eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu". Znak sprawy: 07/RZP/SWZ/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 07/RZP/SWZ/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZGKBC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230478960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 6

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757346271

1.5.8.) Numer faksu: 757346271

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 07/RZP/SWZ/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66f9a3aa-fba7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66f9a3aa-fba7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl//

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl//

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl//

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ i Regulaminem strony e-zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ i Regulaminem strony e-zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/RZP/SWZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”.
UWAGA!
Warunkiem koniecznym jest poddawanie odpadów ulegających biodegradacji obróbce tlenowej lub beztlenowej, w wyniku której uzyskiwany jest kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są odpadami, gdy może być wprowadzony do obrotu jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby
na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydanego zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76).
Recykling odebranego odpadu - Zamawiający wymaga na poziomie 100% odzysku, gdzie Wykonawca zobowiązany jest po każdym półroczu w roku kalendarzowym do 15.01. i 15.07. wykonywania usługi przedstawić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów, z wskazaniem procesu odzysku. Dodatkowo każdorazowo do faktury Wykonawca będzie załączał zaświadczenia potwierdzające 100% recykling odebranego odpadu bio (załącznik obligatoryjny do faktury miesięcznej).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

Adres do odbioru odpadu: 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
kod CPV - 90500000 - 2 Usługi związane z odpadami,
kod CPV - 90510000 - 5 Usuwanie i obróbka odpadów,
kod CPV - 90512000 - 9 Usługi transportu odpadów.

W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane usługi, a w szczególności:
- odbioru,
- transportu,
-zagospodarowania odpadu o kodzie: 20 02 01.
Do obowiązków Wykonawcy należą również wszelkie czynności wynikające ze szczegółowego opisu, zawartego Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dalej OPZ.

Termin wykonania zamówienia - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena + termin płatności faktury

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
W zakresie wykluczenia:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp.
- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

W zakresie potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadu o kodzie: 20 02 01,
- aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadu, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z póżn. zm.) o odpadach lub umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadu. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający nie stawia tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania ww. podmiotowych środków dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 i jego dalszych ustępów SWZ – art. 274 ust. 1 Pzp.) i w formie określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 Pzp, tj. w Rozporządzeniu „w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy” (Rozporządzenie „o dokumentach”). Wykazy usług i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 9.1.4) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ i projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.