eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz artykułów gospodarczychOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz artykułów gospodarczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140679598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciecha Oczki 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-007

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261846131

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@skw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz artykułów gospodarczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d54b67a-fa1f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105763/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, artykułów gospodarczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov zwanej dalej platformą. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych i zaleceniami określonymi powyżej.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): nie dotyczy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): SKW przetwarza dane osobowe na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 R. poz. 687).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-17-SKW-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 410569,10 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 345528,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków czystości zgodnie z OPZ - zał. nr 1 a do SWZ. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie partiami lub w całości,
w zależności od potrzeb i w wielkościach określonych przez Zamawiającego. Podane ilości są ilościami przewidywanymi w celu porównania ofert, natomiast faktyczna ilość
i zakres zamówienia mogą być inne, jednakże ograniczone kwotą, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 154471,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39811100-1 - Odświeżacze powietrza

39811110-4 - Dozowniki odświeżaczy powietrza

33711900-6 - Mydło

39831000-6 - Preparaty piorące

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39833000-0 - Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu

39830000-9 - Środki czyszczące

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) kryterium cena [C] – waga: 60 %
b) kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
2. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów (dla Część nr 1, Części nr 2 i Części nr 3):
a) w kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 60 punktów, liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej
C = --------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

Na tym etapie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglając liczbę z dokładnością do określonego rzędu (dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający weźmie pod uwagę cyfrę z rzędu niższego (w tym przypadku cyfrę z pozycji setnej - trzecia pozycja po przecinku). Jeśli tą cyfrą będzie 1, 2, 3 lub 4 to zaokrągli w dół, jeśli 5, 6, 7 lub 9 – to w górę, np. :
35,99477777 – to po zaokrągleniu będzie 35,99 pkt.
35,99777777 – to po zaokrągleniu będzie 36,00 pkt.

b) w kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
Za każdy zaoferowany wymagany przez Zamawiającego asortyment (produkty z parametrem punktowanym) przyznawany będzie - 1 pkt., W przypadku zaoferowanych produktów równoważnych Zamawiający przyzna 0 punktów za dany asortyment.
a) Część nr 1 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 28
b) Część nr 2 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 3
c) Część nr 3 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 6

Wzór obliczenia kryterium parametry techniczne – (PT):

Liczba przyznanych punktów za produkt
x 40 punktów = liczba punktów wagi kryterium (PT)
Maksymalna ilość punktów do zdobycia

Ocena końcowa liczona jest według wzoru tak samo dla każdej Części.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która spełnia wymogi ustawy i SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów:
Uzyskane punkty (P) = punkty C + punkty PT
4. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt (art. 248 ustawy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów higienicznych - zgodnie z OPZ - załącznik nr 1b do SWZ.
Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie partiami lub w całości, w zależności od potrzeb i w wielkościach określonych przez Zamawiającego
Podane ilości są ilościami przewidywanymi w celu porównania ofert, natomiast faktyczna ilość i zakres zamówienia mogą być inne, jednakże ograniczone kwotą, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 146341,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) kryterium cena [C] – waga: 60 %
b) kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
2. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów (dla Część nr 1, Części nr 2 i Części nr 3):
a) w kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 60 punktów, liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej
C = --------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

Na tym etapie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglając liczbę z dokładnością do określonego rzędu (dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający weźmie pod uwagę cyfrę z rzędu niższego (w tym przypadku cyfrę z pozycji setnej - trzecia pozycja po przecinku). Jeśli tą cyfrą będzie 1, 2, 3 lub 4 to zaokrągli w dół, jeśli 5, 6, 7 lub 9 – to w górę, np. :
35,99477777 – to po zaokrągleniu będzie 35,99 pkt.
35,99777777 – to po zaokrągleniu będzie 36,00 pkt.

b) w kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
Za każdy zaoferowany wymagany przez Zamawiającego asortyment (produkty z parametrem punktowanym) przyznawany będzie - 1 pkt., W przypadku zaoferowanych produktów równoważnych Zamawiający przyzna 0 punktów za dany asortyment.
a) Część nr 1 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 28
b) Część nr 2 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 3
c) Część nr 3 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 6

