eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › KOMPLEKSOWA USŁUGA WYNAJMU URZĄDZEŃ SANITARNYCHOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWA USŁUGA WYNAJMU URZĄDZEŃ SANITARNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA USŁUGA WYNAJMU URZĄDZEŃ SANITARNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb9a020a-f855-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/31wog
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Wszelkie zapisy dotyczące korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ w rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,

2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie nr 261 442 275,

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ustawy PZP, w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 72/ZP{/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie i utylizacji odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych oraz wynajmie urządzeń sanitarnych takich jak:

a) 25 toalet przenośnych,
b) 15 umywalek wolnostojących dwustanowiskowych,
c) dwóch kontenerów prysznicowo-umywalkowych (wyposażonych
w minimum 20 stanowisk prysznicowo-umywalkowych łącznie),
d) zbiorników na wodę o pojemności łącznej, nie mniejszej niż 20 000 l,
e) zbiorników na ścieki o pojemności łącznej, nie mniejszej niż 20 000 l,
f) przyczepy grzewczej/agregatu prądotwórczego
g) 4 pojemników na odpady niesegregowane o pojemności 1,1 m³
h) 2 pojemników na odpady segregowane (plastik) o pojemności 1,1 m³

do niżej wymienionych lokalizacji:

a) Gawartowa Wola, gm. Leszno, powiat warszawski zachodni (podstawienie w dniu 03.08.2022 r. do godz. 13.00, w dniu 06.08.2022 r. zabranie od godz. 8.00)
b) Miedniewice, gm. Wiskitki, powiat żyrardowski (podstawienie w dniu 06.08.202022 r. do godz. 13., zabranie w dniu 07.08.2022 r. od godz. 8.00),
c) Raducz, gm. Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki (podstawienie w dniu 07.08.2022 r. do godz. 13, zabranie w dniu 08.08.2022 r. od godz. 8.00),
d) Podkońska Wola, gm. Czerniewice, powiat tomaszowski (podstawienie
w dniu 08.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 09.08.2022 r. od godz. 8.00),
e) Sługocice gm. Tomaszów Mazowiecki (podstawienie w dniu 09.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 10.08.2022r. od godz. 8.00),
f) Sulejów gm. Sulejów (podstawienie w dniu 10.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 11.08.2022 r. od godz. 8.00)
g) Wola Przerębska gm. Masłowice (podstawienie w dniu 11.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 12.08.2022 r. od godz. 8.00)
h) Stęszów gm. Gidle (podstawienie w dniu 12.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 13.08.2022r. od godz. 8.00)
i) Siedlec gm. Mstów (podstawienie w dniu 13.08.2022 r. do godz. 13.00, zabranie 14.08.2022r. od godz. 11.00)

Zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń sanitarnych oraz odpadów komunalnych, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-03 do 2022-08-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

KRYTERIUM A + B + C, gdzie: Liczba punktów
(waga)
A Cena 60
B Zaoferowana przez Wykonawcę wielkość zbiorników na wodę i ścieki 40

A. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena:

cena brutto za przegląd oferty najniżej
skalkulowanej
Liczba punktów oferty = ---------------------------------------------------------- x 60 (pkt)
cena brutto za przegląd ocenianej oferty

Oferta z najniższą ceną za przegląd otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty za przegląd.
B. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Zaoferowana przez Wykonawcę wielkość zbiorników na wodę i ścieki:

• 40 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje zbiorniki o wielkości 28 000 l,
• 30 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje zbiorniki o wielkości 26 000 l,
• 20 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje zbiorniki o wielkości 24 000 l,
• 10 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje zbiorniki o wielkości 22 000 l,
• 0 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje zbiorniki o wielkości 20 000 l,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowana przez Wykonawcę wielkość zbiorników na wodę i ścieki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada:

• Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
• Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług (podstawa prawna art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
• Wpis do BDO w zakresie transportu odpadów w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

• Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

• oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo składa się, jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione, jako dokument
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej mogą dokonać mocodawcy lub notariusz.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców, o ile są już znane - Załącznik Nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo składa się, jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione, jako dokument
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej mogą dokonać mocodawcy lub notariusz.
Wraz z oferta Wykonawcy zobowiązani są złożyć również:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:10

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.