eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Modernizacja holi budynku A i B Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu GdańskimOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja holi budynku A i B Zespołu Szkół Ogrodniczych
i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSOiO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsoio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja holi budynku A i B Zespołu Szkół Ogrodniczych
i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27f70a04-fb9a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039973/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja holi w budynku A i B

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogrodniczych
i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański,
tel. 58 682-35-10,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zsoio.pl ; tel. 0 500-798-162.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.03.2023.TP/ZSOiO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja holi budynku A i B Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Prace rozbiórkowe i demontażowe:
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy wykonać konieczne prace rozbiórkowe na powierzchni objętej modernizacją, w tym:
- demontaż wyposażenia oraz osprzętu elektrycznego (w budynku A: oprawy oświetleniowe, osłony gniazd, łączników, w budynku B: rzutniki, gniazda sieci logicznych, ekrany, inne)
- demontaż drzwi określonych do wymiany, podłóg i listew przypodłogowych;
2) Prace przygotowawcze:
W ramach prac przygotowawczych należy wykonać przegląd stanu technicznego elementów nie objętych pracami rozbiórkowymi;
3) Podłogi:
Przedmiotowy projekt modernizacji obiektu zakłada wykonanie nowych podłóg z wykładziny termozgrzewalnej na holach budynku A oraz w pracowni nr 113 w budynku B w zakresie określonym w projekcie wraz z wykonaniem nowych warstw podposadzkowych gwarantujących większą wytrzymałość. Nowe warstwy podposadzkowe określono w projekcie technicznym;
4) Listwy przypodłogowe:
Projekt zakłada wykonanie nowych, łatwiejszych w utrzymaniu listew przypodłogowych z wykładziny PCV termozgrzewalnej;
5) Drzwi:
Zgodnie z treścią projektu w ramach modernizacji obiektu należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej w budynku A zgodnie z zestawieniem. Drzwi opisane szczegółowo na rysunku zestawienia stolarki. Istniejące drzwi nie spełniają wymagań określonych przepisami (znacznie zaniżone światło przejścia przy wymaganym min. 90cm);
Projekt zakłada montaż nowych drzwi aluminiowe i drewnianych, przy czym drzwi drewniane należy wykonać jako odporne na wilgoć (skrzydło i ościeżnica);
6) Ściany i sufity:
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w zakresie określonym w projekcie. Wykonanie tych prac jest niezbędne, bowiem krzywizna ścian uniemożliwia poprawne wykonanie listew przypodłogowych. Dodatkowo w sanitariatach budynku A należy uzupełnić płytki glazury na ścianach w obrębie wymienianych drzwi płytkami możliwie najbardziej zbliżonymi wymiarami i wzorem do płytek istniejących;
7) Pozostałe pomieszczenia:
W ramach przedmiotowego zadania nie zmienia się układu funkcjonalnego pomieszczeń.
8) Wyposażenie:
W celu zabezpieczenia ścian holi w budynku A i ściany korytarzy w budynku B należy je wyposażyć w taśmy odbojowe ułożone w dwóch rzędach;
9) Instalacja elektryczna w budynku B:
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zakresie rozbudowy rozdzielnicy głównej budynku, wykonania nowego WLZ-tu, okablowania, wykonania torów kablowych w korytarzu wraz z wykonaniem ich obudów ścianką G-K z boku i płytami modułowymi od spodu, montaż nowego osprzętu (oprawy oświetleniowe, gniazda zasilające, gniazda sieci logicznych, oświetlanie awaryjne i ewakuacyjne). Układanie kabli podtynkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: VIII. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych):
 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
 Roboty tynkarskie;
 Roboty malarskie;
 Roboty okładzinowe
 Roboty posadzkarskie;
 Montaż wykładziny termozgrzewalnej;
 Montaż stolarki drzwiowej
 Montaż ścianek działowych
 Montaż armatury łazienkowej
 Instalacje dla sieci wewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych)
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium   60   %;
2) Okres gwarancji  – waga kryterium    40  %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
co najmniej 2 zamówienia, które obejmowały swoim zakresem wykonanie robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj., modernizacja/przebudowa lub remont holi w budynku użyteczności publicznej o wartości 500 000,00 zł każde.
Poprzez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że, dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które będą pełnić funkcję:
 kierownika robót w branży budowlanej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;
 kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5
do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: - 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy złotych 00/100),

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy
z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów,
przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-l) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności :
a) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;
b) wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb (gestorów sieci);
c) wystąpienie okoliczności dla których niezbędne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych obszaru objętego inwestycją;
d) wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej, wody i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia;
e) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych niż przyjętych w dokumentacji
w skutek czego będzie konieczna wymiana podłoża gruntowego lub zmiana technologii przyjęta w dokumentacji;
f) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie;
g) zaistnienia długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych itp. uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych, przeprowadzenia prób, sprawdzeń lub odbiorów;
h) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ;
i) brak dostępności materiałów na rynku – długotrwały czas oczekiwania;
j) w przypadku wystąpienia robót uzupełniających oraz dodatkowych mających wpływ (utrudniających) na zakończenie zakresu podstawowego przedmiotu umowy;
k) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością;
l) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń , uzgodnień itp.: odmowa wydania przez organy administracji zezwoleń, uzgodnień itp. o ile okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością;
3. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik budowy zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SWZ.
5. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, pod warunkiem że nowy Podwykonawca zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał wymogi wskazane w § 4 umowy.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.