eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Remont instalacji CO i C.W.U. oraz wentylacji mechanicznej w budynku nr 6/K3962 IIOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji CO i C.W.U. oraz wentylacji mechanicznej w budynku nr 6/K3962 II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji CO i C.W.U. oraz wentylacji mechanicznej w budynku nr 6/K3962 II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7983a5c-f917-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064530/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej w stołówce żołnierskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot. Zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia treści SWZ, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie poprzez platformę. Uczestnictwo w postepowaniu wymaga założenia konta użytkownika w sposób określony w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Oferta oraz oświadczenia własne Wykonawcy składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Pozostałe dokumenty mogą zostać przesłane w postaci cyfrowego odwzorowania potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub ich cyfrowego odwzorowania musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji innych niż oferta Wykonawcy, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. (adres mailowy) oraz za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej (platformazakupowa.pl):1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. 41/TP2/2022.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 41/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 406095,87 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont instalacji CO i C.W.U. oraz wentylacji mechanicznej w budynku nr 6/K3962 II, nr referencyjny 41/TP2/2022 prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie instalacji CO i C.W.U. oraz wentylacji mechanicznej w budynku nr 6/K3962.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR) dotycząca instalacji sanitarnych i elektrycznych - załącznik nr 5 do SWZ.
2.2. dokumentacja projektowa: projekt instalacji grzewczych, projekt wentylacji mechanicznej, projekt instalacji elektrycznej - załącznik nr 6 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.
4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami technicznymi przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp oraz standardami i zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Z uwagi na zakres rzeczowy roboty budowlanej i jej jednorodny charakter, podział na części nie jest uzasadniony ekonomicznie. Remont będzie wykonywany w ramach jednej lokalizacji i w określonym przedziale czasowym.
4. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ustawy PZP, aby Wykonawca zatrudnił do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące tzw. prace fizyczne związane z wykonywaniem prac remontowych, serwisowaniem, naprawy, konserwacji jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaproszenia wykonawców do składania ofert dodatkowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Wykonawca w celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek na co najmniej 2 dni przed planowanym odbyciem wizji lokalnej. Wniosek może być złożony najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek wpłynie po tym terminie, Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania terminu dla Wykonawcy do odbycia wizji lokalnej. Wniosek Wykonawca składa zgodnie z postanowieniami rozdziału 18 SWZ, który reguluje zasady komunikacji z Zamawiającym.
7. Na wykonane roboty i zamontowane materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
9. Do realizacji zamówienia dopuszcza się użycie materiałów lub rozwiązań równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych niż wskazane) do wymienionych w dokumentach zamówienia (OPZ). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10. W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Stosowny dokument Wykonawca winien przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
12. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zw. ZNWU) w wysokości 5% wartości udzielonego zamówienia brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45216200-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawę oceny i porównania ofert stanowi cena brutto wpisana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) na podstawie ceny wyliczonej w kosztorysie ofertowym (sporządzenie metodą szczegółową) – na podstawie załącznika nr 3 do SWZ.

Cenę oferty Wykonawca winien wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót, sporządzonej w oparciu o kosztorys nakładczy-przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku nie ujęcia w tych cenach wszystkich robót (prac) podanych w przedmiarach robót, jak i wynikających z STWiOR i dokumentacji projektowej Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania zamówienia.
W przypadku rozbieżności wartości ceny oferty w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ) oraz ceny wpisanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający do wyboru i oceny ofert przyjmie cenę (wartość) wpisaną w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ) i
W przypadku rozbieżności ceny oferty wpisanej za pomocą cyfr i ceny wpisanej słownie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający do wyboru i oceny ofert przyjmie cenę wpisaną cyfrowo.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryterium cena 100%, obliczoną na podstawie wzoru w SWZ.
Oferta, która otrzyma najwięcej punktów w kryterium „cena oferty” zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
Brak określenia w ofercie ceny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.


