eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530575575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-094

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 4542858

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoo.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoo.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a1ecb34-f922-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045621/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@zoo.opole.pl
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy zakupowej:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
7. Zamawiający informuje, iż za pośrednictwem Platformy zakupowej możliwe jest jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nieprzekraczającej 50 MB. Aby nie przekroczyć maksymalnej wielkości przekazywanych plików, Zamawiający zaleca aby większe pliki skompresować do jednego pliku archiwum (format ZIP).
8. Jeżeli Wykonawca przekazuje w postępowaniu dokumenty elektroniczne w pliku poddanym kompresji (ZIP), to opatrzenie tego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Ogród Zoologiczny w Opolu ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu jest Pani Katarzyna Springer, e-mail iod@ras-serwis.com.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz z dostawą zadów wołowych bez kręgosłupa, mięsa wołowego rozbiorowego świeżego, mięsa wołowego rozbiorowego drobnego świeżego w 2019 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadane prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTG.3414-11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1) Miejscem wykonywania zamówienia jest teren Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10, na którym znajdują się wybiegi i obiekty stałe dla zwierząt oraz budynki przeznaczone na biura i zaplecze gospodarcze.
1. Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony na specyficznym terenie obiektu użyteczności publicznej, gdzie jednorazowo może przebywać około 2 000 osób, w tym osoby nieletnie, niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku, osoby realizujące umowę muszą:
a) charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, posiadać zdolności psychomotoryczne do pracy w bezpośrednim kontakcie z duża liczbą osób,
b) posiadać co najmniej jednoroczny staż pracy w ochronie wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej otwartych dla ludności,
c) pełnić służbę w jednolitych mundurach z emblematami agencji.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania pracowników ochrony
przy realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad należytym sprawowaniem ochrony.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Książki Służb, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszystkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją umowy. Na każde życzenie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić do wglądu Książkę Służb.
5. Służba ochrony pełniona będzie zgodnie z grafikiem służb, sporządzanym co miesiąc, zatwierdzonym przez kierownictwo Wykonawcy i dostarczonym Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie danego miesiąca.
6. Zatrudnione osoby nie mogą być karane.
7. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony należy:
a) całodobowa ochrona całego terenu (31ha) i obiektów przed włamaniem i dewastacją, a także przed kradzieżą mienia i zwierząt oraz ich okaleczeniem, wrzucaniem jakichkolwiek przedmiotów na wybiegi zwierząt,
b) wykonywanie usług monitorowania wizyjnego obiektów i terenu zgodnie z instrukcją obsługi systemu monitorującego,
c) wyposażenie każdego pracownika ochrony w urządzenia do kontroli pracy strażników w systemie on-line oraz zainstalowanie na terenie Ogrodu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 27 punktów kontrolnych,
d) system powinien przesyłać w czasie rzeczywistym do centrum dozoru, zlokalizowanym poza obiektem chronionym , informacje o potwierdzeniu przybycia strażnika na punkt kontrolny. Jednocześnie powinna być zapewniona, przez centrum dozoru, możliwość automatycznej kontroli przybycia strażnika w określonym czasie wskazanym wcześniej przez Zamawiającego, a w przypadku braku jego obecności w okresie +/- 10 minut powinna być zrealizowana procedura sprawdzenia przez centrum dozoru przyczyny braku obecności strażnika na punkcie kontrolnym. Ponadto system powinien umożliwiać Zamawiającemu wgląd on-line (w czasie rzeczywistym) do historii poprzez sieć internetową, potwierdzeń przybycia strażników na punkt kontrolny,
e) opłata za obsługę centrum dozoru leży po stronie Wykonawcy i powinna być wliczona w cenę oferty,
f) monitorowanie wizyjne obiektów i terenu zgodnie z instrukcją obsługi systemu monitorującego,
g) obsługa programu SATEL STAM-2 na komputerze stacjonarnym PC. Program służy do uzbrajania i rozbrajania alarmów na poszczególnych budynkach hodowlanych na terenie Ogrodu Zoologicznego.
h) piesze patrole wyznaczoną przez Zamawiającego trasą, potwierdzone przez elektroniczny system pracy strażnika,
i) skuteczna i adekwatna do zagrożenia interwencja z ewentualnym wykorzystaniem własnej grupy interwencyjnej.
j) szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku jakichkolwiek awarii, zagrożeń, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,
k) nadzór nad sprawnym wchodzeniem i wychodzeniem zwiedzających,
oraz nad przestrzeganiem aktualnych reguł dotyczących wejścia do Ogrodu Zoologicznego w Opolu,
l) zamykanie o wyznaczonej wg potrzeb godzinie następujących budynków:
 małpiarni,
 żyrafiarni,
 budynku stawonogów,
 budynku DHD,
 odchowalni płazów,
 budynku socjalnego,
 i innych wskazanych przez Zamawiającego,
m) monitorowanie lokalnego systemu alarmowego polegać ma na przyjmowaniu i rejestracji przez urządzenia odbiorcze Wykonawcy oraz analizę sygnałów przekazywanych przez lokalny system alarmowy Zamawiającego telefoniczną linią komutowaną. W zależności od typu otrzymanej informacji zostanie ona przekazana do stosownej służby, grupy interwencyjnej lub osoby wyznaczonej przez Zamawiającego,
n) zgłaszanie nieprawidłowości działania bądź usterek systemów alarmowych,
o) przygotowanie pomieszczeń do załączenia alarmu poprzez pozbycie się przeszkód w jego funkcjonowaniu m.in. przepłoszenie ptaków itp.,
p) podłączenie lokalnego systemu alarmowego nastąpi na koszt Wykonawcy,
q) w celu zapewnienia sprawności technicznej systemu alarmowego Wykonawca zapewni konserwację systemu co 6 miesięcy (co najmniej 2 razy w ciągu trwania umowy),
r) Wykonawca zapewni formalne i techniczne możliwości szybkiego sprawdzenia stanu trzeźwości osób pełniących służbę,
s) w trakcie wykonywania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwości wnoszenia dodatkowych uwag i wskazówek dotyczących zamówienia wynikających z zaistniałych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć,
t) w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego lub innych nadzwyczajnych okolicznościach Zamawiający może zlecić Wykonawcy mierzenie temperatury ciała pracownikom, petentom oraz innym osobom wchodzącym na teren Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej pracownikom mierzącym temperaturę.
8. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, zawarty będzie w instrukcji przygotowanej przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

