eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostr闚 Wielkopolski › 安iadczenie specjalistycznych us逝g dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymiOg這szenie z dnia 2023-05-26

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie specjalistycznych us逝g dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINNY O吐ODEK POMOCY SPOΒCZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003341569

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: AL. POWSTA哸紟 WIELKOPOLSKICH 12

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ostr闚 Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625066400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gops.ostrowwlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.gopsostrowwlkp.naszbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

pomoc spo貫czna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie specjalistycznych us逝g dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-31df9864-facd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00234619

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00228073/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Ostr闚 Wielkopolski w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

http:/www.gopsostrowwlkp.naszbip.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dost瘼nego pod adresem skrzynki: GOPSOSTROWWLKP
2. Wykonawcy s zobowi您ani u篡 platformy ePUAP oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ do sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu oraz do przekazania plik闚 do陰czanych do ofert.
3. Szczeg馧owy spos鏏 przygotowania ofert oraz spos鏏 sk豉dania ofert i do陰czania plik闚 do ofert przy u篡ciu platformy ePUAP zosta opisany w rozdziale XII SWZ.
4. Zamawiaj帷y w zakresie komunikacji zak豉da wykorzystanie Formularzy dost瘼nych na platformie ePUAP oraz na miniPortalu w zak豉dce „Formularze do komunikacji”. Zamawiaj帷y z zastrze瞠niem poni窺zych zapis闚, nie dopuszcza innej formy komunikacji z wykonawcami.
W zwi您ku z tym wykonawcy zobligowani s na bie膨co sprawdza skrzynk ePUAP, z kt鏎ej z這穎na zosta豉 oferta.
5. W toku ca貫go post瘼owania, Zamawiaj帷y zak豉da komunikowanie si z Wykonawcami w z wykorzystaniem w/w portali. Wykonawcy zobowi您ani s z wykorzystaniem w/w portali do sk豉dania wszelkich dokument闚, w tym na wezwanie Zamawiaj帷ego, wniosk闚 o wyja郾ienie lub zmian SWZ, i innych pism dot. niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj帷y dodatkowo wybranego Wykonawc poinformuje o tym fakcie za po鈔ednictwem poczty elektronicznej. Tak瞠 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Dodatkowo Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dodatkowego telefonicznego potwierdzenia z wybranym Wykonawc terminu i miejsca podpisania umowy.
7. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ, przekazanym za po鈔ednictwem Platformy (karta Zapytania/Wyja郾ienia).
8. Sk豉danie ofert b璠zie nast瘼owa przy u篡ciu platformy ePUAP, dost瘼nej pod adresem
„https://epuap.gov.pl/wps/portal” oraz dost瘼nej r闚nie na miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl.
9. W celu z這瞠nia oferty wykonawcy ubiegaj帷y si samodzielnie o udzielenie zam闚ienia oraz
wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia s zobowi您ani za這篡 lub
posiada konto firmy oraz elektroniczn skrzynk podawcz ESP na platformie ePUAP.
10. Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 posiada konto podmiotu publicznego, elektroniczn skrzynk podawcz ESP na platformie ePUAP-u oraz skrzynk na platformie ePUAP, przeznaczon do sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu.
11. Korzystanie z platformy ePUAP oraz z miniPortalu przez zamawiaj帷ego oraz przez wykonawc闚 jest bezp豉tne.
12. Zaszyfrowan ofert, sk豉daj帷 si z jednego skompresowanego pliku w formacie ZIP albo z odr瑿nych plik闚 nieskompresowanych nale篡 z這篡 przy wykorzystaniu „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dost瘼nego na platformie ePUAP oraz dost瘼nego r闚nie na miniPortalu.
13. Za moment otrzymania oferty uznaje si moment jej wp造wu na skrzynk zamawiaj帷ego na platformie ePUAP.
14. Na wniosek wykonawcy ubiegaj帷ego si samodzielnie o udzielenie zam闚ienia lub na wniosek wykonawcy biegaj帷ego si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y potwierdzi otrzymanie oferty na swoj skrzynk na platformie ePUAP i wska瞠 dat i godzin jej wp造wu.
15. Oferty pozostan zaszyfrowane do momentu ich otwarcia.
16. Dokumenty sk豉dane w toku post瘼owania musz mie form zgodn z przepisami ustawy Pzp oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzib: al. Powsta鎍闚 Wielkopolskich 12, 63-400 Ostr闚 Wielkopolski.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej, al. Powsta鎍闚 Wielkopolskich 12, 63-400 Ostr闚 Wielkopolski; mail: inspektor@osdidk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, je瞠li oferta b璠zie najkorzystniejsza.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.ZP.252.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 86040,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 安iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie lipiec – grudzie 2023 r., zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901).
