca powinien postępować zgodnie z instrukcją „Instrukcje dla Wykonawców” dostępną na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien
skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, pod numerem +48 22 101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1) Stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji. 4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie pdf; 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalne
formaty przesyłanych danych, w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/39/2023/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: świadczenie usługi utrzymaniowej (zwanej dalej ATiK) przez okres
12 miesięcy dla aplikacji procesowych wymienionych w SWZ i Zał. nr 2 do SWZ Opisie przedmiotu zamówienia, na środowisku IBM Business Process Management wersja 8.5.7.(BPM).

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz
pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzenie warsztatów dla deweloperów Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej 2 usługi wdrożenia projektów o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na wdrożeniu/utrzymaniu Systemu BPMS wraz z wdrożeniem/utrzymaniem aplikacji procesowych w środowisku IBM BPM.
W przypadku, gdy wartość usług wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez
NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
b) dysponuje lub będzie dysponować Zespołem, który zdolny jest do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającym poniżej wymienione wymagania, a w szczególności:
- Kierownik Projektu – wymagany zawsze przy realizacji zgłoszenia.
Musi on posiadać: Certyfikat Prince II na poziomie co najmniej Foudation lub certyfikat równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi normy ISO IEC 17024 lub równoważnej, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi;
oraz musi uczestniczyć jako Kierownik projektu lub Zastępca kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów o
wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każdy, które polegały na przeprowadzeniu prac programistycznych lub
utrzymaniowych aplikacji procesowych w środowisku IBM BPM;
- Architekt ds. procesów – osoba pełniąca tę funkcję w zespole musi zostać wskazana w Załączniku nr 6 na etapie
składania ofert. Architekt ds. procesów będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w zależności od zakresu prac
wymaganych w realizacji zgłoszenia.
Musi posiadać wiedzę oraz doświadczenie potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez centrum szkoleniowe IBM
oraz udział w co najmniej 1 projekcie o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, który polegał na wdrożeniu/utrzymaniu
Systemu BPMS wraz z wdrożeniem/utrzymaniem aplikacji procesowych w roli architekta ds. procesów;
- Pierwszy i drugi Developer – wymagany zawsze przy realizacji zgłoszenia. Musi posiadać wiedzę i doświadczenie
przynajmniej w jednym z wymienionych zakresów:
Developer Systemu BPMS, Administrator Systemu BPMS; potwierdzoną stosownym certyfikatem, wydanym przez centrum
szkoleniowe IBM;
- Tester - wymagany zawsze przy realizacji zgłoszenia.
Musi posiadać certyfikat ISTQB Foudation lub równoważny w zakresie testowania oprogramowania;
- Kierownik zespołu - osoba pełniąca tę funkcję w zespole musi zostać wskazana w Załączniku nr 6 na etapie składania ofert. Kierownik zespołu będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w zależności od zakresu prac wymaganych w realizacji zgłoszenia.
- Analityk ds. procesów - osoba pełniąca tę funkcję w zespole musi zostać wskazana w Załączniku nr 6 na etapie składania ofert. Analityk ds. procesów będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w zależności od zakresu prac wymaganych w
realizacji zgłoszenia.
- Trzeci i kolejni deweloperzy, Kierownik zespołu oraz testerzy - osoby pełniące te funkcje w zespole muszą zostać wskazane w Załączniku nr 6 na etapie składania ofert. Trzeci i kolejni deweloperzy, Kierownik zespołu oraz testerzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zależności od zakresu prac wymaganych do realizacji zgłoszenia. Kierownik projektu, architekt ds. procesów, pierwszy i drugi deweloper oraz tester muszą uczestniczyć na stałe w realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła dwie lub więcej z wskazanych ról w zespole

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez
danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Podpisany Przedmiot Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Podpisany Przedmiot Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SWZ ,
2) Podpisany Formularz Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4,
4) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje
mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz
(kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5) Opcjonalnie: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby – wg załącznika nr 4a do SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów.
6) Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie zostało zawarte w
Formularzu oferty zał. nr 1 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 10.3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 10.3. pkt 2) – 4) SWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI 21 1050 1461 1000 0022 8237 8799, z zaznaczeniem „Wadium – ZP/39/2023 – ATiK BPMS”
7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu, należy dołączyć do oferty. Jeżeli Pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo w szczególności zawiera informacje dotyczące:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu warunek, o którym mowa w ust. 5.3 pkt 4) niniejszej SWZ zostanie spełniony wyłącznie wtedy, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców/podmiotów trzecich spełnia ten warunek samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje w celu należytego wykonania umowy możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w wypadku spełnienia jednego z następujących warunków:
a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej;
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, jak również w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa powodujących konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
e) aktualizacja środowiska IBM BPM;
f) zmiany ilości osobodni przewidzianych na prace programistyczne, analityczne, programistyczne oraz szkoleniowe oraz związanej z tym zmiany przewidzianego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 powyżej okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian postanowień umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do dokonania takich zmian.
3. Ewentualna zmiana postanowień umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.