eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cyOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-067b5eac-f1f6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073924/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa drutu do prasy belującej odpady na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki ZUOS sp. z o.o. Tczew,
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zuostczew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:
1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110.
2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania ZUOS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –
mail: auditor@auditorsecurity.pl
3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na
Zamawiającym.
4 Prawa osób, których dane są przetwarzane
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5 Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6 Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
7 Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
8 Profilowanie
Ponadto informujemy, że w ZUOS sp. z o.o. nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym
oraz że dane nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy w ilości szacunkowej 50.000 kg.

Drut używany będzie do wiązania (belowania) sprasowanych surowców wtórnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) ciągniony na zimno;
2) wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D lub SAE1006 lub S235JRG,
3) żarzony,
4) średnio miękki,
5) lekko olejowany (powierzchniowo),
6 przekrój / średnica drutu 3,5 mm
7) wytrzymałość na zrywanie w przedziale 350-410 N/mm2
8) normy związane: PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN ISO 16120-1:2017-07, PN-EN 10204:2006 (lub równoważnych),
9) przeznaczony do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych prasach belujących.

10) Dostawa drutu:
- dostarczany w kręgach o średnicy zewnętrznej wynoszącej od 600 do 700 mm i ciężarze w zakresie 200 - 250 kg/1krąg
- min. 4 rolki ustawione pionowo na palecie Euro,
- na każdej z palet powinna znajdować się informacja / metka z wagą brutto oraz netto towaru,
- kręgi zabezpieczone metodą zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem oraz zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy,(folia termokurczliwa, stretch itp.)
- każda z rolek na obwodzie powinna być powiązana drutem / pospinane taśmami stalowymi w min. 3 miejscach,
- w jednorazowej dostawie od minimum 10.000 kg do maximum 22.000 kg,
- odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- odbywać się będzie na podstawie kompletu niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, przekazanych Zamawiającemu przed rozładunkiem a zawierających świadectwo jakości z takimi parametrami jak: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę oraz wagę palety z ładunkiem,
- wymagana jest z uwzględnieniem awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość przedmiotu zamówienia jest orientacyjną i zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu do max. 15%).

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, zaświadczeń/kart technicznych lub katalogowych/atestów lub innych dokumentów zawierających w szczególności: opisy, charakterystykę materiałową, z których bezsprzecznie i precyzyjnie będzie wynikać, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-jakościowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,b)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników
spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres możliwych zmian został szczegółowo opisany w paragr. 11 projektowanych postanowień umowy - załącznik do SWZ nr 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.