eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG.1200.2712.38.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 częściOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
4WOG.1200.2712.38.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4WOG.1200.2712.38.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a365d6f4-f799-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041063/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.48 K-3729 Krapkowice; Remont budynku nr 45, 46, 47, 49

1.1.59 K-2544 WKU Kędzierzyn-Koźle; Remont budynku nr 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywał elektronicznie za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Oferta, oświadczenia dołączone do oferty, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia mają formę lub postać
elektroniczną i opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formaty
plików wykorzystywanych przez Wykonawców określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Jeżeli formaty plików oraz kompresji nie będą wskazane ww. Rozporządzeniu, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Więcej
informacji znajduje się w rozdz. VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 238;
• Platforma zakupowa Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-441 Poznań.
b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak,
kontakt: 261111238 514 519 700 *;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: 4WOG-1200.2712.38.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
• Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
Zamawiającego.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
• zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w dziale IX, do upływu terminu do ich wniesienia.
Więcej informacji znajduje się w rozdz. XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 1 – Remont budynku nr 1 na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu (Wojskowa Komenda Uzupełnień)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Zamawiający dla wszystkich części wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracowników fizycznych, tj.:
a) Dla części 1, 2, 3, 4, 5 – wykonujących bezpośrednio roboty ogólnobudowlane związane z robotami murarskimi, tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 2 – Remont budynku nr 45 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Zamawiający dla wszystkich części wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracowników fizycznych, tj.:
a) Dla części 1, 2, 3, 4, 5 – wykonujących bezpośrednio roboty ogólnobudowlane związane z robotami murarskimi, tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 3 – Remont budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Zamawiający dla wszystkich części wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracowników fizycznych, tj.:
a) Dla części 1, 2, 3, 4, 5 – wykonujących bezpośrednio roboty ogólnobudowlane związane z robotami murarskimi, tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 4 – Remont budynku nr 47 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Zamawiający dla wszystkich części wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracowników fizycznych, tj.:
a) Dla części 1, 2, 3, 4, 5 – wykonujących bezpośrednio roboty ogólnobudowlane związane z robotami murarskimi, tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 5 – Remont budynku nr 49 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Zamawiający dla wszystkich części wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracowników fizycznych, tj.:
a) Dla części 1, 2, 3, 4, 5 – wykonujących bezpośrednio roboty ogólnobudowlane związane z robotami murarskimi, tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą:
• Dla części 1, 2, 3, 4, 5: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót

Uwaga:
a) W przypadku składania ofert na większą ilość części Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby pod
warunkiem spełniania ww. wymagań.
b) Wskazana wyżej osoba pełniąca funkcje kierownika robót musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z
prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale V pkt 2.4. ppkt 1
– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 6
do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz
z zawartymi oświadczeniami;
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A i B).
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B ww. załącznika).
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz
z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (część A ww. załącznika)
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (część B
ww. załącznika) – podpisane przez podmiot udostepniający.
3. Kosztorys ofertowy uproszczony odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4, 5 – podpisany, sporządzony na podstawie przedmiaru robót
odpowiedniego dla danej części (załącznik nr 5 do SWZ). Brak załączenia do oferty podpisanego kosztorysu, będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
4. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę)
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w
oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty,
która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być udzielone w tej samej
formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z
zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;
5. Oświadczenie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – część C) – składają tylko
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B ww. załącznika).
2. Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – jeśli dotyczy
3. Oświadczenie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – część C) – składają tylko
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 ustawy Pzp oraz w sytuacjach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik
nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Część 1 – do 90 dni od dnia zawarcia umowy;
Część 2, 3, 4, 5 – do 90 dni od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 15.11.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.