Wzór obliczenia kryterium parametry techniczne – (PT):

Liczba przyznanych punktów za produkt
x 40 punktów = liczba punktów wagi kryterium (PT)
Maksymalna ilość punktów do zdobycia

Ocena końcowa liczona jest według wzoru tak samo dla każdej Części.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która spełnia wymogi ustawy i SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów:
Uzyskane punkty (P) = punkty C + punkty PT
4. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt (art. 248 ustawy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów gospodarczych zgodnie z OPZ - załącznik 1c do SWZ.
Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie partiami lub w całości, w zależności od potrzeb i w wielkościach określonych przez Zamawiającego.
Podane ilości są ilościami przewidywanymi w celu porównania ofert, natomiast faktyczna ilość i zakres zamówienia mogą być inne, jednakże ograniczone kwotą, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 44715,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39500000-7 - Wyroby włókiennicze

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) kryterium cena [C] – waga: 60 %
b) kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
2. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów (dla Część nr 1, Części nr 2 i Części nr 3):
a) w kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 60 punktów, liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej
C = --------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

Na tym etapie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglając liczbę z dokładnością do określonego rzędu (dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający weźmie pod uwagę cyfrę z rzędu niższego (w tym przypadku cyfrę z pozycji setnej - trzecia pozycja po przecinku). Jeśli tą cyfrą będzie 1, 2, 3 lub 4 to zaokrągli w dół, jeśli 5, 6, 7 lub 9 – to w górę, np. :
35,99477777 – to po zaokrągleniu będzie 35,99 pkt.
35,99777777 – to po zaokrągleniu będzie 36,00 pkt.

b) w kryterium parametry techniczne [PT] – waga 40%
Za każdy zaoferowany wymagany przez Zamawiającego asortyment (produkty z parametrem punktowanym) przyznawany będzie - 1 pkt., W przypadku zaoferowanych produktów równoważnych Zamawiający przyzna 0 punktów za dany asortyment.
a) Część nr 1 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 28
b) Część nr 2 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 3
c) Część nr 3 – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 6

Wzór obliczenia kryterium parametry techniczne – (PT):

Liczba przyznanych punktów za produkt
x 40 punktów = liczba punktów wagi kryterium (PT)
Maksymalna ilość punktów do zdobycia

Ocena końcowa liczona jest według wzoru tak samo dla każdej Części.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która spełnia wymogi ustawy i SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów:
Uzyskane punkty (P) = punkty C + punkty PT
4. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt (art. 248 ustawy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla Części nr 1 – 2 000,00 zł brutto,
dla Części nr 2 – 2 000,00 zł brutto,
dla Części nr 3 – 500,00 zł brutto.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto NBP o/W-wa 17 1010 1010 0055 4213 9120 1000 z zaznaczeniem:
„Wadium do sprawy – ZP-17-SKW-2023, Część nr ……….”
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu:
 powinno być wniesione w takiej postaci w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym
i przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Gwarancja lub poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 98 ust. 6 ustawy - na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji niż to jest niezbędne. Gwarant może natomiast weryfikować podpisy Beneficjenta w jego banku ale we własnym zakresie.
W przypadku przedłożenia gwarancji/poręczenia nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wniósł wadium
w sposób nieprawidłowy.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona - art. 226 ust. 1 pkt. 14) ustawy.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Zgodnie z art. 58 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
b) Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności przesłanki wykluczenia z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie tych przepisów, które dotyczą pojedynczych Wykonawców i które to Zamawiający określił w niniejszej SWZ.
Podstawy wykluczenia z postępowania określone w Rozdziale VII SWZ nie mogą zachodzić wobec każdego z Wykonawców oddzielnie.
c) Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ustawy):
– nie dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian okreśła par. 7 ust. 5 umowy.

Dopuszczalne są zmiany treści niniejszej umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku:
1) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
2) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
3) zmiany nazwy produktu przez producenta przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;
4) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta
z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;
5) w przypadku wykreślenia produktu z urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i braku dostępności na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez producenta któregokolwiek
z produktów określonych załączniku nr 1, zamiany na produkt z tej samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu
w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
6) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu;
7) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;
8) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich 3 części - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.