Cena oferty uwzględniać powinna wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być skalkulowana w walucie polskiego złotego (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty powstałe w wyniku realizacji zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (termin związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112-117 ustawy Pzp.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda, które polegały/ją na remoncie1 instalacji CO oraz co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda, które polegały na remoncie wentylacji mechanicznej o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia tego warunku w postaci 2 robót budowlanych, zamiast czterech, w przypadku wskazania, że każda z nich (dwóch) polegała na remoncie instalacji CO i wentylacji oraz jej wartość opiewała/opiewa na kwotę co najmniej 120 000 zł brutto z tym, że wartość robót odpowiednio na instalację CO i wentylację mechaniczną w danym zadaniu winna opiewać na co najmniej 60 000 zł brutto za każde z tych dwóch zadań w ramach jednej roboty budowlanej.
4.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami, skierowanymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
4.2.1. specjalności elektrycznej bez ograniczeń posiadającymi decyzję nadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń oraz będącymi (aktywnymi) członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - co najmniej 1 osoba;
4.2.2. specjalności sanitarnej bez ograniczeń, posiadającymi decyzję nadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz będącymi (aktywnymi) członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – co najmniej 1 osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Działając na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może zastosować tzw. „procedurę samooczyszczenia”. Pomimo wystąpienia podstaw wykluczenia, Wykonawca może wykazać swoją rzetelność poprzez udowodnienie Zamawiającemu, iż zostały przez niego podjęte czynności naprawcze.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane wyżej w pkt 2 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
4. Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zw. dalej s.r.z.p.w.a.U. wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.
Badanie podstaw wykluczenia odbywać się będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ.

7. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
a. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie:
-każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
-podmiot udostępniający, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
6.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie ze wzorem - załącznik nr 9 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
– w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6 pkt 4.1 SWZ (zdolność techniczna lub zawodowa).
6.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
– w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6 pkt 4.2 SWZ (zdolność techniczna lub zawodowa).

Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie osób osoby, skierowane do realizacji zamówienia posiadają powyższe kwalifikacje (decyzja dot. nadanych uprawnień budowlanych) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - dla każdej ze wskazanych w wykazie osób.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda wykazu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i załączniki:
1.1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
1.3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie:
1.3.1.każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.3.2.podmiot udostępniający, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
1.4. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia (zalecany format: pdf) na podstawie i wg pozycji w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Niedołączenie do oferty kosztorysu Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty.
1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 7 do SWZ - dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale 6 pkt 4 SWZ.
1.6. oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ - jeśli dotyczy
1.7. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie cyfrowego odwzorowania – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania- jeśli dotyczy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli dokumenty składane wraz z ofertą są wystawione w języku obcym, Wykonawca załącza ich tłumaczenie.
3. Treść i forma złożenia oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia, określonym przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikat zainstalowany w e-dowodzie).
5. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji dostępnej dla Wykonawców pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszczalne jest wycofanie oferty lub jej zmiana przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny (zaleca się sporządzenie oferty na komputerze), a pliki składające się na ofertę Wykonawca winien odpowiednio opisać, by ułatwić ich identyfikację.
8. Oferta powinna zawierać załączniki, zgodnie z opisem w SWZ.
9. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dołącza do oferty. Zamawiający odrębnym wezwaniem powiadomi Wykonawcę (najwyżej ocenionego) o obowiązku złożenia innych oświadczeń i dokumentów.
10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa , które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku, wyraźnie oznaczone adnotacją: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z dołączonym uzasadnieniem dlaczego dana treść stanowi tajemnicę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zobowiązani są ustanowić lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonego do oferty pełnomocnictwa lub umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. W przypadku warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy obowiązani są także złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ, z którego będzie wynikać które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym rozdziale zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot w zakładce przedmiotowego postępowania. 2. Dokumenty ofertowe przesyła się w formie elektronicznej lub podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z treścią art. 288 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 16. SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 90 dni.
Dodatkowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia, a także sposobu odbioru przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4. Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zw. dalej s.r.z.p.w.a.U. wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
5. Dokumenty zastrzeżone Wykonawca wydziela (umieszczając je w osobnym pliku) i oznacza jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza, że wszelkie składane oświadczenia i przedłożone dokumenty są jawne bez zastrzeżeń.
6. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików złożonych poprzez Platformę Zakupową. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7. ZAWARCIE UMOWY: Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na piśmie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na piśmie. W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Stosowny dokument Wykonawca winien przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, których sposób i warunki zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zw. ZNWU) w wysokości 5% wartości udzielonego zamówienia brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.