2. W odniesieniu do specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi zakres us逝g okre郵a rozporz康zenie Ministra Polityki Spo貫cznej z dnia 22 wrze郾ia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 z p騧.zm.).
3. Miejscem 鈍iadczenia specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby obj皻ej 鈍iadczeniem tzn. adres domowy, pod kt鏎ym osoba obj皻a 鈍iadczeniem przebywa.
W przypadku niemo積o軼i lub niecelowo軼i 鈍iadczenia tych us逝g w domu klienta, us逝gi musz by 鈍iadczone w lokalu b璠帷ym w dyspozycji wykonawcy i przeznaczonym do prowadzenia 鈍iadczenia specjalistycznych us逝g opieku鎍zych oraz specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi po這穎nym na terenie miasta Ostr闚 Wielkopolski.
4. Przewidywana ilo嗆 godzin specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi w okresie wykonywania zam闚ienia wynosi 1434 godzin.
5. Liczba godzin us逝g zosta豉 podana szacunkowo i mo瞠 ulec zmianie, poniewa nie mo積a jej okre郵i dok豉dnie ze wzgl璠u na specyfik zam闚ienia, kt鏎 cechuje zmienno嗆 potrzeb z uwagi na zmieniaj帷y si stan zdrowia i sytuacj 篡ciow os鏏 wymagaj帷ych pomocy.
6. Warto嗆 przedmiotu zam闚ienia b璠zie iloczynem podanej przez wykonawc ofertowej ceny jednostkowej us逝gi i wskazanej powy瞠j liczby godzin us逝g.
7. Us逝gi 鈍iadczone b璠 od poniedzia趾u do pi徠ku od 7.00 do 19.00. Jedna godzina us逝g jest r闚na jednej godzinie zegarowej, tj. 60 minut. Do czasu 鈍iadczenia us逝g nie wlicza si czasu dojazdu lub doj軼ia do mieszkania 鈍iadczeniobiorcy. A w szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji us逝g mo瞠 spowodowa zagro瞠nie zdrowia i 篡cia r闚nie w soboty, niedziele i 鈍i皻a oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. Wykonawca b璠zie 鈍iadczy specjalistyczne us逝gi opieku鎍ze dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi na podstawie indywidualnej dokumentacji wydawanej przez GOPS zawieraj帷ej:
a) imi i nazwisko klienta,
b) adres zamieszkania,
c) rodzaj przyznanych us逝g,
d) okres, na jaki przyznano us逝gi,
e) wymiar przyznanych us逝g,
f) odp豉tno嗆 za us逝gi,
g) nr decyzji administracyjnej b璠帷ej podstaw przyznania us逝g.
9. Ze wzgl璠u na dobro i potrzeby os鏏, na rzecz kt鏎ych 鈍iadczone s specjalistyczne us逝gi opieku鎍ze dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi, w wyj徠kowych przypadkach Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np. e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpocz璚ia lub przerwania realizacji us逝gi. Ka盥e tego typu zdarzenie wymaga b璠zie sporz康zenia stosownej dokumentacji w formie pisemnej.
10. W zwi您ku z zapewnieniem bezpiecze雟twa wykonania niniejszego zam闚ienia przez Wykonawc, Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa dane os鏏 korzystaj帷ych z us逝g w niezb璠nym zakresie, w spos鏏 okre郵ony w odr瑿nej umowie ws. Powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1).
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆 z tytu逝 przetwarzania danych osobowych wynikaj帷ych z przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i Ustawy o ochronie danych osobowych – niezb璠nych wymog闚 w celu ochrony przedmiotowych danych, do kt鏎ych uzyska dost瘼 w zwi您ku z realizacj powierzonych zada przed niepowo豉nym dost瘼em, nieuzasadnion modyfikacj lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowi您k闚 zwi您anych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma r闚nie obowi您ek naprawienia szkody z tytu逝 naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.
12. Wykonawca zam闚ienia winien:
a) zapewni ci庵這嗆 鈍iadczonych us逝g od 01 lipca do 31 grudnia 2023 r.,
b) zatrudni tak liczb os鏏, kt鏎a zapewni w豉軼iw realizacj 鈍iadczenia,
c) kontrolowa jako嗆 鈍iadczonych us逝g w miejscu zamieszkania podopiecznego.
13. Do 鈍iadczenia specjalistycznych us逝g opieku鎍zych Wykonawca zobowi您any jest zatrudni osoby niekarane, sprawne fizycznie i intelektualnie, zdolne do wykonywania prac fizycznych, posiadaj帷e umiej皻no嗆 utrzymywania prawid這wych kontakt闚 interpersonalnych, posiadaj帷e odpowiednie kwalifikacje. Ponadto osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia zobowi您ane b璠 do przestrzegania nast瘼uj帷ych zasad:
a) zachowania tajemnicy s逝瘺owej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskaj w trakcie pe軟ienia obowi您k闚, a w szczeg鏊no軼i nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych 鈍iadczeniobiorc闚, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
b) nie wprowadzania do mieszkania 鈍iadczeniobiorcy os鏏 nieupowa積ionych oraz w豉snych zwierz徠 domowych,
c) nie mog obarcza 鈍iadczeniobiorc闚 w豉snymi problemami,
d) w kontakcie ze 鈍iadczeniobiorc musz stosowa zwroty grzeczno軼iowe, szanowa wol 鈍iadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynno軼i us逝gowych, z zachowaniem og鏊nie przyj皻ych norm spo貫cznych oraz wykonywa wszelkie prace z poszanowaniem godno軼i i uczu 鈍iadczeniobiorcy.
14. Wykonawca zobowi您uje si do umo磧iwienia bezpo鈔edniej kontroli realizacji us逝g na 膨danie upowa積ionej instytucji i Zamawiaj帷ego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85000000-9 - Us逝gi wzakresie zdrowia iopieki spo貫cznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Us逝gi opieki spo貫cznej dla os鏏 niepe軟osprawnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: najkorzystniejsz ofert b璠zie ofert, kt鏎a przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri闚 odnosz帷ych si do przedmiotu zam闚ienia publicznego

