eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieruń › Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-150

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 708 09 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bierun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afad8b7b-cefc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025870/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159765

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 524521,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania budżetowego pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej
w Bieruniu”.
Zakres zadania obejmuje:
1) stacjonarne miasteczko ruchu drogowego (rejon ul. Granitowej),
2) oznakowanie poziome oraz pionowe przejścia dla pieszych, zlokalizowanego w okolicach supermarketu Auchan przy ul. Oświęcimskiej wraz z montażem wyświetlacza prędkości,
3) oznakowanie poziome oraz pionowe przejścia dla pieszych, zlokalizowanego w okolicach skateparku przy ul. Królowej Jadwigi,
4) mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator przejścia dla pieszych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu),
5) symulator roweru (Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu).
2. Zakres robót oraz ich opis znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami, w projektowanych postanowieniach umowy wraz
z załącznikami.
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Szczegóły zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęte zewnętrznym wsparciem finansowym:
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia oraz nie udziela zamówienia w częściach.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 85 % ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Podział zamówienia na części mógłby stworzyć ryzyko niezrealizowania zadania w pełnym zakresie (z uwagi na brak ofert na jedną z części zadania bądź nie wykonanie danej części) , a także ryzyko wydłużenia czasu jego realizacji, czego konsekwencją byłaby całkowita utrata zewnętrznego dofinansowania. Co wiązałoby się z koniecznością poniesienia 100% jego kosztów ze środków własnych Zamawiającego lub całkowitą z rezygnacją z przedsięwzięcia.
Zadanie nie może zostać podzielone także ze względów celowościowych – zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gminie Bieruń oraz zwiększenia wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego świadomości oraz wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, poprzez praktyczne szkolenia z zakresu ruchu pieszych i nauki jazdy na rowerze wykorzystując takie narzędzia specjalistyczne jak: mobilne miasteczko rowerowe, miasteczko ruchu drogowego oraz symulator przejścia dla pieszych i symulator roweru, jak i właściwe oznakowanie (poziome i pionowe) istniejących przejść dla pieszych.
Ponadto brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania siłami własnymi przez Wykonawcę kluczowych zadań, przez które rozumie się: wykonanie robót budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni miasteczka ruchu drogowego (wskazanych w dziale 3-5 przedmiaru robót).
8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
19. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
kody pomocnicze:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
71355000-1 Usługi pomiarowe
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
34922100-7 Oznakowanie drogowe
34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
45316211-7 Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
43327000-1 Sprzęt z gotowych elementów
43329000-5 Zestawy sprzętu
34152000-7 Symulatory szkoleniowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

45316211-7 - Instalowanie podświetlanych znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

43327000-1 - Sprzęt z gotowych elementów

43329000-5 - Zestawy sprzętu

34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 691205,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 824272,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 691205,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Usługi Transportowe Opitek Henryk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462942573

7.3.3) Ulica: Wołodyjowskiego 33B

7.3.4) Miejscowość: Chełm Śląski

7.3.5) Kod pocztowy: 41-403

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 691205,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.