eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Naprawa sprzętu polowegoOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa sprzętu polowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa sprzętu polowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00d054f6-fb97-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121732/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Naprawa sprzętu kwaterunkowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=47423927

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W trakcie procedowania postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Portal e-Usług SmartPZP.
Strona postępowania: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=47423927.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Portalu e-Usług SmartPZP znajdują się w zakładce E-LEARNING, dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/elearning
Korzystanie z Systemu możliwe jest, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s.
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje.
3. Przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
4. Dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
W sytuacji awarii Systemu Platformy SmartPzp, niedostępności Systemu lub trudności związanych z jego użytkowaniem, uniemożliwiających prawidłową lub/i skuteczną komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez ten System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32bltprz@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zaleca się aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca posługiwał się nazwą i numerem postępowania.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

Oferta (formularz ofertowy i cenowy – odpowiednio załączniki 1 i 3 do SWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ) składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Inne dokumenty mogą zostać przesłane w postaci cyfrowego odwzorowania potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub ich cyfrowego odwzorowania musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Naprawa sprzętu polowego”.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130125,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie sprzętu polowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy.
3. Okres realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Dodatkowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia, a także sposobu odbioru przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50850000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględniać powinna wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być skalkulowania w walucie polskiego złotego (PLN) cyfrowo z wyodrębnieniem wartości należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty powstałe w wyniku realizacji zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3.. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (termin związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.
5. Cena netto to cena ustalona za jednostkę usługi, której ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (bez kwoty podatku VAT).
6. Wartość netto to wartość usługi, bez kwoty podatku (tj. iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości).
7. Podatek VAT to kwota podatku od towarów i usług, obliczona według obowiązującej stawki procentowej.
8. Wartość brutto to całkowita wartość przedmiotu zamówienia wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto i wartości podatku VAT).
9. Cena zamówienia to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
10. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy skalkulować przy pomocy Formularza cenowego – załącznik nr 3 do SWZ oraz przedstawić w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
11. Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ udostępniany jest przez Zamawiającego w wersji edytowalnej (MS Excel). Wykonawca uzupełnia puste pola w następujący sposób:
„Cena netto” – należy wpisać cenę jednostkową netto za usługę określonego rodzaju we wskazanych pozycjach formularza;
„Stawka VAT” – stawka podatku VAT winna być zgodna z aktualnymi przepisami podatkowymi.
Pozostałe wartości zostaną obliczone automatycznie, ale wskazane jest sprawdzenie poprawności przeprowadzonej kalkulacji ceny oferty.
12. Brak załączenia formularza cenowego do oferty lub brak wyceny którejkolwiek z pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
13. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości netto i brutto należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
14. W przypadku rozbieżności w przypadku oferowania ceny w formularzu cenowym oraz formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że zaoferowaną przez Wykonawcę ceną zamówienia jest wartość wyliczona na podstawie cen jednostkowych w formularzu cenowym.
15. Kryterium „Cena oferty” o wadze 100 pkt będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (na podstawie kalkulacji ceny w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SWZ). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru w SWZ.
16. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
17. Brak określenia w ofercie ceny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Weryfikacja Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci aktualnych Atestów Higienicznych lub Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego lub innego podmiotu uprawnionego na mocy odrębnych przepisów prawa do wydania dokumentów równoważnych wskazanym.
2. Dokumenty o których mowa mają potwierdzać jakość i bezpieczeństwo w użytkowaniu materiałów użytych do wykonania usługi naprawy sprzętu polowego tj.
2.1. płyty, z której będzie wykonany blat stołu polowego oraz
2.2. materiału, z którego będzie wykonane leżysko łóżka polowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i załączniki:
1.1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego Wykonawcy w postępowaniu;
1.3. formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 SWZ;
1.4. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 4 SWZ;
1.5. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie cyfrowego odwzorowania – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania - jeśli dotyczy;
1.6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli dokumenty składane wraz z ofertą są wystawione w języku obcym, Wykonawca obligatoryjnie załącza do oferty ich tłumaczenie.
3. Treść i forma złożenia oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia, określonym przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie i załącznikach.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).
5. Portal e-Usług SmartPZP jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia według wzoru z załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zgodnie z treścią art. 58 ust. 5 ustawy Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy SmartPzp dostępnej na stronie internetowej przedmiotowego postępowania w zakładce prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Uzasadnienie dotyczące braku podziału zamówienia Zamawiający zawarł w SWZ.
2. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający przewidział wymóg, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Pzp.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp.
6. Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zw. dalej s.r.z.p.w.a.U. wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
7. Dokumenty zastrzeżone Wykonawca wydziela (umieszczając je w osobnym pliku) i oznacza jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza, że wszelkie składane oświadczenia i przedłożone dokumenty są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zastrzegający informacje zawarte w swojej ofercie musi załączyć uzasadnienie, w którym winien wykazać łączne spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotowego postępowania są pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych: Justyna BŁAŻEJEWICZ 32bltprz@ron.mil.pl.
10. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.