eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › Budowa infrastruktury do rozwoju historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej KamienicyOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury do rozwoju historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury do rozwoju historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb86c7a8-f91b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012021/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i turystycznych miejsc:parkingu w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.starakamienica.bip.net.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica, z siedzibą: ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Stara Kamienica jest Pani Barbara Oganowska, kontakt: 75 75 14 337,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa infrastruktury niezbędnej do rozwoju historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy”, oznaczenie sprawy: RRG.ZP.271.10.2022,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W NOWEJ KAMIENICY
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi publicznej, drogi gminnej w relacji Nowa Kamienica do skrzyżowania z drogą powiatową 2492D. Modernizacja drogi składa się z odcinków podlegających remontowi oraz przebudowie:
a) km 0+000 – km 1+650,00 remont nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych,
b) km 0+806,00 do km 0+845,00 przebudowa odcinka drogi polegająca na budowie w granicach istniejącego pasa drogowego zatoki do mijania się pojazdów.

Odcinek od km 0+000,00 do km 1+650,00:
Projekt przewiduje modernizację drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 polegającą na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Remont polega na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W śr. 150kg/m2 oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S gr. 4cm. Na całym odcinku projekt przewiduje wymianę istniejącego pobocza na nowe wykonane z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm obustronnie.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
(od skrzyżowania przy kościele w m. Nowa Kamienica do okolic budynku nr 9)
• łączna długość projektowanego odcinka: 1650 m
• powierzchnia zatoki: 81 m2
• powierzchnia jezdni: 3626,09 m2
• powierzchnia poboczy utwardzonych: 1650m2

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni głównej:
• Nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 cm
• warstwa wyrównawcza AC16W śr. 150kg/m2
Projektowana konstrukcja poboczy:
• mieszanka niezwiązana C90/3 Uziarnienie 0/31,5 gr. śr. 15cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.Odcinek od km 0+806,00 do km 0+845,00:
Na odcinku od km 0+806,00 do km 0+845,00 projekt przewiduje przebudowę odcinka istniejącej drogi polegającej na budowie zatoki do mijania się pojazdów. Nawierzchnię jezdni zatoki należy wykonać z kostki brukowej kamiennej gr. 16cm. Jezdnię zatoki ograniczyć krawężnikiem drogowym betonowym (15x30x100cm) posadowionym na ławie betonowej z oporem wykonanym z betonu C12/15.
• klasa techniczna drogi : L
• prędkość projektowa: 30 km/h
• szerokość pasa ruchu: zmienna 3,00 do 4,00 m
• kategoria ruchu: KR1

Projektowana konstrukcja zatoki:
• nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej gr. 16cm
• podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 4cm
• podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm
• grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia – Zamawiajacy stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – 60% = 60,00 pkt.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40% = 40,00 pkt.

Ad 1.) Cena – 60 % = 60,00 pkt.
a) Kryterium to będzie oceniane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w pkt 4.3. Formularza Oferty.
b) W kryterium „Cena” - Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Ci cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.

Ad 2). Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40 % = 40,00 pkt.

a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3 Formularza oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy to 60 miesięcy.
e) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres wynoszący 3 lata (36 miesięcy) i otrzyma wówczas 0,00 pkt.
f) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p.
g) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:


Okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane ilość punktów
do przyznania
36 m-cy 0
48 m-cy 20
60 m-cy 40
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(G)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(G) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – BUDOWA WIATY SŁUŻĄCEJ JAKO MIEJSCE DO WYPOCZYNKU W NOWEJ KAMIENICY
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wiaty izerskiej służącej jako miejsce do wypoczynku w miejscu istniejącej wiaty na terenie działki nr ewid. 75/2 obręb 0007 Nowa Kamienica. Istniejącą wiatę kamienną o murowanej konstrukcji ścian nadziemia i fundamentów, przekrytej dachem 1-spadowym krytym papą należy wyburzyć i wykonać nową konstrukcję wiaty drewnianej szachulcowej na podmurówce murowanej. Zaproponowany wygląd nowej wiaty izerskiej ma nawiązywać do tradycji budowlanych regionu, a w szczególności gminy Stara Kamienica, gdzie zachowało się wiele budynków o konstrukcji szachulcowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia – Zamawiajacy stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – 60% = 60,00 pkt.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40% = 40,00 pkt.

Ad 1.) Cena – 60 % = 60,00 pkt.
a) Kryterium to będzie oceniane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w pkt 4.3. Formularza Oferty.
b) W kryterium „Cena” - Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Ci cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.