2. Terminy i czas pracy pracowników ochrony:
1. Od dnia 1 stycznia do 31 marca - całodobowa ochrona przez trzech strażników, z których co najmniej jeden jest wpisany na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej.
2. Od 1 kwietnia do 31 października - całodobowa ochrona przez trzech strażników, w tym co najmniej jeden wpisany na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej oraz:
a) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień dodatkowy strażnik
na zmianie dziennej w każdy dzień od godz. 10.00 - 18.00,
b) w październiku dodatkowy strażnik w każdy dzień od godz. 9.00 - 16.00 (obsługa wejścia głównego).
3. Od 1 listopada do 31 grudnia całodobowa ochrona przez trzech strażników w tym co najmniej jeden jest wpisany na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp:

2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
posiada aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej
5 000 000,00 zł
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonali/wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia budynków oraz monitoringu na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 15h, na kwotę min. 550 000,00 zł. każda, w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.
b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
− kierownikiem ochrony – tj. jednego wpisanego na listę pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej, który będzie nadzorowała świadczenie usługi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie kierowani zespołem pracowników ochrony;
− grupy interwencyjnej wyposażonej w oznakowany samochód oraz system łączności;
− pięcioma pracownikami wpisanymi na listę pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej mających doświadczenie (staż pracy w tym zakresie min.3 lata);
− dziewięcioma niewykwalifikowanymi pracownikami ochrony posiadającymi co najmniej jednoroczny staż pracy w ochronie wielkopowierzchniowej obiektów użyteczności publicznej.

UWAGI:
− Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania innych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690).
− W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2.1. musi spełniać każdy z Wykonawców.
− W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2.2. jeden z Wykonawców musi spełniać wymagany warunek.
− W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2.3. oceniane będą łącznie.
− Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 Prawa)
− W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust. 2 Prawa).
− Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
− Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
− Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – (art. 274 ust. 1 Prawa):
a) koncesję uprawniającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 poz. 109 ze zm.).
b) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego.
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólne z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
a) oświadczenia w sprawie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający. Wzór zobowiązania załączono do SWZ.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

opisano w sekcji V pkt 5.4 i 5.11 niniejszego ogłoszenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zamknięcia Ogrodu Zoologicznego w Opolu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub braku potrzeby pełnienia służby przez liczbę strażników wskazanych w umowie (§ 6 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby strażników o jedną osobę i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszty wynagrodzenia pracownika wyłączonego z wykonywania przedmiotu zamówienia w obiekcie Zamawiającego.
2. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia strażnika, o którym mowa w ust. 4 jest minimalne wynagrodzenie za pracę za rok 2022 w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679) wyliczane na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.