eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Targ Węglowy 6

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-836

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 12 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.borzecka@asp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc000f0f-fad2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105187/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc000f0f-fad2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z pkt 7 SWZ dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK-213/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń produkcji Kyocera, OKI, Lexmark. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji określonej w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, do 20% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku nie skorzystania z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Opcja polegać będzie na dostawie materiałów eksploatacyjnych do nowych urządzeń nieujętych w formularzu asortymentowo-cenowym (nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego) zakupionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, a także na dostawie innych materiałów eksploatacyjnych nieuwzględnionych w formularzu asortymentowo-cenowym do wymienionych w nim urządzeń w okresie obowiązywania umowy. Opcja realizowana będzie na warunkach zgodnie z poniższym:
a) Wykonawca dostarczy towar ujęty opcją, w zadeklarowanym terminie realizacji zamówienia jednostkowego, podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty dla zamówienia podstawowego;
b) Warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3) Rozliczanie wskazanych dostaw dokonane zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę, która zostanie przyjęta i zaakceptowana przez użytkownika danego urządzenia. Brak przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na materiały eksploatacyjne objęte opcją skutkować będzie brakiem zlecenia wykonania dostawy.
4) Zamawiający może wprowadzić dodatkową procedurę dotyczącą sposobu wykonywania dostaw wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia podstawowego zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów zawartych w pkt 13.2 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń produkcji HP, Samsung, Brother, Xerox, Canon. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji określonej w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, do 20% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku nie skorzystania z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Opcja polegać będzie na dostawie materiałów eksploatacyjnych do nowych urządzeń nieujętych w formularzu asortymentowo-cenowym (nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego) zakupionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, a także na dostawie innych materiałów eksploatacyjnych nieuwzględnionych w formularzu asortymentowo-cenowym do wymienionych w nim urządzeń w okresie obowiązywania umowy. Opcja realizowana będzie na warunkach zgodnie z poniższym:
a) Wykonawca dostarczy towar ujęty opcją, w zadeklarowanym terminie realizacji zamówienia jednostkowego, podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty dla zamówienia podstawowego;
b) Warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3) Rozliczanie wskazanych dostaw dokonane zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę, która zostanie przyjęta i zaakceptowana przez użytkownika danego urządzenia. Brak przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na materiały eksploatacyjne objęte opcją skutkować będzie brakiem zlecenia wykonania dostawy.
4) Zamawiający może wprowadzić dodatkową procedurę dotyczącą sposobu wykonywania dostaw wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia podstawowego zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów zawartych w pkt 13.2 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały równoważne, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: dokumentów/raportów z testów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty winny być dołączone:
1) Wypełnione oświadczenie wskazane w pkt 6.1 SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczeń, według wzoru stanowiących załączniki do SWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszczalna jest elektroniczna kopia notarialnie potwierdzona przez notariusza.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Formularz oferty oraz formularz asortymentowo-cenowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) gdy towar określony w formularzu asortymentowo-cenowym, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego, za cenę określoną w ofercie Wykonawcy i umowie;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z działania siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, przestoje produkcyjne, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5
dni roboczych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.