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie w realizacji specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami psychicznymi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
a) Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca dysponowa co najmniej 2 osobami, kt鏎e b璠 skierowane do realizacji przedmiotu zam闚ienia – musz spe軟ia warunki okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Polityki Spo貫cznej z dnia 22 wrze郾ia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych (Dz. U. z dnia 30 wrze郾ia 2005 r.)
Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie 陰cznie musz spe軟i warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

3. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp – Za陰cznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz os鏏 skierowanych do realizacji us逝g zgodnie z Za陰cznikiem nr 5 do SWZ. Zamawiaj帷y wymaga przed這瞠nia wykazu os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do鈍iadczenia niezb璠nego do wykonywania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca wraz z ofert zobowi您any jest z這篡:
1. Formularza oferty - o鈍iadczenie, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
1a. Wz鏎 o鈍iadczenia do Formularza oferty - o鈍iadczenie, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
2. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉dane na podstawie art. 125 ust.1 zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ.
Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie Wykonawcy stanowi帷e wst瘼ne potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby – w przypadku polegania na zasobach podmiot闚 trzecich Za陰cznikiem nr 3 do SWZ.
Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokument闚 okre郵onych w Rozdziale IX SWZ.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj: Pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument „O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, o kt鏎ym mowa w pkt.X, sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego.
3. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
1) post瘼owania o udzielenie zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia;
3) ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, o kt鏎ym mowa w pkt. VIII i IX, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 1A do Formularza oferty.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia zmiany umowy w sprawie zam闚ienia publicznego okre郵one zosta造 w za陰czniku nr 6 do SWZ- wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-05 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem "Formularza do zlo瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na e PUAP i udost瘼nionego r闚neiz na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.