Ad 2). Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40 % = 40,00 pkt.

a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3 Formularza oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy to 60 miesięcy.
e) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres wynoszący 3 lata (36 miesięcy) i otrzyma wówczas 0,00 pkt.
f) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p.
g) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:


Okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane ilość punktów
do przyznania
36 m-cy 0
48 m-cy 20
60 m-cy 40
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(G)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(G) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 – UTWORZENIE PARKINGU PRZY ZAMKU W STAREJ KAMIENICY
Projekt przewiduje budowę parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2763D (działka nr 469) na teren działki 69/57, odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działek budowlanych 69/57, 69/56, 69/46.
w oparciu o następujące parametry:
• klasa techniczna: DW
• prędkość projektowa: 30 km/h
• szerokość pasa ruchu: 2,50 m
• kategoria ruchu KR1.
Projekt przewiduje budowę drogi klasy wewnętrznej z jezdnią szerokości 5,00 m. Nawierzchnię jezdni projektuje się z kostki brukowej betonowej gr. 10cm, ograniczonego krawężnikiem betonowym 15/30/100 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Budowę 30 miejsc postojowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię miejsc postojowych projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 10cm. Nawierzchnia miejsc postojowych oddzielona od nawierzchni jezdni opornikiem drogowym betonowym posadowionym na ławie betonowej z oporem.

Projektuje się również infrastrukturę pomocniczą w postaci kanalizacji deszczowej zgodnie z opisem szczegółowych rozwiązań projektowych w dalszej części opisu technicznego. Wylot kanalizacji deszczowej do potoku Kamienica zlokalizowany na terenie działki 500 – uzgodniony pozwoleniem wodnoprawnym decyzja WR.ZUZ.3.4210.13.2022.MC z dn. 28.12.2022r.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
- długość projektowanego odcinka: 208 mb
- powierzchnia miejsc postojowych: 380m2
- powierzchnia jezdni: 1150 m2
- długość sieci kd: 117,15 m
- wpusty uliczne kd: 5 szt.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu, dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych:
- warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa gr. 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5) gr. 20 cm
Przedmiot zamówienia dla części 3 obejmuje również zakup i montaż 2 szt. stojaków na rowery ze stali powlekanej, z możliwością parkowania z obu stron i montażem do podłoża. Miejsce stojaków do montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia – Zamawiajacy stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – 60% = 60,00 pkt.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40% = 40,00 pkt.

Ad 1.) Cena – 60 % = 60,00 pkt.
a) Kryterium to będzie oceniane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w pkt 4.3. Formularza Oferty.
b) W kryterium „Cena” - Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Ci cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.

Ad 2). Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40 % = 40,00 pkt.

a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3 Formularza oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy to 60 miesięcy.
e) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres wynoszący 3 lata (36 miesięcy) i otrzyma wówczas 0,00 pkt.
f) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p.
g) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:


Okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane ilość punktów
do przyznania
36 m-cy 0
48 m-cy 20
60 m-cy 40
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(G)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(G) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (dla trzech części):
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dla trzech części):
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
• dla części 1 – nie mniejszą niż 300 000,00 PLN
• dla części 2 – nie mniejszą niż 10 000 PLN
• dla części 3 – nie mniejszą niż 200 000,00 PLN

8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Dla części 1 i 3 - Kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń

b) Dla części 2 - Kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał:
a) Dla części 1 – nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedną (1) zakończoną realizację dotyczącą robót budowlanych, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego; wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te wykonane zostały należycie

b) Dla części 2 – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,
stanowiącego załącznik nr 2

c) Dla części 3 – nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedną (1) zakończoną realizację dotyczącą robót budowlanych, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni parkingów, chodników, placów postojowych; wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te wykonane zostały należycie

8.2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczyć musi robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

Uwaga:
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie¬nia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz wa¬runku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 8 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1 Wykonawca / każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca na podstawie art. 125 ust. 5 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2a do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca.
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Tomu I SWZ
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Tomu I SWZ,
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporzą¬dzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wyma¬gają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczący wykonawcy
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporzą¬dzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wyma¬gają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby
pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym – w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 u.p.z.p., w powiązaniu z § 15 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

10.1 Wykonawca / każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca na podstawie art. 125 ust. 5 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2a do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
• dla części 1 – nie mniejszą niż 300 000,00 PLN
• dla części 2 – nie mniejszą niż 10 000 PLN
• dla części 3 – nie mniejszą niż 200 000,00 PLN
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Dla części 1, 2 i 3 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.

b) Dla części 1 i 3 – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe raz inne dokumenty i oświadczenia składa się zgodnie z wymogami:
Wykazy potwierdzające spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

12.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

12.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Tomu I SWZ.

12.5 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa oddzielnie jako oświadczenie własne każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12.6 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowa¬na do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajo¬wego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

12.7 Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie¬nia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezento¬wania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający może żądać od wyko¬nawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezento¬wania wykonawcy.

12.8 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnic¬twa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mi¬mo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 128 ustawy PZP).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
b) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,
c) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem,
d) konieczności przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych, ekspertyz lub opinii technicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych
e) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
f) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) lt. od a) do f) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. zapisy umowne zostaną odpowiednio zmienione, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.
4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonania umowy.
1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz ust.2, u.p.z.p.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Mini Portal dostępna pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.